##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 119
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 28 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
sAtyakipratiprayANam


vaishampAyana uvAcha

tataH kruddho mahArAja haMso Dimbhaka eva cha |
idaM vai prochaturvAkyaM roShavyAkulitekShaNau ||3-119-1
didhakShantau dishAH sarvAH sarvAnvIkShya nR^ipottamAn |
kareNa niShpIDya karaM smarantau tadvacho mahat ||3-119-2
kva nu kva vA nandasUnuH kva vA rAmo balotkaTaH |
iti bruvANau sAkShepau sAtyakiM satyasa~Ngaram ||3-119-3
are yAdavadAyAda kiM brUShe naH purogataH |
ito nirgachcha mandAtmandUtastvamasi sAMpratam ||3-119-4
anyathA vadhya eva tvaM pralapanparuShaM vachaH |
satyaM nirlajja evAsi yadbrUyA IdR^ishaM vachaH ||3-119-5
AvAmidaM jagatsarvaM shAsituM  saMyatau nR^ipau |
ko nAma mAnuShe loke karado naiva jIvati ||3-119-6
hatvA gopAlakAnsarvAnbaddhvA yAdavakAnbahUn |
gR^ihNImaH karasarvaskaM tato gachCha narAdhama ||3-119-7
avadhyo dUtatAM prApto bahvabaddhaM prabhAShase |
Ishvaro nau varaM dAtA hyastrANAmapi cha prabhuH ||3-119-8
rakShitArau mahAbhUtau sa~NgrAmaM gachChatoshcha nau |
pitaraM yAjayiShyAvo jitvA gopAlakaM raNe ||3-119-9
ete proktA bhR^ishaM yuddhe kAtarAH sarve eva te |
hatvA tAnsabalAnyuddhe punarjeShyAmi keshavam ||3-119-10
saMhartavyA mahAsenA pragR^ihItasharAsanA |
gR^ihItaprAsamushalA gR^ihItakavachA sadA ||3-119-11
ArUDharathasAhasrA gadAparighasa~NkulA |
suprabhUtendhanavatI prabhUtabalasAdhanA ||3-119-12
chAlpatAM vAhinI ghorA balAdhyakShA samantataH |
avadhya eva gachCha tvaM na te maraNato bhayam ||3-119-13
sa~NgrAmaH puShkare.asmAkaM shvaH parashvo.api vA nR^ipa |
tato j~nAsyAmahe vIryam keshavasya balasya cha |
ye tvayoktA nR^pAH sa~Nkhye teShAmapi cha yadbalam ||3-119-14

sAtyakiruvAcha

haMsAgachChAmi vAM hantuM shvaH parashvo.api vA nR^ipa |
adyaiva hi mayA vadhyau na cheddUto bhavAmyaham ||3-119-15
nahi shvo vA parashvo vA yuvAm kaTukabhAShiNau |
dautye hi duHkhamatulaM vahAmyeva sadA nR^iNAm ||3-119-16
anyathAhaM yuvAM hatvA tato yAsyAmi nirvR^itim |
svavIryaM bAhudarpaM cha darshayanvAM nR^ipAdhamau ||3-119-17
sha~NkhachakragadApANiH shAr~NgadhanvA kirITabhR^it |
nIlaku~nchitakeshADhyo lambabahuH shriyA vR^itaH ||3-119-18
sa sarvalokaprabhavo nishvarUpaH sarUpavAn |
daityadAnavahantAsau yogidhyeyah purAtanaH ||3-19-19
padmaki~njalkanayanaH shyAmalaH siMhavikramaH |
sR^iShTisthitilayeShvekaH kartA trijagato guruH ||3-119-20
shareNa nishitenAjau darpam vAM vyapaneShyati |
ityuktvA rathamAruhya prayayau sAtyakiH kila ||3-129-21

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhako sAtyakipratiprayANe
ekonaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH