##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 115
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 25 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchadashAdhikashatatamo.adhyAyaH
dUtasya saMdeshanivedanam


vaishampAyana uvAcha

sa niveditasarvasvo dvAHstyena hi janArdanaH |
atha pravishya dharmAtmA sudharmAM vai dvijottamaH ||3-115-1
apashyaddevadeveshaM sudharmakR^itisaMsthitam |
balabhadreNa samyuktamadhyAsitamahAsanam ||3-115-2
agrataH sthitashaineyaM pArshvataH sthitanAradam |
durvAsasA kR^itakathamugrasenapuraskR^itam ||3-115-3
gAyadgandharvamukhyaishcha nR^ityadapsarasAm gaNaiH |
sevyamAnaM mahArAja sUtamAgadhavandibhiH ||3-11-4
udgIyamAnayashasaM mAdhavaM madhusUdanam |
udgIyamanaM vipraishcha sAmabhiH sAmagairharim |
dR^iShTvA prItamanA viShNuM prodbhUtapulakachChaviH ||3-115-5
nAmnA janArdano.asmIti nanAma charaNau hareH |
balabhadraM tato devaM vavande shirasA dvijaH ||3-115-6
dUto.asmi devadevesha haMsasya Dimbhakasya cha |
iti bruvANaM viprendramidamAha sa mAdhavaH ||3-115-7
AsvedaM viShTaraM pUrvaM pashchAdbrUhi prayojanam |
tatheti chAbravIdvipro mahadAsanamAsthitaH ||3-115-8
vAchA saMpUjya viprendramapR^ichChatkushalaM hariH |
brahmadattasya rAjendra haMsasya Dimbhakasya cha ||3-115-9
shrutaM chApi tayorvIryaM prayojanamato dvija |
api vA kushalaM vipra pistutava janArdana ||3-115-10

janArdana uvAcha

kushalaM brahmadattasya pitushcha mama keshava |
tayoreva jagannAtha haMsasya Dimbhakasya cha ||3-115-11

shrIbhagavAnuvAcha

kimAhaturmahIpalau tau haMsaDimbhakau nR^ipau |
brUhi sarvamasheShena nAtra sha~NkA dvijottama ||3-115-12
vAchyaM vApyathavAvAchyam kartavyamatha chetarat |
shrutvA tasya vidhAsyAmo yuktarUpaM dvijottama ||3-115-13
dUto.asi sarvatha vipra na vAchyAvAchyakalpanA |
yatkarmakAranirdiShTaM tadvAchyaM dUtajanmanA ||3-115-14
nAtra sha~NkA tvayA kAryA vaktavyasyetarasya cha |
ato vada yathA proktaM tAbhyAmiha janArdana ||3-115-15
keshavenaivamuktastu provAcha sa janArdanaH |
ajAnanniva kiM brUShe sarvaM pratyakShadarshivAn ||3-115-16
na chAsti te parokShaM tu jagadvR^ittAntamachyuta |
sarvaM hi manasA pashyankiM tvamAttha vadeti mAm ||3-115-17
vidvadbhirgIyase viShNo tvameva jagatIpate |
ichChayA sarvamApnoShi dR^iShTAdR^iShTavivechanam ||3-115-18
tvamevedaM jagatsarvaM jagachcha tvayi tiShThati |
na tvayA rahito hyekaH padArthaH sacharAcharaH ||3-115-19
nAsti kimchidavedyaM te sarvago.asi jagatpate |
tvamindraH sarvabhutAnAM rudraH saMhArakarmakR^it ||3-115-20
rakShitAsi sadA viShNuH sarvalokasya mAdhava |
saMsArasya bhavAnsraShTA kiM tvamAttha vadetimAn ||3-115-21
vidvadbhirgIyase nityaM j~nAnAtmeti cha mAdhava |
prANaM prAnavidaH prAhustvAmeva puruShottama ||3-115-22
shabdaM shabdavidaH prAhustvAmeva purushottama |
tathA sati hR^iShIkesha kiM tvamAttha vadeti mAm ||3-115-23
tathApi shR^iNu devesha chodito.asmi yatastvayA |
vedatyasakR^idevaitattasmAdvakShyAmi mAdhava ||3-115-24
rAjasUyena yaj~nena brahmadatto.adya yakShyate |
tadarthaM preShitastAbhyAM hamsena Dimbhakena cha ||3-115-25
karArthaM yadumukhyebhyastava chAmantraNAya hi |
lavaNaM bahu deyaM te yaj~nArthaM tasya keshava ||3-115-26
ityarthaM preShitastAbhyAM karaM dehi tadAj~nayA |
idaM tvamaparaM tAbhyAmuktaM shR^iNu jagatpate ||3-115-27
lavaNAni bahUnyAshu pragR^ihya tvaritaM bhavAn |
AgachChatu tayo rAj~noH seyaM keshava vAgvibho ||3-115-28
Ityuktavati viprendre dUte tatra tayornR^ipa |
prahasya suchiraM kR^iShNo babhAShe dUtamishvaraH ||3-115-29
shR^iNu dUta vacho mahyaM yuktamuktaM dvijottama |
karaM dadAmi tAbhyAM tu karado.asmi yato nR^ipa ||3-115-30
dhArShTyametattayorvipra matto yastu karagrahaH |
aho dhArShTyamaho dhArShTyaM tayoH kShatriyabIjayoH ||3-115-31
idamashrutapUrvaM me matto yastu karagrahaH |
ityuktvA keshavo dUtamidamAha sma yAdavAn ||3-115-32
hAsyametadyadushreShThA matto yastu karagrahaH |
yaShTAsau rAjasUyasya brahmadatto mahIpatiH ||3-115-33
tau tu yAjayitArau hi haMso Dimbhaka eva cha |
voDhA kila yadushreShTho lavaNasya durAtmanaH ||3-115-34
karado vAsudevo hi jito.asmi yadusattamAH |
hAsyaM hAsyamidaM bhUyaH shR^iNudhvaM yAdavAvachaH ||3-115-35
ityuktavati deveshe balabhadrapurogamAH |
yAdavAH sarva evaite hAsAya samavasthitAH ||3-115-36
karadaH kR^iShNa ityevaM bruvantaH sarvasAtvatAH |
hAsaM mumuchuratyarthaM talaM dattvA parasparaM ||3-115-37
talashabdo hAsashabdo rodasI paryapUrayat |
sa cha vipro nR^ipashreShTha nandayanmitramAtmanaH ||3-115-38
aho kaShTamaho kaShTaM dautyaM yatkR^itavAnaham |
iti lajjAsamAviShTastUShNImAsIdvA~nmukhaH ||3-115-39

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne vAsudevavAkye 
pa~nchadashAdhikashatatamo.adhyAyaH