##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 132 Procedures for reading Mahabharata and Benefits thereof
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 7 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
132-14 to 132-74 from gangavishnu
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha dvAtriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
pArAyaNaparvakrameNa mahAbhAratashravaNaphalam


janamejaya uvAcha

bhagavankena vidhinA shrotavyaM bhArataM budhaiH |
phalaM kiM ke cha devAshcha pUjyA vai pAraNeShviha ||3-132-1
deyaM samApte bhagavan kiM cha parvaNi parvaNi |
vAchakaH kIdR^ishashchAtra yaShTavyastadbravIhi me ||3-132-2

vaishampAyana

shR^iNu rAjanvidhimimaM phalaM yachChati bhAratAt |
shrutAdbhavanti rAjendra yattvaM mAmanupR^ichChasi ||3-132-3
divi devA mahIpAla krIDArthamavaniM gatAH |
kR^itvA kAryamidaM chaiva tatashcha divamAgatAH ||3-132-4
hanta yatte pravakShyAmi tachChR^iNuShva samAhitaH 
R^iShINAM devatAnAM cha saMbhavaM vasudhAtale ||3-132-5
atra rudrAstathA sAdhyA vishvedevAshcha shAshvatAH |
AdityAshchAshvinau devau lokapAlA maharShayaH ||3-132-6
guhyakAshcha sagandharvA nAgA vidyAdharAstathA |
siddhA dharmaH svayaMbhUshcha muniH kAtyAyano varaH ||3-132-7
girayaH sAgarA nadyastathaivApsarasAM gaNAH |
grahAH saMvatsarAshchaiva ayanAnyR^itavastathA ||3-132-8
sthAvaraM ja~NgamaM chaiva jagatsarvaM surAsuraM |
bhArate bharatashreShTha ekasthamiha dR^ishyate ||3-132-9
teShAM shrutipratiShThAnAM nAmakarmAnukIrtanAt |
kR^itvApi pAtakaM ghoraM sAdyo muchyeta mAnavaH ||3-132-10
itihAsamimaM shrutvA yathAvadanupUrvashaH |
samyatAtmA shuchirbhUtvA pAraM gatvA cha bhArate ||3-132-11
teShAM shR^iNu tvaM shrAddhAni shrutvA bhArata bhArataM |
brAhmaNebhyo yathAshaktyA bhaktyA cha bharatarShabha ||3-132-12
mahAdAnAni deyAni ratnAni vividhAni cha |
gAvAH kAMsyopadohAshcha kanyAshchaiva svala~NkR^itAH ||3-132-13
sarvakAmaguNopetA yAnAni vividhAni cha |
bhAjanAni vichitrANi bhUmirvAsAMsi kA~nchanam ||3-132-14
vAhanAni cha deyAni hayA mattAshcha vAraNAH |
shayanaM shibikAshchaiva syandanAshcha svala~NkR^itAH ||3-132-15
yadyadgR^ihe varaM kimchidyadyadasti mahadvasu |
tattaddeyaM dvijAtibhya AtmA dArAshcha sUnavaH ||3-132-16
shraddhayA parayA dattaM kramashastasya pAragaH |
shaktitaH sumanA hR^iShTaH shushrUShuravikampanaH ||3-132-17
satyArjavarato yattaH shuchiH shauchaparAyaNaH |
shraddadhAno jitakrodho yathA siddhyati tachChR^iNu ||3-132-18
shuchiH shIlAnvitAchAraH shuklavAsA jitendriyaH |
saMskR^itaH sarvashAstraj~naH shraddadhAno.anasUyakaH ||3-132-19
rUpavAnsubhago dAntaH satyavAdI jitendriyaH |
dAnamAnagrahItA cha kAryo bhavati vAchakaH ||3-132-20
avilambamanAyastamadrutaM dhIramUrjitam |
asaMsaktAkSharapadaM na cha bhAvasamanvitam ||3-132-21
triShaShTivarNasaMyuktamaShTasthAnasamIritam |
vAchayedvAchakaH svasthaH svAdhInaH susamAhitaH ||3-132-22
nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam |
devIM sarasvatIM chaiva tato jayamudIrayet ||3-132-23
IdR^ishAdvAchakAdrAja~nchChrutvA bhArata bhAratam |
niyamasthaH shuchiH shrotA shR^iNvansa phalamashnute ||3-132-24
pAraNaM prathamaM prApya dvijAnkAmaishcha tarpayet |
agniShTomasya yAgasya phalaM vai labhate naraH ||3-132-25
apsarogaNasa~NkIrNaM vimAnaM labhate mahat |
prahR^iShtaH satu devaishcha divaM yAti samAhitaH ||3-132-26
dvitIyaM pAraNaM prApya atirAtraphalaM labhet |
sarvaratnamayaM divyaM vimAnamadhirohati ||3-132-27
divyamAlyAbharadharo divyagandhavibhUShitaH |
divyA~Ngadadharo nityaM devaloke mahIyate |||3-132-28
tR^itIyaM pAraNaM prApya dvAdashAhaphalaM labhet |
vasatyamarasa~NkAsho varShANyayutasho divi ||3-132-29
chaturthaM vAjapeyasya pa~nchame dviguNaM phalam |
uditAdityasa~NkAshaM jvalantamamalopamam ||3-132-30
vimAnaM vibudhaiH sArdhamAruhya divi gachchati |
varShAyutAbhibhavane shakrasya divi modate ||3-132-31
ShaShTe dviguNamastIti saptame triguNaM phalam |
kailAsashikharAkAraM vaidUryamaNivedikam ||3-132-32
parikShiptaM cha bahudhA maNividrumabhUShitam |
vimAnaM samadhiShThAya kAmagaM sApsarogaNam ||3-132-33
sarvA.NllokAnvicharate dvitIya iva bhAskaraH |
aShTame rAjasUyasya pAraNe labhate phalam ||3-132-34
chandrodayanibhaM ramyaM vimAnamadhirohati |
chandrarashmipratIkAshairhayairyuktaM manojavaiH ||3-132-35
sevyamano varastrINAM chandrakAntatarairmukhaiH |
mekhalAnAM ninAdena nUpurANAM cha niHsvanaiH ||3-132-36
a~Nke paramanArINAM sukhaM supto vibudhyate |
navame kraturAjasya vAjimedhasya bhArata||3-132-37
kA~nchanastambhanirvyUhaM vaidUryakR^itavedikam |
jAmbUnadamayairdivyairgavAkShaiH sarvato vR^itam ||3-132-38
sevitaM chApsaraHsa~NghairgandharvairdivichAribhiH |
vimAnaM samadhiShThAya shriyA paramayA jvalan ||3-132-39
divyamAlyAmbaradharo divyachandanabhUShitaH |
modate daivataiH sArdhaM divi deva ivAparaH ||3-132-40
dashamaM pAraNaM prApya dvijatInabhivandya cha |
ki~NkiNIjAlanirghoShaM patAkAdhvajashobhitam ||3-132-41
ravavedikasa~NkAshaM vaidUryamaNitoraNam |
hemajAlaparikShiptaM pravAlavalabhImukham ||3-132-42
gandharvairgItakushalairapsarobhirniShevitam |
vimAnaM sukR^itAvAsaM sukhenaivopapadyate ||3-132-43
mukuTenArkavarNena jAmbUnadavibhUShaNaH |
divyachandanadigdhA~Ngo divyamAlyavibhUShitaH ||3-132-44
divyA.NllokAnpracharati divyairbhogaiH samanvitaH |
vibudhAnAM prasAdena shriyA paramayA yutaH ||3-132-45
atha varShagaNAnevaM svargaloke mahIyate |
tato gandharvasahitaH sahasrANyekaviMshatiH ||3-132-46
puraMdarapure ramye shakreNa saha modate |
divyayAnavimAneShu lokeShu vividheShu cha ||3-132-47
divyanArIgaNAkIrNo nivasatyamaro yathA |
tataH sUryasya bhavane chandrasya bhavane tatha ||3-132-48
shivasya bhavane rAjanviShNoryAti salokatAm |
evametanmahArAja nAtra kAryA vichAraNa ||3-132-49
shraddadhAnena vai bhAvyamevamAha gururmama |
vAchakasya tu dAtavyaM mAnasA yadyadichChati ||3-132-50
hastyashvarathayAnAdi vAhanaM cha viSheshataH |
kaTakaM kuNDale chaiva brahmasUtraM tathAparam ||3-132-51
vastraM chaiva vichitraM cha gandhaM chaiva viSheshataH |
devavatpUjayettaM tu viShNulokamavApnuyAt ||3-132-52
ataH paraM pravakShyAmi yAni deyAni bhArate |
vAchamAnetha viprebhyo rAjanparvaNi parvaNi ||3-132-53
jAtiM deshaM cha satyaM cha mAhAtmyaM bharatarShabha |
dharmavR^ittiM cha vij~nAya kShatriyANAM narAdhipa ||3-132-54
svasti vAchya dvijAnAdau tataH kAryaM pravartayet |
samApte parvaNi tataH svashaktyA tarpayeddvijAn ||3-132-55
Adau tu vAchakaM chaiva vastragandhasamanvitam |
vidhivadbhojayedrAjanmadhupAyasasaMyutam ||3-132-56
tato mUlaphalaprAyaM pAyasaM madhusarpiShA |
Astike bhojayedrAjandadhyAchchaiva guDaudanam ||3-132-57
apUpaishchaiva pUpaishcha modakaishcha samanvitam |
sabhAparvaNi rAjendra haviShyaM bhojayedddvijAn ||3-132-58
AraNyake mUlaphalaistarpayechcha dvijottamAn |
araNIparva AsAdya jalakumbhAn pradApayet ||3-132-59
tarpaNAni cha mukhyAni vanyamUlaphalAni cha |
sarvakAmaguNopetaM viprebhyonnaM pradApayet ||3-132-60
virATaparvaNi tathA vAsaMsi vividhAni cha |
udyoge bharatashreShTha sarvakAmaguNAnvitam ||3-132-61
bhojanaM bhojayedviprAn gandhamAlyairalaMkR^itAn |
bhIShmaparvaNi rAjendra dattvA yAnamanuttamam |
tataH sarvaguNopetamannaM dadyAtsusaMskR^itam ||3-132-62
droNaparvaNi viprebhyo bhojanaM paramArchitam |
sharAshcha deyA rAjendra chApAnyasivarAstathA ||3-132-63
karNaparvaNyapi tathA bhojanaM sArvakAmikam |
viprebhyaH saMskR^itaM samyagdadyAtsaMyatamAnasaH 3-132-64
shalyaparvaNi rAjendra modakaiH saguDaudanaiH |
apUpaistarpayechchaiva sarvamannaM pradApayet ||3-132-65
gadAparvaNyapi tathA mudgamishraM pradApayet |
strIparvaNi tathA ratnaistarpayettu dvijottamAn ||3-132-66	
ghR^itaudanaM purastAchcha aiShike dApayetpunaH |
tataH sarvaguNopetamannaM dadyAtsusaMskR^itam ||3-132-67
shAntiparvaNyapi gate haviShyaM bhojayeddvijAn |
AshvamedhikamAsAdya bhojanaM sArvakAmikam ||3-132-68
tathAshramanivAse tu haviShyaM bhojayeddvijAn |
mausale sArvaguNikaM gandhamAlyAnulepanam ||3-132-69
mahAprasthAnike tadvatsarvakAmaguNAnvitam |
svargaparvaNyapi tathA haviShyaM bhojayeddvijAn ||3-132-70
harivaMshasmaApatau tu sahasraM bhojayeddvijAn |
gAmekAM niShkasaMyuktAM brAhmaNAya nivedayet ||3-132-71
tadarddhenApi dAtavyA daridreNApi pArthIva |
pratiparvasamAptau tu pustakaM vai vichakShaNaH ||3-132-72
suvarNena cha saMyuktaM vAchakAya nivedayet |
harivaMshe parvaNi cha pAyasaM tatra bhojayet ||3-132-73
shlokaM vA shlokapAdaM vA akSharaM vA nR^ipAtmaja |
shR^iNuyAdekavittastu sa viShNudayito bhavet ||3-132-74
vyAsaM chaiva sapatnIkaM pUjayechcha yathAvidhi |
lakShmInArAyaNaM devaM pUjitaM tachcha pUjayet ||3-132-75
vAchakaM pUjayedyastu bhUmivastrasudhenubhiH |
viShNuH saMpUjitastena sa sAkShAddevakIsutaH ||3-132-76
pAraNe pAraNe rAjanyathAvadbharatarShabha |
samApya sarvAH prayataH saMhitAH shAstrakovidaH ||3-132-77
shubhe deshe niveshyAtha kShaumavastrAbhisaMvR^itaH |
shuklAmbaradharaH shrImA~nChuchirbhutvA svalaMkR^itaH ||3-132-78
archayettaM yathAnyAyaM gandhamAlyaiH pR^ithak pR^ithak |
saMhitApustakAvrAjanprayataH shiShTasaMmataH ||3-132-79
bhakShyairmAMsaishcha peyaishcha kAmaishcha vividhaiH shubhaiH
hiraNyaM gAM cha vastraM cha dakShiNAmatha dApayet ||3-132-80
sarvatra tripalaM svarNaM dAtavyaM praNatAtmanA |
tadardhaM pAdasheShaM vA vittashAThyavivarjitam ||3-132-81
yadyadevAtmano.abhIShTaM tattaddeyaM dvijAtaye |
sarvathA toShayedbhaktyA vAchakaM gurumAtmanaH |
devatAH kIrtayetsarvA naranArAyaNau tathA ||3-132-82
tato gandhaishcha mAlyaishcha svalaMkR^itadvijottamAn |
tarpayedvividhaiH kAmairdAnaishchocchchAvachaistathA ||3-132-83
atirAtrasya yaj~nasya phalaM prApnoti mAnavaH |
prApnuyAchcha kratuphalaM tathA parvaNi parvaNi ||3-132-84
vAchako bharatashreShTha vyaktAkSharapadasvaraH |
bhaviShyaM shrAvayedviprAnbhArataM bharatarShabha ||3-132-85
bhuktavatsu dvijendreShu yathAvatsaMpradApayet |
vAchakaM bharatashreShTha bhojayitvA svalaMkR^itam ||3-132-86
vAchake parituShTe tu shubhA prItiranuttamA |
brAhmaNeShu cha tuShTeShu prasannAH sarvadevatAH ||3-132-87
tato hi bharaNaM kAryaM dvijAnAM bharatarShabha |
sarvakAmairyathAnyAyaM sAdubhishcha yathAkramam ||3-132-88
ityeSha vidhiruddiShTo mayA te dvipadAM vara |
shraddadhAnena vai bhAvyaM yanmAM tvaM paripR^ichChasi ||3-132-89
bhAratashravaNe rAjanpAraNe cha nR^ipottama |
sadA yatnavatA bhAvyaM shreyastu paramichChatA ||3-132-90
bhArataM shR^iNuyAnnityaM bhArataM parikIrtayet |
bhArataM bhavane yasya tasya hastagato jayaH ||3-132-91
bharataM paramaM puNyaM bhArataM vividhAH kathAH |
bhArataM sevyate devairbhArataM parikIrtayet ||3-132-92
bhArataM sarvashAstrANAmuttamaM bharatarShabha |
bhAratAtprApyate mokShastattvametadbravImi te ||3-132-93
mahAbhAratamAkhyAnaM kShitiM gAM cha sarasvatIM |
brAhmaNaM keshavaM chApi kIrtayannAvasIdati ||3-132-94
vede rAmAyaNe punye bhArate bharatarShabha |
Adau chAnte cha madhye cha hariH sarvatra gIyate ||3-132-95
yatra viShNukathA divyAH shrutayashcha sanAtanAH |
tachChrotavyaM manuShyeNa paraM padamihechChatA ||3-132-96
etatpavitraM paramametaddharmanidarshanam |
etatsarvaguNopetaM shrotavyaM bhUtimichChatA ||3-132-97
kriyate.asArasaMsAre vA~nChitasyaiva kAraNam |
harivaMshasya shravaNamiti dvaipayano.abravIt ||3-132-98
ashvamedhasahasreNa vAjapeyashataistathA |
yatphalaM prApyate puMbhistaddharervaMshapAraNAt ||3-132-99
ajaramamaramekaM dhyeyamAdyantashUnyaM
	saguNamaguNamAdyaM sthUlamatyantasUkShmam |
nirupamamanumeyaM yoginAM j~nAnagamyaM
	tribhuvanagurumIshaM tvAM prapanno.asmi viShNo ||3-132-100
sarvastaratu durgANi sarvo bhadrANi pashyatu |
sarveShAM vA~nChitA arthA bhavantvasya cha pAraNAt ||3-132-101

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
[sarvaparvAnukIrtane] shravaNaphalakathane
dvAtriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH