##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 131 Krishna, Praised by Sages at Pushkara,
                      Returns to Dvaraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 5 2009##
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


athaikatriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya dvAravatIgamanam vaishampAyana uvAcha

gachChannatha mahAviShNuH puShkaram prApya yAdavaiH |
apashyanmunimukhyAMstu puShkarasthAnnR^ipottama ||131-1
te sametya mahAdevamR^iShayo vItamatsarAH |
arghyAdisamudAchAraM kR^itvainaM yAdavottamam ||3-131-2
prochurvishveshvaraM viShNuM bhUtabhavyabhavatprabhum |
atyadbhutamidaM viShNo tava vIryaM janArdana ||3-131-3
yena tau nihatau yuddhe haMso Dimbhaka eva cha |
yo vichakro durAdharSho devairapi suduHsahaH ||3-131-4
sa~Ngare nihato deva duHsAdhya iti no matiH |
kShemo naH sarvakAryeShu charatAM tapa uttamam ||3-131-5
niShkalmaShA bhaviShyAmastava saMsmaraNAddhare |
tvaM hi sarvasya duHkhasya hartA tvAM dhyAyatAM sadA ||3-131-6
tvadanusmaraNaM jantoH sadA puNyapradaM prabho |
tvaM hi naH satataM dhAtA vidhAtA tapaso hareH ||3-131-7
tvamomkAro vaShaTkArastvaM yaj~nastvaM pitAmahaH |
tvaM jyotirbrahmaNo mUrtistvaM brahmA rudra eva cha ||3-131-8
prANastvaM sarvabhUtAnAmantarAtmeti kathyate |
upAsyaH sarvabhUtAnAM yaj~nairdAnairjagatpate ||3-131-9
namo vishvasR^ije deva namaste vishvamUrtaye |
pAhi lokamimaM deva hatvA brahmadviShaH sadA ||3-131-10
sa tatheti harirviShNuryayau dvAravatIM purIM |
avasadvR^iShNibhiH sArdhaM stUyamAnaH samAgadhaiH ||3-131-11
iyaM cha devadevasya cheShTA hi janamejaya |
proktA te pR^ichChate rAjankimanyachChrutamichChasi ||3-131-12

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
dvArakAyAM kR^iShNasya pratyAgamane
ekatriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH