##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 117
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 26 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptadashAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsavAkyam


vaishampAyana uvAcha

ityuktvA brAhmaNaM kR^iShNaH sAtyakiM punarAha saH |
gatvA shaineya vipreNa brUhi madvachanAttayoH ||3-117-1
yanmayoktamasheSheNa vada gatvA tayoH puraH |
yathA naH sa~Ngatiryuddhe tathA vada balAttadA ||3-117-2
dhanurAdAya gachCha tvaM baddhagodhA~NgulitravAn |
ekenAshvena gachCha tvamasahAyo yadUttama ||3-117-3
sAtyakistaM tathetyuktvA hayamAruhya shIghragam |
gantumaichChattato rAjannasahAyaH sa sAtyakiH ||3-117-4
janArdanaM visR^ijyAshu dUtaM taM yAdaveshvaraH |
aho dhArShTyamaho dhArShTyamityuvAcha janArdanaH ||3-117-5
namskR^itya tadA dUto mAdhavaM mAdhaveshvaram |
sa yayau shAlvanagaraM shaineyena samanvitaH ||3-117-6
tataH pravishya dharmAtmA brAhmaNo brahmavittamaH |
AsanaM mahadAsthAya viSR^ijya yAdave punaH ||3-117-7
Aste sukhaM yadA vipraH shaineyena samanvitaH |
atha taM haMsaDimbayordarshayAmAsa sAtyakim ||3-117-8
dUto.ayaM sAtyakiH prAptaH savyo bAhurayaM hareH |
tasya tadvachanaM shrutvA haMsaH prAha vachastadA ||3-117-9
shrutah samAgamaH pUrvamadya dR^iShTo mayA tvasau |
dhanurvede cha vede  cha shAstre shastre tathaiva cha ||3-117-10
nipuNo.ayaM sadA dhirA ityevamanushushruma |
atho dR^iShTapathaM prAptaH prItiM nau vidadhAtyasau ||3-117-11
kushalaM vAsudevasya balabhadrasya vA punaH |
kushalAH sAtvatAH sarve ugrasenapurogamAH ||3-117-12
tatheti sAtyakiH prAha mandamunmathitAnanaH |
tato janArdanaM prAha haMso vAkyavishAradaH ||3-117-13	
api dR^iShTastvayA chakrI siddhaM naH kAryamIhitam |
vada sarvamasheSheNa ma vR^ithA kAlamatyagAH ||3-117-14

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne haMsavAkye
saptadashAdhikashatatamo.adhyAyaH