##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 125 Satyaki - Dimbhaka  Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 30 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~ncharviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
sAtyakiDimbhakayoryuddham


vaishampAyana uvAcha 

yuddhaM chakraturatyarthaM tato DimbhakasAtyakI |
tAvubhau balinau vIrau vikhyAtau kShatriyeShu cha ||3-125-1
kR^itashramau mahAyuddhe satataM vR^iddhasevinau |
sAtyakirdashabhirvIro DimbhakaM vedapAragam ||3-125-2
avidhyannishitairbANaistena vaktre tathorasi |
sa tena viddho balinA DimbhakaH kShatriyottamaH ||3-125-3
nArAchaiH pa~nchasAhasrairvivyAdha yudhi garvitaH |
tAnantare vR^iShNivIro niShiddhanninadanbruvan ||3-125-4
atha kruddho nR^ipavaro viddhaH saptabhirAshugaiH |
punaH shatasahasreNa pratyavidhyata sAtyakim ||3-125-5
sAtyakistvatha vikrAnto dhanushchichCheda tasya tat |
ardhachandreNa tIkShNena Dimbhakasya sa yAdavaH ||3-125-6
Ajaghne Dimbhako vIrashchApamAdAya chAparam |
kShurapreNAtha raudreNa tailadhautena vikramI ||3-125-7
sa tena viddho bANena vama~nChoNitakaM nR^ipa |
atIva shushubhe rAjanvasante kiMshuko yathA ||3-125-8
dhanushchichCheda bhUyastu gR^ihItam yatpUrA dhanuH |
tato.anyaddhanurAdAya Dimbhako yAdaveshvaram ||3-125-9
jaghAna nishitairbANaiH sarvakShatrasya pashyataH |
sa dhanuH punaratyugraM chichCheda yudhi sAtyakiH ||3-125-10
shareNa tIkShNapu~Nkhena Dimbhakasya durAtmanaH |
tato.anyaddhanurAdAya satvaraM sa nR^ipottamaH ||3-125-11
dhanuShA tena rAjendra sAtyakiM vivyadhe punaH |
evaM dhanUMShi shataM pa~ncha cha pa~ncha cha ||3-125-12
ChittvA nanAda shaineyaH sarvakShatrasya pashyataH |
dhanushI tau parityajya vIrau DimbhakasAtyakI ||3-125-13
khaDgau pragR^ihya chAtyugrau yuddhAya samupasthitau |
tau hi khaDgavidAM shreShThau vIrau DimbhakasAtyakI ||3-125-14
dauHshAsanirmahAbhAgaH saumadattistathaiva cha |
abhimanyushcha vikrAnto nakulashcha tathaiva cha ||3-125-15
ete khaDgavidAMshreShThAH kIrtitA yuddhi sattamAH |
eteShvetau nR^ipashreShThau ShaTsu vai nR^ipasattama ||3-125-16
tAvetAvasinA yuddhaM chakraturyuddhalAlasau |
bhrAntamudbhrAntamAviddhaM praviddhaM bAhuniHsR^itam ||3-125-17
AkaraM vikaraM bhinnaM nirmaryAdamamAnuSham |
sa~NkochitaM kulachitaM savyajAnu vijAnu cha ||3-125-18
AhikaM chitrakaM kShiptaM kusumbaM lambanaM dhR^itam |
sarvabAhu vinirbAhu savyetaramathottaram ||3-125-19
tribAhustu~NgabAhushcha savyonnatamudAsi cha |
pR^iShThataH prathitaM chaiva yaudhikaM prathitam tathA ||3-125-20
iti prAkArandvAtriMshachchakratuH khaDgayodhinau |
punaH punaH praharantau na cha shramamupeyatuH ||3-125-21
puShkarasthau mahArAja yuddhAya kR^itanishchayau |
tato devAH sagandharvAH siddhAshcha paramarShayaH ||3-125-22
tuShTuvustau mahArAja jaye kR^itaparishramau |
aho vIryamaho dhairyamanayorbAhushAlinoH ||3-125-23
etAveva raNe shaktau khaDge dhanushi pAragau |
ekaH shiShyo girIshasya droNasyAnyo hi dhImataH ||3-125-24
arjunaH sAtyakishchaiva vAsudevo jagatpatiH |
traya ete mahArAja prathitAH sa~Ngare sadA ||3-125-25
DimbhakaH shaktibhR^ichCharvastraya ete mahArathAH |
prasiddhAH sarva evaite vIryeShu cha baleShu cha ||3-125-26
iti te devagandharvAH siddhA yakShA mahoragAH |
divisthitAH samaM brUyuryuddhadarshanalAlasAH ||3-125-27

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne sAtyakiDimbhakayuddhe
pa~nchaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH