##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 135 Benefits of  Listening  to  Harivamsha  - Mahabharata  Concluded
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 10 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------atha pa~nchastriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
harivaMshashravaNaphalaM mabhArAtasamAptishcha


janamajaya uvAcha 

harivaMshe purANe tu shrute munivarottama |
kiM phalaM kiM cha deyaM vai tadbrUhi tvaM mamAgrataH ||3-135-1

vaishampAyana uvAcha

harivaMshe purANe tu shrute cha bharatottama |
kAyikaM vAchikaM chaiva manasA samupArjitam ||3-135-2
tatsarvaM nAshamAyAti himaM sUryodaye yathA |
aShTAdashapurANAnAM shravaNAdyatphalaM bhavet ||3-135-3
tatphalaM samavApnoti vaiShNavo nAtra saMshayaH |
shlokArdhaM shlokapAdaM vA harivaMshasamudbhavam ||3-135-4
shR^iNvanti shraddhayA yuktA vaiShNavaM padamApnuyuH |
jambudvIpaM samAshritya shrotAro durlabhAH kalau ||3-135-5
bhavishyanti narA rAjansatyaM satyaM vadAmyaham |
strIbhishcha putrakAmAbhiH shrotavyaM vaiShNavaM yashaH ||3-135-6
dakShiNA chAtra deyA vai niShkatrayasuvarNakam |
vAchakAya yathAshaktyA yathoktaM phalamichChatA ||3-135-7
svarNashR^i~NgIM cha kapilAM savatsAM vastrasaMyutam |
vAchakAya pradadyAdvai AtmanaH shreyakA~NkShayA ||3-135-8
alaMkAraM pradadyAchcha pANyorvai bharatarShabha |
karNasyAbharaNaM dadyAdyAnaM cha saviSheshataH ||3-135-9
bhUmidAnaM samAdadyAdbrAhmaNAya narAdhipa |
bhUmidAnasamaM dAnaM na bhUtaM na bhaviShyati ||3-135-10
shR^iNoti shrAvayedvApi harivaMshe tu yo naraH |
sarvathA pApanirmukto vaiShNavaM padamApnuyAt ||3-135-11
pitR^Inuddharate sarvAnekAdasha samudbhavAn |
AtmAnaM sasutaM chaiva striyaM cha bharatarShabha ||3-135-12
dashAMshashchAtra homo vai kAryaH shrotrA narAdhipa |
idaM mayA tavAgre cha sarvaM proktaM nararShabha ||3-135-13
yasya smaraNamAtreNa sarvapApaiH pramuchyate |
aputraH putramApnoti adhano dhanamApnuyAt ||3-135-14
naramedhAshvamedhAbhyAM yatphalaM prApyate naraiH |
tatphalaM labhate nUnaM purANashravaNAddhareH ||3-135-15
brahmahA bhrUNahA goghnaH surApo gurutalpagaH |
sakR^itpurANashravaNAtpUto bhavati nAnyathA ||3-135-16
	idaM mayA te parikIrtitaM maha-
		chChrIkR^iShNamAhAtmyamapAramadbhutam |
	shR^iNvanpaThannAshu samApnuyAtphalaM
		yachchApi lokeShu sudurlabhaM mahat ||3-135-17

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
shravaNaphalakathane pa~nchatriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH