##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 116
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 26 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShoDashAdhikashatatamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya pratisaMdeshaH


vaishampAyana uvAcha

haMsaM kurvatsu teShvevaM keshavaH keshisUdanaH |
uvAcha vachanaM dUtaM gachCha madvachanAddvija ||3-116-1
tAvitthaM haMsaDimbhakau brUhi tvaritavikramaH |
bANairdAsyAmi nishitaiH shAr~NgamuktaiH shilAshitaiH ||3-116-2
asinA vAtha dAsyAmi nishitena mahAtmanoH |
shiro vA Chetsyate chakraM matkaraprahitaM balim ||3-116-3
yo varaM dattavAnrudro yuvayordhArShTyakAraNam |
sa eva rakShitA vAM syAttaM jitvA vAM nihanmyaham ||3-116-4
desho yaM saMvidhAtavyo yatra naH sa~Ngatirbhavet |
tatra gantA tathA chAsmi sabalaH sahavAhanaH ||3-116-5
bhavantau nirbhayau bhUtvA gachChetAM sabalau nR^ipau |
puShkare vA prayAge vA mathurAyAmathApi vA ||3-116-6
tatrAhaM sabalo yAtA nAtra kAryA vichAraNA |
athavA mitrabhAvAchcha vaktumevaM na te kShamam ||3-116-7
na shakyaM yattvayA vaktuM tachcha vakShyati sAtyakiH |
tvayA saha tato gatvA sAkShibhUto bhava dvija ||3-116-8
idaM cha jAne viprendra sneho mama sadA tvayi |
tena tvaM vijayI bhUtvA saMsAre duHkhasa~Nkule |
matkathAparamo nityaM sadA bhava janArdana ||3-116-9

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne ShoDashAdhikashatatamo.adhyAyaH