##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 121 Both  Armies  Enter  the  Battlefield
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 28 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikoviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
ubhayasainyayoH puShkaratIrthapraveshaH


vaishampAyana uvAcha

atha tau haMsaDimbhakau jagmatuH puShkaraM prati |
pragR^ihItamahAchApau sarathau sadhvajau nR^ipa ||3-121-1
puraHsaramahAbhUtau saMharantAvivolbaNau |
prakurvantau siMharavaM bhasmanA parilepitau ||3-121-2
tripuNDrakalalATAntau rudrAkShaparishobhitau |
anyau dvAviva rudrau tau lokasaMhArakArakau ||3-121-3
tato.anujagmuH shatashaH sainyAni nR^ipasattama |
akShauhiNyo dashaivAsamstayoratha samAgatAH ||3-121-4
vichakrastu mahArAja dAnavo nagasannibhaH |
tayoreva sakhA pUrvamAsIchcha balashAlinoH ||3-121-5
shakro yasya puraHsaraH sthAtuM shakto na vajrabhR^it |
yo hi vIro mahArAja devadaityasamAgame ||3-121-6
devAnnighnaMstathA rAjandevendramajayanmahAn |
akarochcha purA yuddhaM viShNunA prabhaviShNunA ||3-121-7
yo hi dvAravatIM prApya babAdhe yadupu~NgavAn |
sa tadAnIM mahArAja shrutvA yuddhamupasthitam ||3-121-8
anekashatasAhasrairdAnavaiH parighAyudhaiH |
vR^itaH samabhavaddaityo vR^iShNidveShAnnR^ipottama ||3-121-9
haMsasya DimbhakasyAtha sAhAyyaM kartumudyataH |
vichakrasyAtha daityasya hiDimbo rAkShaseshvaraH ||3-121-10
ativa mitratAM yAto dadyAtprANAMshcha saMyati |
rAkShasairaparaiH sArdhaM shilAshUlAsipANibhiH ||3-121-11
yayau tasya sahAyArthaM hiDimbaH puruShAdapaH |
aShTAshIti sahasrANi rAkShasAstasya chAbhavan ||3-121-12
anuyAtA mahArAja shilAparighabAhavaH |
tayostatra mahAsainyaM gachChatoH keshavaM prati ||3-121-13
mishritaM daityasa~Nghaishcha rAkshasaishcha samantataH |
atyadbhutaM mahAraudraM trailokyabhayadAyakam ||3-121-14
daityena sahitau tau hi jagmatuH puShkaraM prati |
tAvetau haMsaDimbhakau hantuM keshavama~njasA ||3-121-15
tataH shrutvA jarAsaMdho vigrahaM yadubhiH saha |
nAkaronnR^ipasAhAyyaM pApaM me bhaviteti ha ||3-121-16
gachChatoH samitiM rAjanhaMsasya Dimbhakasya cha |
atitvaritavikrAntAste yayuH puShkaraM prati ||3-121-17
siMhanAdaM vimu~nchantaH kathayantaH parasparam |
ahameva nR^ipA yuddhaM karomi prathamaM hareH ||3-121-18
ityabruvannR^ipA rAja~nChatashaH keshavaM prati |
saMprAptAste nR^ipashreShThAH puShkaraM puNyavardhanam ||3-121-19
munijuShTaM tapovR^iddhairR^iShibhishcha niShevitam |
atyantabhadraM lokeShu puShkaraM prathamaM nR^ipa ||3-121-20
puShkaraM puNDarikAkSho dvAveva jagatIpate |
darshanAtsparshanAchchaiva kilbiShachChedinau nR^ipa ||3-121-21
puShkaraM puNDarikAkShau dvAveva nR^ipasattama |
sevyamAnau munishreShThairamaraughairmahAtmabhiH ||3-121-22
dvAveva hi nR^ipashreShTha sarvapApapraNAshakau |
tAvubhau yatra sahitau tatra te samsthitA nR^ipAH ||3-121-23
dR^iShTavantau hariM viShNuM viShTarashravasaM paraM |
puShkaraM puNyanilayaM tIrthaM brahmaniShevitaM ||3-121-24
tAbhyAM kuru namaskAraM manasA nR^ipasattama |
aho niHsheShamabhavattatra bhUyo na saMshayaH ||3-121-25
sainyaM tatra cha saMprAptaM daityarakShaHsamAkulam |
anekabherIpaNavajharjharIDiNDimAkulam ||3-121-26
nAnApaNavasaMmishraM rakShonAdavinAditam |
pravishya sarasastIraM puShkarasya vishAMpate |
darshayAmAsa deveshaM yuddhAya samupasthitam ||3-121-27

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
yuddhArthaM  haMsaDimbhakasainyAnAM puShkarAgamane 
ekaviMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH