##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 123  Vichakra  Killed
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 29 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha trayoviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
vichakravadhaH


vaishampAyana uvAcha 

etasminnantare rAjandvandvayuddhamavartata |
vichakraM yodhayAmAsa shAr~NgadhanvA gadAdharaH ||3-123-1
balabhadro.atha haMsena Dimbhakena cha sAtyakiH |
vasudevograsenAbhyAM hiDimbaH puruShAdakaH ||3-123-2
SheshAshcha Sheshai rAjendra chakruryuddhamadInagAH |
vAsudevastrisaptatyA daityaM vakShasyatADayat ||3-123-3
sharairnishitadhArAgrairvismayaM darshayanraNe |
dAnavo devadeveshaM dR^iDhena nishitena cha ||3-123-4
shareNAkarNamAkR^iShya dhanuHpravaramIshvaram |
jaghAna stanamadhye cha pashyatastu shachIpate ||3-123-5
tena viddho.atha bhagavAnvakShodeshe janArdanaH |
avamachChoNitaM viShNurAdikAle yathA prajAH ||3-123-6
tataH kruddho hR^iShIkeshaH kShurapreNAhanaddhvajam |
ashvAMshcha chaturo hatvA sArathiM cha sharaistribhiH ||3-123-7
tato dadhmau mahAsha~NkhaM yathA tArAmaye raNe |
rathAdutplutya sahasA dAnavaH krodhamUrchChitaH ||3-123-8
gadAM gR^ihya mahAghorAM duHsahAM vIryashAlinIM |
tayA jaghAna daityendraH kirITe keshavasya ha ||3-123-9
lalATe cha punarviShNuM siMhanAdaM vyanInadat |
tataH shilAM cha mahatIM pragR^ihya danujaH kila ||3-123-10
bhrAmayitvA dashaguNaM prAharatkeshavorasi |
tAmApatantIM saMprekShya hastenAdAya keshavaH ||3-123-11
jaghAna cha tathA daityaM sa papAtArditaH kShitau |
gatAsuriva samjaj~ne shvasanniva papAta ha ||3-123-12
prApya saMj~nAM tato daityaH kroddhAddviguNamAbabhau |
AdAya parighaM ghoramidamAha janArdaanm ||3-123-13
anena tava govinda darpajAtaM nihanmyaham |
vikramaj~nastadA chAsi mama devAsure raNe ||3-123-14
tAveva vipulau bAhU sa evAsmi janArdana |
tathApi yudhyase vIra j~nAtvA tvaM mAmakaM balam ||3-123-15
vArayainaM mahAbAho parighaM bAhuniHsR^itam |
ityuktvA devadeveshaM sha~NkhachakragadAdharam |
chikShepa daityo lokeshaM sarvalokasya pashyataH ||3-123-16
taM gR^ihya bAhunA kR^iShNo hato.asIti vadanhariH |
khaNDashaH kArayAmAsa khaDgena nishitena ha ||3-123-17
utpATya vR^ikShaM daityeshaH shatashAkhaM mahAshikham |
tena saMpothayAmAsa viShTarashravasaM vibhuM ||3-123-18
ChittvA taM chApi khaDgena tilashashcha chakAra ha |
vikrIDya suchiraM viShNustena daityena mAdhavaH ||3-123-19
hantumaichChattadA daityamAdAya nishitaM sharam |
AgneyAstreNa saMyojya jaghAnainaM mahAn hariH ||3-123-20
saMdahya sa sharo daityaM sarvalokasya pashyataH |
yathA pUrvaM jagAmAshu karaM bhagavataH punaH ||3-123-21
hatashiShTAstato daityAH palAyanto disho dasha |
adyApi na nivartante gachChanto vai mahodadhim ||3-123-22

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne kR^iShNasyotkarShe
trayoviMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH