##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 128 Krishna  disposes  off  Hamsa 
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 2nd 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTAviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsavadhaH


vaishampAyana uvAcha 

atha bhIto mahAraudramastraM dR^iShTvA nR^ipottama |
haMso rAjA mahArAja nishcheShTa iva saMbabhau ||3-128-1
utplutya sa rathAttasmAdyamunAmabhyadhAvata |
yatra KR^iShNo hR^ShIkeshaH kAliyAhiM mamarda ha ||3-128-2
mahAhradaM mahAraudraM yAvatpAtAlasaMsthitam |
tAvaddIrghaM mahAnIlaM kAlA~njananibhaM hi yat ||3-128-3
tasminhrade mahAghore papAtAtha sa haMsakaH |
haMse patati tasmiMstu mahAnrAvo babhUva ha ||3-128-4
girINAM pAtyamAnAnAM samudra iva vajriNA |
rathAdutplutya kR^iShNo.api tasyopari papAta ha ||3-128-5
devadevo jagannAtho jagadvismApayanniva |
prAharattaM mahAbAhuH pAdAbhyamatha keshavaH ||3-128-6
pAdakShepaM nR^ipastasmAllabdhvA haMso nR^ipottama |
mamAra cha nR^ipashreShTha kechidevaM vadanti hi ||3-128-7
anye pAtAlamAyAto bhakShitaH pannagairiti |
adyApi naiva rAjendra dR^iShTa ityanushushruma ||3-128-8
yathApUrvaM jagannAtho rathaM samupajagmivAn |
hate tasminmahArAja dharmaputro yudhiShThiraH ||3-128-9
akarodrAjasUyaM cha tava pUrvapitAmahaH |
yadi jIvedasau haMsaH ko namasyati taM kratum ||3-128-10
sa cha sarvAstravinnityaM rudrAllabdhavaraH prabho |
kShaNAdeva mahArAja vArteyaM gAmagAhata ||3-128-11
hato haMso hato haMsaH kR^iShNena ripumardinA |
jagurgandharvapatayo devaloke divAnisham ||3-128-12
kR^iShNena lokanAthena viShNunA prabhaviShNunA |
yamunAyA hrade ghore haMso nihata ityapi ||3-128-13

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne haMsavadhe
aShTAviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH