##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 129 Dimbhaka  Commits  Suicide
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 2nd 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
DimbhakasyAtmatyAgaH 


vaishampAyana uvAcha 

shrutvA nihatamatyugraM bhrAtaraM vIryashAlinam |
baladevaM parityajya yudhyamAnaM mahAraNe ||3-129-1
Dimbhako vIryasaMpanno yumunAmanujagmivAn |
tamanvadhAvadvegena balabhadro halAyudhaH ||3-129-2
haMso hi yatra patitastatrAsau nipapAta ha |
yamunAyAM mahArAja viloDya jalasa~nchayam ||3-129-3
atha kruddhaH sa Dimbhako bhrAmayitvA jalaM bahu |
unmajyonmajya sahasA nimajya cha punaH punaH ||3-129-4
na dadarsha tadA rAjanbhrAtaraM vIryashAlinam |
unmajyAtha mahAbAhurvAsudevaM vilokya cha ||3-129-5
uvAcha vachanaM rAjanDimbhako vIryavattamaH |
are gopakadAyAda kvAsau haMsa iti sthitaH ||3-129-6
vAsudevo.api dharmAtmA yamunAM pR^ichCha rAjaka |
ityabravItprasannAtmA vAsudevaH pratApavAn ||3-129-7
tachChrutvA yamunAM bhUyaH pravishya DimbhakaH kila |
bahuprakAramudvIkshya bhrAtaraM bhrAtR^ivatsalaH ||3-129-8
vilalApa tato rAjA Dimbhako bhrAntamAnasaH |
kva nu gachChasi rAjendra vihAyainamabAndhavam ||3-129-9
kuto bhrAtharito gachCheH parityajyaiva mAmiha |
vilapyevaM nR^ipashreShTha Dimbhako bhrAtR^ivatsalaH ||3-129-10
AtmatyAge manaH kurvanyamunAyA mahAhrade |
nimajyonmajya sahasA maraNe kR^itanishchayaH ||3-129-11
hastena jihvAmAkR^iShya bhUyo bhUyo vilapya cha |
tataH samUlAmAkR^iShya jihvAM sAhasakR^itsvayam ||3-129-12
mamArAntarjale rAjanDimbhako narakAya vai |
evaM tu nihate haMse Dimbhake vIryashAlini ||3-129-13
AgamatpuNDarIkAkSho bhUtAnvismApayanniva |
tataH prItaH prasannAtmA vAsudevaH pratApavAn ||3-129-14
govardhane.atha vishramya balabhadrasahAyavAn |
ki~nchitkAlaM mahArAja pUrvabhuktamuvAsa ha ||3-129-15

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakamaraNe 
ekonaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH