##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 122 Close  Combat
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 29 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

Atha dvaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
sa~Nkulayuddham


vaishampAyana uvAcha 


dve sene sa~Ngate rAjansadhvaje saparichChade |
mahAparighasa~NkIrNe gadAshaktisamAkule ||3-122-1
bherIjharjharasaMpUrNe DiNDimArAvasa~Nkule |
pragR^ihItamahAshastre shUlAsivarakArmuke ||3-122-2
parasparakR^itotsAhe chakrAte yuddhamulbaNam |
te sharAH kArmukotsR^iShTA nirbhidyAtha sharIriNAm ||3-122-3
sharIrANi mahArAja jagmurdUraM sahasrashaH |
bhaTabAhuvinirmuktAH khaDgA nirbhidya vakShasi ||3-122-4
sphurantashcha tathA rAja~nCharAMsyAhR^itya khaM yayuH |
parighAshcha tathA rAj~nAM bAhubhiH parichoditAH ||3-122-5
tilashashchakruratulaM sharIraM nR^iparakShasAm |
daityAnAM kurvatAM nAdamanyonyavadhakA~NkShiNAm ||3-122-6
daityA rakShAMsi rAjendra rAjAnashcha samantataH |
anyonyaM parighairjaghnushchApamuktaiH shilAshitaiH ||3-122-7
sharaishcha bhogibhogAbhaistIkShNamanye mahAbalAH |
rAkShasA dAnavAshchAnye mattamAta~NgavikramAH ||3-122-8
anyonyaM jaghnire rAjaMshchApamuktairmahAsharaiH |
nAgA nAgairmahArAja hayA ashvaiH samantataH ||3-122-9
rathA rathaiH samAjagmuH sAdinaH sAdibhirtathA |
paTTishAsisharavrAtaiH kuntaiH sAyakakarShaNaiH ||3-122-10
sashaktiparighaprAsaparashvadhasamAkulaiH |
bhindipAlairmahAraudrairjaghnuranyonyamAhave ||3-122-11
anyonyaM jaghnire rAjaMshchApamuktaiH shilashitaiH |
rAkShasA dAnavA rAja~NkShatriyAshcha samantataH |
itashchetashcha dhAvantaH kurvanto visvaraM ravam ||3-122-12
hatAH kechinmahArAja petururvyAM mahAsibhiH |
kechinmathitamastiShkA gadAbhirvIryavattamAH ||3-122-13
bhinnagrIvA mahArAja parighaiH parighAyudhaiH |
yamarAShTraM gatAH kechitkechitsvargaM samAyayuH ||3-122-14
apsarobhiH samAseduH pashyantaH svakalevaram |
kechitsvAMshcha parAMshchaiva hatvA bhrAntA ivAbhavan ||3-122-15
etasminnantare rAja~nsha~NkhA bheryaH sahasrashaH |
sasvanuH sarvataH sainye mR^ida~NgA bahavastathA ||3-122-16
madhyaMdinagate sUrye tApaM dadhati ghoravat |
tataH pishAchA vikR^itAH karAlavitatodarAH ||3-122-17
rAkShasAshcha mahAghorAH pishitam keshashAdvalam |
muditA bhakShayAmAsuH pibantaH shoNitaM bahu ||3-122-18
sa~nchitAni shavAnyAsankabandhAH khaDgapAtitAH |
vibhajya deshaM bahusho yuddhabhUmau shavAshinaH ||3-122-19
atha shyenA mR^igAshchaiva ka~NkA gR^idhrAstathA pare |
tuNDaiH shavAnviniShkR^ishya bhakShayanti tatastataH ||3-122-20
saptAshItisahasrANi hatA nAgA nR^ipottama |
triMshatsahasramayutaM nihatA hayasattamAH ||3-122-21
hataM lakShaM mahArAja rathAnAM rathibhiH saha |
triMshatkoTyo hatAstatra sAdinaH sayudhA bhR^isham ||3-122-22
madhyaMdinagate sUrye hatAH kechana nirgatAH |
kechichcha tR^iShitA rAjanvivishuH puShkaraM saraH ||3-122-23
kechidbhUmiM samAli~Ngya bhItA ityabruvanraNe |
muktakeshAH patanti sma rathAnsaMtyajya kechana ||3-122-24
saMdaShTauShThapuTAH kechitsAdinaH purato hatAH |
atyadbhutaM mahAyuddhamAsitpuShkaratIrthake |
yathA devAsuraM yuddhamAsItpUrvaM nR^ipottama ||3-122-25


iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne sa~Nkulayuddhe
dvaviMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH