##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 118
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 26 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha aShTAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
sAtyakivAkyam


vaishampAyana uvAcha

ityuktavati haMse cha dharmAtmAtha janArdanaH |
uvAcha prahasanvIraH stuvannArAyaNaM sadA ||3-118-1
	adrAkShamadrAkShamahaM janArdanaM 
		hastasthasha~NkhaM varachakradhAriNam |
	AtaptajAmbUnadabhUShitA~NgadaM 
		sphuratprabhAdyotitaratnadhAriNam ||3-118-2
	adrAkShamenaM yadubhiH purAtanaiH 
		samsevyamaAnaM munivR^indamukhaiH |
	saMstuyamAnaM prabhubhiH samAgadhaiH 
		smitapravAlAdharapallavAruNam ||3-118-3
	adrAkShamenaM kavibhiH purAtanai-
		rvivichya vedyaM vidhivatsahAmaraiH |
	praphullanIlotpalashobhitaM shriyA 
		vinidrahemAbjavirAjitodaram ||3-118-4
	bhUyo.ahamadrAkShamajaM jagadguruM 
		pramodayantaM vachanena yAdavAn |
	nirUpayantaM vidhivanmunIshvaraiH 
		pravR^ittavedArthavidhiM purAtanaiH ||3-118-5
	adrAkShamadrAkShamahaM punaH punaH 
		samastalokaikahitaiShiNaM hariM |
	vasantamasmi~njagato hitAya
		jaganmayaM tAnparibhUya shatrUn ||3-118-6
	bhUyo.apyapashyaM saha yAdaveshvarai-
		rvikrIDyamAnaM cha vihArakAle |
	ramantamIDyam ramayantamIshvarA-
		nyadUttamAnyAdavamukhyamIshvaram ||3-118-7
	bhUyo.apyapashyaM sarasIruhekShaNaM
		sametayA bhIShmatanUjayA harim |
	vasantamambhonidhishAyinaM vibhuM
		bhaktapriyaM bhaktajanAspadaM shivam ||3-118-8
	adrAkShadrAkShamahaM munirvR^itaH 
		pibanpibaMstasya vapuH purAtanam |
	netreNa mIladvivareNa kevalaM 
		dhanyo.ahamasmIti tadA vyachintayam ||3-118-9
	adrAkShamambojayugaM dadhAnaM
		prabhuM vibhuM bhUtamayaM vibhAvanam |
	AdyaM kakudmAnamuruM vibhAvasuM 
		saMsmR^itya saMshR^itaya tameva nirvR^itaH ||3-118-10
adrAkShaM jagatAmIshaM vakSherAjitakaustubham |
vIjyamAnaM hariM kR^iShNaM chAmarANAM shataiH sadA ||3-118-11
yuvAm vidveShayuktena chetasA yAdaveshvaram |
smarantam sarvadA viShNuM kva chaivaM kva cha vetti kaH ||3-118-12
kva cha drakShyAmi tau mandau kR^ito vA matpurogatau |
dhyAyantamitthaM deveshaM kare shatruvahaM sadA ||3-118-13	
hasantamenamadrAkShaM karadaM hAsyatatparam |
vadantaM nArade vAcham durvAsasi yatIshvare ||3-118-14
brahmasUtrapadAM vANIM dApayantaM munIshvaram |
dR^iShTAhaM taM hariM devaM punaH punarachintayam ||3-118-15
asAdhyamidamArabdhaM tAbhyAmiti nR^ipottama |
nArabdhavyamidam kAryamitaH prabhR^iti bhUmipa ||3-118-16
nivR^ittA sA kathA haMsAchintayadgrahaNaM tava |
tadvR^ittAmakhilaM sarvaM vadishyati hi sAtyakiH |
etadvachanamAkarNya haMsaH kruddho.abravItvachaH ||3-118-17

haMsa uvAcha 

are brAhmaNadAyAda kA nAma tava vAgiyam |
AvayoH purato vaktuM trailokyam jetumichChatoH ||3-118-18
mAyayA tvAM bhrAmayati kR^iShNo lIlAvidhAnavit |
taM dR^iShTvA bhrama evaiSha tava sa~njAyate mahAn ||3-118-19
sha~NkhachakragadAshAr~NgavanamAlAvibhUShitam |
vR^iShNivIraM samAveshya samuchChritayashodharam ||3-118-20
sUtamAgadhasaMstAvaprakaTadvArabAhukam |
atyadbhutayashorAshiM vikramAllokamaNDanam ||3-118-21
chaturbhujaM balAkrAntaM vR^iShNiyAdavasaMmatam |
aho.adya bhrama evaiSha darshanAttasya chakriNaH ||3-118-22
idAnIM cha mahArAja bhrAmayatyeva durmatiH |
tvAmeva vipra mandAtmannindrajAlikatA hi yA ||3-118-23
 chApalyamidameaitattava vipra bhramodbhavam 
aho hi khalu sAdR^ishyaM vaktavyaM bhavatA mama ||3-118-24
ahameva tvayA vipra marshaye proditaM vachaH |
sakhibhAvAddvijashreShTha anyathA kaH sahedidam ||3-118-25
gachcha mandamate vipra yatheShTaM sAMprataM tava |
dvija gachCha yatheShTaM tvaM pR^ithivIM pR^ithivI tava ||3-118-26
jitvA gopAladAyAdaM hatvA yAdavakAnbahUn |
eSha naH prathamaH kalpo jeShyAma iti yAdavAn ||3-118-27
gachCha gachCheti vipra tvaM dR^iShTaM paruShavAdinam |
shatrupakShastutiparaM saha yuktvA sadA mayA ||3-118-28
na me vipravadhaH kAryaH kaShTAdapi hi sarvataH |
ityuktvA brAhmaNaM bhUyo haMsaH sAtyakimabravIt ||3-118-29
bho bho yAdavadAyAda kimarthaM prAptavAniha |
kimabravInnandasutaH kiM vAsau me.adishatkaram ||3-118-30

sAtyakiruvAcha

idam satyaM vacho haMsa sha~NkhachakragadAbhR^itaH |
shanairnishitadhArAgraiH shAr~NgamuktaiH shilAshitaiH ||3-118-31
dAsyAmi karasarvasvamasinA nishitena te |
shirashChetsyAmi te haMsa karadAnasya sa~Ngraham ||3-118-32
dhArShTyaM hi tava mandAtmankimato.api nR^ipAdhama |
devadevAjjagannAthAtkaramichChati yo nR^ipaH ||3-118-33
tasyaiSha karasa~NkShepo jihvAchChedo narAdhama |
tasya shAr~NgaravaM shrutvA sha~Nkhasya cha hareH punaH ||3-118-34
ko nAma jIvitam kA~NkShettiShThedAnIM tvamadya vai |
girIshavaradarpeNa ko brUyAdIdR^ishaM vachah ||3-118-35
sahAyA vayamevaite balabhadrapurogamAH |
prathamo balabhadro.asau dvitIyo.ahaM cha sAtyakiH ||3-118-36
kR^itavarmA tR^itIyastu chaturtho nishaTho balI |
pa~nchamo.atha cha babhrustu ShaShTashchaivotkalaH smR^itaH ||3-118-37
saptamastAraNo dhImAnastrashastravishAradaH 
aShTamastvatha sAra~Ngo navamo vipR^ithustathA ||3-118-38
dashamashchoddhavo dhImAnvayamete balAnvitAH |
ta ete purato goptuH sha~NkhachakragadabhR^itaH ||3-118-39
devadevasya yuddheShu tiShThantyeva divAnisham |
yau hi vIrau sutau tasya nAsatyasadR^ishau bale ||3-118-40
tAveva vAM kShamau yuddhe hantuM balamadAnvitau |
yo girIsho girA devo varaM dattvA sa tiShThati ||3-118-41
yuvAM hi kimbalau yuddhe tiShThataH sasharaM dhanuH |
gR^ihItvA shatrubhiH sArdhaM yuddhaM kartuM samudyatau ||3-118-42
IdR^isheShvatha bhR^ityeShu yuddhaM kurvatsu shatrubhiH |
trailokyaM rakShatastasmAtkaramichChanvrajeta kaH ||3-118-43
haniShyatyeva vAM yuddhe trailokyaM yo hi rakShati|
shareNa nishitenAjau shAr~Ngamuktena kevalam ||3-118-44
kva na sa~NgrAma ityevaM punarAha jagatpatiH |
puShkare punyade nityamuta govardhane girau ||3-118-45
mathurAyAM prayAge vA darshayantobalAni me |
sha~Nkhachakradhare deve jagatpaAlanatatpare ||3-118+46
rAjasUyaM mahAyaj~naM kartumichChati kaH svayam |
vadanvA svastimAnmartyastvAM vinA ko vrajetsukham ||3-118-47
idamichChasi chenmUDha hAsyatAM yAsi bhUtale |
ityuktvA sAtyakirvIro hasanniva bhuvi sthitaH ||3-118-48

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne sAtyakivAkye
aShTAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH