##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 130 Yashoda  and  Nandagopa  meet  Krishna
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 4 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha triMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
nandayashodayorgovardhane shrIkR^iShNadarshanam  


vaishampAyana uvAcha 

yashodA nandagopashcha kR^iShNadarshanalAlasau |
govardhanagataM shrutvA vAsudevaM sahAgrajam ||3-130-1
navanItaM cha dadhi cha pAyasaM kR^isaraM tathA	 |
vanyam puShpaM mahArAja mayUrA~Ngadameva cha ||3-130-2
ballavairaparaiH sArdhaM gopibhishcha samantataH |
jagmatuH sahasA prItau govardhanamatho nR^ipa ||3-130-3
kvachidvR^ikShe samAsaktaM kR^iShNaM kR^iShNamR^igekSnaNaM |
dadarshaturmahAbAhuM vAsudevaM sahAgrajam ||3-130-4
praNematuH susaMhR^iShTau tatra dR^iShTvA mahAbalau |
darshayAmAsaturdevau pAyasAni mahAnti cha ||3-130-5
tAta mAtarvraje goShThe kushalaM vA svagodhanam |
api gAvaH kShIravatyo vatsA vatsatarAH pitaH ||3-130-6
api vA sushubhaM kShIramapi gAvaH sushobhanAH |
api vA dArakA mAtarvatsapAlAH pibanti cha ||3-130-7
bahUni chApi dAmAni kIlakA api vA bahu |
tR^iNAni bahurUpANi kiM vA santi pitaH sadA ||3-130-8
shakaTAni sugandhIni kiM vA santi pitardhruvam |
api gopyaH putravatyo dArakAnkimajIjanan ||3-130-9
ghaTAH kiM bahavo mAtarabhinnAH sarvato vraje |
kiM gAvaH kShIramatulaM sravantyaharahaH pitaH ||3-130-10
haiya~NgavInaM kShIrANi dadhi vA kimajIjanan |
godhanaM sarvamevedaM nIrogaM pratipadyate ||3-130-11

nanda uvAcha 

sarvametadyadushreShTha nIrogaM bahushaH prabho |
kushalaM godhanasyaiva sarvakAleShu keshava ||3-130-12
rakShaNAttava devesha sadA kushalino vayam |
sagodhanAH savatsAshcha nIrogA iva keshava ||3-130-13
ekameva sadA duHkhaM na tvAM drakShyAmi keshava |
yadetatkevalaM duHkhamiti dhIH shIryate sadA ||3-130-14

vaishampAyana uvAcha 

evamAdi vilapyantaM gachChetyAha sa keshavaH |
yashodAM punarAhedaM mAtargachCha gR^ihaM prati ||3-130-15
ye cha tvAM kIrtayiShyanti te cha svargamavApnuyuH |
ye kechittvAM namasyanti te me priyatarAH sadA ||3-130-16
madbhaktAH sarvadA santu gachChetyAha cha tAM hariH |
ityuktvA pitarau devo vAsudevaH sanAtanaH ||3-130-17
gADhamAli~Ngya tau prItau preShayAmAsa keshavaH |
yashodA nandagopashcha jagmatuH svagR^ihaM prati ||3-130-18
tataH kR^iShNo hR^iShIkesho yAdavaiH saha vR^iShNibhiH |
gantumaichChattadA viShNuH purIM dvAravatIM kila ||3-130-19
ya etachChruNuyAnnityaM paThedvApi samAhitaH |
putravAndhanavAMshchaiva ante mokShaM cha gachChati ||3-130-20

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
yashodAnandagopabalabhadrakR^iShNasamAgame 
triMshadadhikashatatamo.adhyAyaH