##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 120
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 28 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya puShkaraM prati gamanam


vaishampAyana uvAcha

pravishya sa puraM viShNoH sAtyakiH shinipu~NgavaH |
AchachakShe.atha kR^iShNAya yathA vR^ittaM tayostathA ||3-120-1
tataH prabhAte vimale keshavaH keshisUdanaH |
balAdhyakShAnuvAchedaM chakrapANirgadAdharaH ||3-120-2
saMnahyatAM balaM sarvaM rathaku~njaravAjimat |
anekabherIpaNavaM prAsAsiparighAkulam ||3-120-3
sadhvajaM sapatAkaM cha sAla~NkAraparichChadam |
te tatheti pratij~nAya sarvaM chakruradhInagAH ||3-120-4
AdAya sudR^iDhaM chApaM rathamAruhya daMshitAH |
agrato jagmuratyarthaM senAyAH puruShottamAH ||3-120-5
sAtyakishcha tathA rAjanpragR^ihItasharAsanaH |
babhau krodhasamAyukto jagAmAgre mahAbalaH ||3-120-6
anye cha yAdavAH shUrAH pragR^ihItamahAyudhAH |
siMhanAdaM prakurvanto jagmuratyarthamuttamAH ||3-120-7
haristu rathamAruhya saMskR^itaM dArukena ha |
shAr~NgabhArasahaM ghoraM gR^ihItvA sasharaM dhanuH ||3-120-8
chakrapANistadA sha~NkhI gadAsharavarAsimAn |
baddhagodhA~NgulitrANaH pItavAsA janArdanaH ||3-120-9
padmamAlAvR^itorasko navajImUtasannibhaH |
yayau rathagato vipraiH stUyamAno mudAnvitaiH ||3-120-10
sUtairmAgadhaputraishcha gIyamAnastatastataH |
AnIya senAM sakalAM yayau kAShThAmathottarAm ||3-120-11
pA~nchajanyaM mukhe nyasya sarvaprANena keshavaH |
dadhmau mahAravaM kurva~nChatrUNAm bhayavardhanam ||3-120-12
AdhmAtastena hariNA sa chakre sha~NkharADdhruvam |
ravaH sa rodasi rAjan pUrayAmAsa sarvataH ||3-120-13
tasmi~nCha~Nkhe tathA.a.adhmAte dadhmuh sha~NkhAnsahasrashaH |
bheryashchApi samAdhmAta mR^ida~NgA bahavo nR^ipa ||3-120-14
neduratyarthamatulaM dharmAnte jaladA yathA |
athAyayurmahArAja puShkaraM puNyavardhanam ||3-120-15
sarasastasya rAjendra puShkarasya nR^ipottamAH |
pratIkShya haMsaDimbkau yuddhAya samavasthitAH ||3-120-16
nivesham kArayAmAsuryAdavAH sarva eva hi |
svaM svaM yayuH sukhaM rAjanpragR^ihItakuTImaTham ||3-120-17
bhagavAnapi govindaH saro dR^iShTvA sushobhanam |
upaspR^ishya jale tasminparNamya yatipu~NgavAn ||3-12018
tayorAgamanaM lipsurAste tIre yathAsukham |
shR^iNvanvedadhvaniM viShNurbrAhmaNAM samantataH ||3-120-18

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopakhyAne kR^iShNapuShkarapraveshe 
viMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH