Table of contents of Chitrashala edition of Harivamsha

1) prAstAvikam by Pandit Ramchandrashastri Kinjawadekar
2) ekashlokIbhAratam
3) viShayAnukramaNikA
4) harivaMshaparva
5) viShNuparva
6) bhaviShyaparva
7) santAnagopAlamantravidhiH
8) santAnakaraM yantram
9) vandhyAnAM putrotpttyartthaM santAnagopAlamantravidhiH
10) harivaMshamAhAtmyam
11) viShNushatanAmastotram
12) bhAratasAvitri