##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 127 Krishna - Hamsa  Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 1st 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNahaMsayoryuddham


vaishampAyana uvAcha 
ubhau tau haMsaDimbhakau rAtrAveva mahAgirim |
jagmatuH sahitau rAjan govardhanamatho nR^ipa ||3-127-1
atha prabhAte vimale sUrye chAbhyudite sati |
govardhanaM jagAmAshu keshavaH keshisUdanaH ||3-127-2
shaineyo balabadrashcha yAdavAH sAraNAdayaH 
gandharvairapsarobhishcha nAditaM bahudhA girim ||3-127-3
jagmatuH sahitau rAjan govardhanamatho girim |
godhanairatha sainyaishcha nAditaM bahudhA girim ||3-127-4
tasyottaraM nR^ipashreShTha pArshvaM saMprApya yAdavAH |
nikaShA yamunAM rAjaMstato yuddhamavartata ||3-127-5
vivyAdha haMsaDimbhakau vasudevashcha saptabhiH 
sAraNaH pa~nchaviMshatyA dashabhiH ka~Nka eva cha ||3-127-6
haMsena DimbhakenAtha yAdavaishcha samantataH |
ugrasenastrisaptatyA sharANAM nataparvaNAm ||3-127-7
virATastriMshatA rAjansAtyakishchApi saptabhiH |
ashItyA vipR^ithU rAjannuddhavo dashabhiH sharaiH ||3-127-8
pradyumnastriMshatA rAjansAmbashchApi cha saptabhiH |
anAdhR^iShTistvekaShaShTyA sharANAM nataparvANAm ||3-127-9
evaM te sahitA rAjaMshchakruryuddhamadInavat |
atyadbhUtaM mahAghoram yAdavAH sarva eva hi ||3-127-10
chakrustAbhyAM mahAyuddhaM vAsudevasya pashyataH |
sarvAnapi mahArAja yAdavAnbaladarpitAn ||3-127-11
tAvubhau haMsaDimbhakau nR^ipAMstAnpratyavidhyatAm |
pratyekaM dashabhirviddhvA bANairnishitakomalaiH ||3-127-12
jaghnatushcha sharaistIkShNairatyarthaM yAdaveshvarAn |
vyathitAH sarva evaite vamantaH shoNitaM bahu ||3-127-13
mAdhave kiMshukA rAjanpuShpitA iva te babuH |
bhItAshcha yAdavA rAjanpalAyanaparAyaNAH ||3-127-14
etAsmannatare rAjanvasudevAtmajo nR^ipa |
vAsudevo balI yuddhe pramukhe dhanvinau tayoH ||3-127-15
chakraturyudhdhamatulaM skandashakrAvivAmbare |
tayoreva sagandharvAH siddhA yakShA maharShayaH ||3-127-16
vimAnasthAshcha dadR^ishuryuddhaM devAsuropamam |
tataH prAdurabhUtAM tau dUtau bhUteshvarau nR^ipa ||3-127-17
shUlinA preShitau yuddhe rakShArthaM balinostayoH |
haMso.atha vAsudevashcha yuddhaM chakraturIshvarau ||3-127-18
rAmashcha Dimbhakashchaiva samyuktau yuddhakA~NkShayA |
vishUnyAH sarva evaite hyastre shastre tathA bale ||3-127-19
sha~NkhAndadhmuH pR^ithagghnAdaM sve sve sarve sthitAH |
atha kR^iShNo hR^iShIkeshaH pA~nchajanyaM mahAravam ||3-127-20
dadhmau padmapalAshAkShaH sarvAnvismApayanniva |
atha bhUtau mahAghorau lambodarasharIriNau ||3-127-21
dudruvaturmAharAja shUlamAdAya keshavam |
shUlena pothayAM rAja~nchakraturyAdaveshvaram ||3-127-22
tAbhyAM samAhato viShNurdevagandharvasaMnidhau |
IshatsmitAdharo devaH ki~nchidutplutya satvaram ||3-127-23
rathAdrathivarashreShThastau pragR^ihya janArdanaH |
bhrAmayitvA shataguNamalAtamiva keshavaH ||3-127-24
kailAsaM cha samuddishya prachikShepa tato hariH |
tAvupetya gireH shR^i~Ngam kailAsasya mahAmate ||3-217-25
dR^iShTvA tatkarma devasya vismayaM jagmatuH param |
haMsashcha dR^iShTvA tatkarma roShatAmrAyatekShaNaH ||3-127-26
uvAcha vachanaM haMsaH shR^iNvatAM tridivaukasAm|
kimarthaM rAjasUyasya vighnaM charasi keshava ||3-127-27
brahmadatto mahIpAlo yaShTA tasya mahAkratoH |
karaM disha yathAyogaM yadi prANAnhi rakShasi ||3-127-28
atha vA tvaM kShaNaM tiShTha tato j~nAtvA paraM bahu |
dadAsi tvaM nandaputra tato yaShTA sa me guruH ||3-127-29
Ishvaro.ahaM sadA rAj~nAM devAnAmiva shUlabhR^it |
eSha te vIryamatulaM nAshayiShyAmi saMyuge ||3-27-30
ityuktvA sasharaM chApaM shAlatAlopamaM nR^ipa |
AkR^iShya cha yathAprANaM nArAchena cha keshavam ||3-127-31
lalATe chikShipe haMso lalAma iva so.abhavat |
uvAcha sAtyaliM kR^iShNo rathaM vAhaya me prabho ||3-127-32
dArukaM pR^iShThavAhaM taM kR^itvA deshaM tamIshvaraH |
atha tena samAdiShTaH sAtyakirvAhayanratham ||3-127-33
maNDalAni bahUnyAjau darshayAmAsa satvaram |
atha viddho dR^iDhaM tena shareNa harirIshvarH ||3-127-34
AgneyamastraM saMyojya sharaM kasmiMshchidavyayaH |
uvAcha haMsaM rAjendra sAtyakiM prerayanraNe ||3-127-35
anena tvAM dahe pApa yadi shakto.asi vAraya |
alaM te bahvabaddhena kShatriyo.asi sadA shaTha ||3-127-36
mattashchetkaramichChestvaM darshayAdya parAkramam |
yatayo bAdhitA haMsa puShkare saMsthitAstvayA ||3-127-37
shAstA tvaM khalu viprANAM sthite mayi narAdhama |
sthite mayi jagannAthe hatvA kShatriyakaNTakAn ||3-127-38
shAstAsmyatho satAM loke duShTAnAM brahmavidviShAm |
shApena yatimukhyAnAM hata eva narAdhama ||3-127-39
mR^ityave tvAm nivedyAdya rakShitA brAhmaNAnaham |
iti bruvaMstadastraM tu mumocha yudhi keshavaH ||3-127-40
tadastraM vAruNenAtha haMso.api pratyaShedhayat |
vAyavyamatha govindo mumocha yudhi haMsake ||3-127-41
tadastraM vArayAmAsa mAhendreNa nR^ipottamaH |
atha mAheshvaraM kR^iShNo mumochAtyugramAhave ||3-127-42
raudreNa tattato haMso vArayAmAsa tatkShaNAt |
gAndharvaM rAkShasaM chaiva paishAchamatha keshavaH |3-127-43
brahmAstramatha kauberamAsuraM yAmyameva cha |
chatvAryetAni haMsastu mumocha yudhi satvaram ||3-127-44
vAraNArthaM tadastrANAM chaturNAM mAdhavasya ha |
atha brahmashiro nAma ghoramastraM vinAshakam ||3-127-45
mumocha haMsamuddishya devadevo janArdanaH |
yojayAmAsa taddhaMse mahAghoraparAkramam ||3-127-46
atha bhIto mahAraudramastraM dR^iShTva nR^ipottamaH |
haMso.api tena rAjendra vArayAmAsa taM sharam ||3-127-47
yamunApa upaspR^ishya devadevo janArdanaH |
astraM vaiShNavamAdAya share sa nishite hariH ||3-127-48
yojayAmAsa bhUtAtmA bhUtabhAvanabhAvanaH |
yena devA raNe hatvA rAjyamApuH purA surAn |
tadastraM yojayAmAsa vadhArthaM tasya bhUpate ||3-127-49

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne haMsakeshavayuddhe
sapteviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH