##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 126 Balarama  Kills    Hidimba
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 31 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaDviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
hiDimbena sAkaM vasudevograsenayoryuddham
balabhadreNa hiDimbaparAbhavashcha


vaishampAyana uvAcha 

vasudevograsenau cha vR^iddhau yuddhe sunirvratau |
jarAjaritasarvAMgau palitA~Ngashiroruhau ||3-126-1
j~nAnavij~nAnasaMpannau rAjamArgavishAradau |
yuyudhAte mahAra~Nge rAkShasena durAtmanA ||3-126-2
sharairanekasAhasrairardayAmAsatU raNe |
rAkShasendraM durAtmAnaM hiDimbaM puruShAdakam ||3-126-3
hiDimbo rAkshasendrastu bhakShayansarvato narAn |
atipravR^iddho duShTAtmA lambabAhurmahAhanuH ||3-126-4
lambodaro virUpAkShaH pi~Ngakesho vilochanaH |
shyenanAso mahAraudra UrdhvaromA mahAbhujaH ||3-126-5
parvatAkAravarShmA cha dIrghadaMShTraH shivAnanaH |
lambodaro dIrghadanto jagadgrAsaparastathA ||3-126-6
uttu~NgAMso mahorasko dIrghagrIvo gajopamaH |
bhakShayanmAMsapiTakaM piba~nshoNitasa~nchayam ||3-126-7
gajAnnAgaiH samAhatya hayairashvAnnR^ipottama |
rathAnrathaiH samAhatya sAdinaH sAdibhistathA ||3-126-8
manushyAnsa puro dR^iShTvA nAsyagrAsaM chakAra saH |
kAMshchiddhatvA mahArAja vR^iShNipAlAnsamantataH ||3-126-9
bhakShayamAsa sahasA hiDimbaH puruShAdakaH |
yAnpashyanpurato rakShastA~njaghAna virUpadhR^ik ||3-126-10
bhakShayannaparAnvR^iShNInyAdavAnrAkShaseshvaraH |
chikShepa sahasA kAMshchiddhiDimbaH puruShAdakaH ||3-126-11
antakAle yathA kruddho rudraH prANabhR^ito nR^ipa |
kShaNenaikena sarvAMstAnbhakShayAmAsa rAkShasaH ||3-126-12
kechidbhItA dishaH prApurvR^iShNayo vIryashAlinaH |
kechittu bhakShitAstena rakShasA vR^iShNipu~NgavAH ||3-126-13
kumbhakarNo yathA rAjanbhakShayAmasa vAnarAn |
nishcheshTaM vR^iShNisainyaM tu sthitaM chitrapaTe yathA ||3-126-14
etasminnantare kruddhau vR^iddhau yAdavapu~Ngavau |
dhanurgR^ihya mahAghoraM rAkShasasya puraH sthitau ||3-126-15
yathA kruddhasya siMhasya mR^igau vR^iddhatamAviva |
vyAdAyAsyaM mahArakShastau vR^iddhAvabhyadhAvata ||3-126-16
chikhAdiShurvirUpAkShaH pAtAlatalasannibhaH |
tato rakShaH paryadhAvatkhAdatkhAdatkalevaram ||3-126-17
pUrayAmAsaturvIrau sharairyaduvR^iShau nR^ipa |
hiDimbasya mahAghoraM vyAditAsyamivAntakam ||3-126-18
sarvAMstAnvArayAmAsa devashatrurvirUpadhR^ik |
dhAvati sma tato rakSho vyAditAsyaM bhayAnakam ||3-126-19
tayorgR^ihItvA dhanuShI babha~nja yuddhi satvaram |
bAhU prasArya duShTAtmA rAkShaso vikR^itAnanaH ||3-126-20
vasudevaM mahIpAlaM rAjAnaM vR^iddhasevinam |
grahItuM rAkShasashreShTho yatate nR^ipasaMsadi ||3-126-21

hiDimba uvAcha

eSha vAM bhakShayiShyAmi vasudevaM tvayA saha |
ugrasena kimarthaM tvaM tiShThase matpurogamaH ||3-126-22
AgachCha pravishAsyaM me grAsabhUtau tu vAM mama |
vidhinA nirmito vR^iddho vasudevo hareH pitA ||3-126-23
bubhukShitaH shramArtashcha yuddhe tvaritavikramaH |
manmukhAnnaiSha gachChetAM pravishetAM tvarAnvitau ||3-126-24
yuvayoH shoNitaM pItvA tR^iptiM yAsyAmi nirvR^itaH |
khAdAmi cha punarmAMsaM vR^iddhayoryuvayoH sukham ||3-126-25
iti bruvaMstathA rakSho vyAditAsyaM mahAhanuH |
dhAvati sma tadA kShipraM hiDimbo rAkshaseshvaraH ||3-126-26
vasudevograsenau cha bhItau viprekShya sarvataH |
disho.abhyabhajatAM rAjanniHshastrau vR^iShNipu~Ngavau ||3-126-27
etasminnantare dR^iShTvA balabhadraH pratApavAn |
dR^iShTvA cha tau tathAbhUtau vasudevograsenakau ||3-126-28
vAsudeve samAdishya haMsaM yudhyantamIshvare |
nirgatya chAntaraM tasya rAkShasasya durAtmanaH ||3-126-29
mA kR^ithAH sAhasaM rakSho mu~nchaitau rAjasattamau |
sthito.asmi yudhyatAM rakSho mayA shatrujighAMsatA ||3-126-30
ahameva haniShye tvAM kA cheyam tava bhIShikA |
iti bruvANaM halinaM tau visR^ijya mahAraNe ||3-16-31
mahAnayamasau duShTo bhakShayAmyenamagrataH |
vidArya pUrvavadvaktraM balabhadramupAdravat ||3-126-32
viSR^ijya sasharaM chApaM rAkShasasya puraH sthitaH |
muShTiM pragR^ihya balavAnsphoTayanbAhumuttamam ||3-126-33
hiDimbastvatha duShTAtmA muShTiM kR^itvA bhayAnakam |
jaghAna vakSho rAmasya vyAdityAsya ivAntakaH ||3-126-34
kruddho.atha balabhadrastu muShTinA tena tADitaH |
jaghAna muShTinA tena rAkShaseshamaninditaH ||3-126-35
muShTiyuddhaM samabhavannararAkShasavIrayoH |
yuddhyatoryuddhara~Nge.atha nararAkShasasiMhayoH ||3-126-36
tayoshchaTachaTAshabdaH prAdurAsIdbhayAnakaH |
atha rAkShasarAjastu muShTinA rAmamAhave ||3-126-37
jaghAna vakShodeshe tu vajreNeva puraMdaraH |
atha rAmo balI sAkShAnmuShTiM saMvartya yatnataH ||3-126-38
hiDimbaM tADayAmAsa vakShasyamaravidviSham |
talAbhyAmatha rAmastu chakre hatvA sa rAkShasam ||3-126-39
AhatastalaghAtena hiDimbo rAkShaseshvaraH |
jAnubhyAmapatadbhUmau gatAsurvIrarAkShasaH ||3-126-40
tata utpatya rAmastu dorbhyAM sa~NgR^ihya rAkShasaM |
AdAya bahuvegena bhrAmayitvA padAtpadam ||3-126-41
vyAvidhyatsuchiraM rAmo darshayannAtmano balam |
utkShipya rAkShasendraM taM sarvalokasya pashyataH ||3-126-42
gavyUtimAtraM chikShepa tato deshAddhalayudhaH |
gatAsU rAkShasashreShThastato deshAnnirAkramat ||3-126-43
ye kechidrAkShasAstatra hatasheshA mahAraNe |
balabhadrAttato bhItA jagmushchaivaM disho dasha ||3-126-44
	athAMshumAlI bhagavAndineshaH
		saMhR^itya tejAMsi sahasrarashmiH |
	astaM yayau chakShurapi prajAnA-
		mIShattamashchApi samAvivesha ||3-126-45
	tasminpraviShTe.atha samudratoyaM
		prajApatau vishvamukhe jagadgurau |
	nakShatranAthaH samupAjagAma 
		saMdhyAtamo.api vyanashannR^ipottama ||3-126-46
	prabhAtakAle nR^ipasattamo raNo 
		govardhane kinnaragItanAdite |
	iti bruvanto nR^ipasattamAstadA
		vyupAramaMstatra raNotsave nR^ipa ||3-126-47

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne hiDimbaparAbhave
ShaDviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH