##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 134 A Precis of Harivamsha 
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 9 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha chatustriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
harivaMshavR^ittAntasaMgrahaH

(1)

vaishampAyana uvAcha 

harivaMshe.atra vR^ittAntAH prakIrtyante kramoditAH |
tatrAdyamAdisargastu bhUtasargastataH paraH ||3-134-1
pR^ithorvainyasya chAkhyAnaM manUnAM kIrtanaM tathA |
vaivasvatakulotpattirdhundhumArakathA tathA ||3-134-2
gAlavotpattirikShvAkuvaMshasyApyanukIrtanam  |
pitR^ikalpastathotpattiH somasya cha budhasya cha ||3-134-3
amAvasoranvayasya kIrtanaM kIrtivardhanam |
chyutipratiShThe shakrasya prasavaH kShatravR^iddhajaH ||3-134-4
divodAsapratiShThA cha trisha~NkoH kShatriyasya cha |
yayAticharitaM chaiva puruvaMshasya kIrtanam ||3-134-5
kIrtanaM kR^iShNasaMbhUteH syamantakamaNestathA |
sa~NkShepAtkIrtitA viShNoH prAdurbhAvAstataH param ||3-134-6
tArakAmayayuddhaM cha brahmalokasya varNanam |
yoganidrAsamutthAnaM viShNorvAkyaM cha vedhasaH ||3-134-7
pR^ithvIvAkyaM cha devAnAmaMshAvataraNaM tathA |

(2)

tato nAradavAkyaM cha svapnagarbhavidhistathA ||3-134-8
AryAstavaH punaH kR^iShNasamutpattiH prapa~nchataH |
govraje gamanaM viShNoH shakaTasya nivartanam ||3-134-9
pUtanAyA vadho bha~Ngo yamalArjunayorapi |
vR^ikasaMdarshanaM chaiva vR^indAvananiveshanam ||3-134-10
prAvR^iSho varNanaM chApi yamunAhradadarshanam |
kAliyasyApi damanaM dhenukasya cha bha~njanam ||3-134-11
pralambanidhanaM chaiva sharadvarNanameva cha |
giriyaj~napravR^ittishcha govardhanavidhAraNam ||3-134-12
govindasyAbhiShekaM cha gopIsa~NkrIDanam tathA |
riShTAsurasya nidhanamakrUrapreShaNaM tathA ||3-134-13
andhakasya cha vAkyAni keshino nidhanaM tathA |
akrUrAgamanaM chaiva nAgalokasya darshanam ||3-134-14
dhanurbha~Ngasya kathanaM kaMsavAkyamataH paraM |
kuvalayApIDavadhashchANUrAndhravadhastathA||3-134-15
kaMsasya nidhanaM chApi vilApaH kaMsayoShitAm |
ugrasenAbhiShekashcha yAdavAshvAsanaM tathA ||3-134-16
pratyAgatirgurukulAdathoktA rAmakR^iShNayoH |
mathurAyAshchoparodho jarAsandhanivartanam ||3-134-17
vikadruvAkyaM rAmasya darshanaM bhAShaNaM tathA |
gomantArohaNaM chApi jarAsandhagatistathA ||3-134-18
gomantasya girerdAhaH karavIrapure gatiH |
shR^igAlasya vadhastatra mathurAgamanaM tataH ||3-134-19
yamunAkarShaNaM chaiva mathurApakramastathA |
upAyena vadhaH kAlayavanasya prakIrtitaH ||3-134-20
nirmANaM dvAravatyAstu rukmiNIharaNaM tathA |
vivAhashchaiva rukmiNyA rukmiNo nidhanaM tathA ||3-134-21
baladevAhnikaM puNyaM balamAhAtmyameva cha |
narakasya vadhaH pArijAtasya haraNaM tathA ||3-134-22
dvAravatyA visheSheNa punarnirmANakIrtanam |
dvArakAyAM praveshashcha sabhAyAM cha praveshanam ||3-134-23
nAradasya cha vAkyAni vR^iShNivaMshAnukIrtanam |
ShaTpurasya vadhAkhyAnaM medhyakasya nibarhaNam ||3-134-24
samudrayAtrA kR^iShNasya jalakIDAkutUhalam |
tathA bhaimapravIrANAM madhupAnapravartakam ||3-134-25
tatashChAlikyagAndharvasamudAharaNam hareH |
bhAnoshcha duhiturbhAnumatyA haraNakIrtanam ||3-134-26
shambarasya vadhashchaiva dhanyopAkhyAnameva cha |
vAsudevasya mahAtmyaM bANayuddhaM prapa~nchitam ||3-134-27

(3)

bhaviShyaM puShkaraM chaiva prapa~nchenaiva kIrtitaM |
varAhaM nArasiMhaM cha vAmanaM bahuvistaram ||3-134-28
kailAsayAtrA kR^iShNasya paundrakasya vadhastataH |
haMsasya Dimbhakasyaiva vadhashchaiva prakIrtitaH ||3-134-29
puratrayasya saMhAra iti vR^ittAntasa~NgrahaH |
kathito nR^ipashArdUla sarvapApapraNAshanaH ||3-134-30
vR^ittAntaM shR^iNuyAdyastu sAyaM prAtaH samAhitaH |
sa yAti vaiShNavaM dhAma labdhakAmAH kurUdvaha |
dhanyaM yashasyamAyuShyaM bhuktimuktiphalapradam ||3-134-31

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vR^ittAntasa~Ngrahe chatustriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH