## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam-
Part I - Harivamsha parva- 
Chapter 11
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)  jankbrz @ videotron.ca
proofread by K S Ramachandran, ksrkal @ dataone.in> April 2007.
Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edn. ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------

ekAdasho.adhyAyaH
dhundhuvadhaH

janamejaya uvAcha

kathaM bahuyuge kAle samatIte dvijottama |
na jarA revatIM prAptA raivataM cha kakudminam || 1-11-1
meruM gatasya vA tasya sharyAteH saMtatiH katham |
sthitA pR^ithivyAmadyApi shrotumichChAmi tattvataH || 1-11-2 

vaishampAyana uvAcha
na jarA kShutpipAse vA na mR^ityurbharatarShabha |
R^ituchakraM na bhavati brahmaloke sadAnagha || 1-11-3 
kakudminastu taM lokaM raivatasya gatasya ha |
hatA puNyajanaistAta rAkShasaiH sA kushasthalI || 1-11-4 
tasya bhrAtR^ishataM chAsIddhArmikasya mahAtmanaH |
tadvadhyamAnaM rakShobhirdishaH prAdravadachyutam || 1-11-5 
vidrutasya tu rAjendra tasya bhrAtR^ishatasya vai |
teShAM tu te bhayAkrAntAH kShatriyAstatra tatra ha ||1-11-6 
anvavAyastu sumahAMstatra tatra vishAmpate |
yeShAmete mahArAja sharyAtA iti vishrutAH || 1-11-7 
kShatriyA bharatashreShTha dikShu sarvAsu dhArmikAH |
sarvashaH parvatagaNAnpraviShTAH kurunanadana|| 1-11-8
nAbhAgAriShTaputrau dvau vaishyau brAhmaNatAM gatau |
karUShasya tu kArUShAH kShatriyA yuddhadurmadAH || 1-11-9 
prAMshoreko.abhavatputraH prajAtiriti naH shrutam |
pR^iShadhro hiMsayitvA tu gurorgAM janamejaya | 1-11-10 
shApAchChUdratvamApanno navaite parikIrtitAH |
vaivasvatasya tanayA manorvai bharatarShabha || 1-11-11 
kShuvatashcha manostAta ikShvAkurabhavat sutaH |
tasya putrashataM tvAsIdikShvAkorbhUridakShiNam || 1-11-12 
teShAM vikukShirjyeShThastu vikukShitvAdayodhatAm |
prAptaH paramadharmaj~naH so.ayodhyAdhipatiH prabhuH || 1-11-13 
shakunipramukhAstasya putrAH pa~nchAshaduttamAH |
uttarApathadeshasthA rakShitAro mahIpate | 1-11-14 
chatvAriMshadathAShTau cha dakShiNasyAM tathA dishi |
shashAdapramukhAshchAnye rakShitAro vishAMpate | 1-11-15 
ikShvAkustu vikukShirvai aShTakAyAmathAdishat |
mAMsamAnaya shrAddhArthaM mR^igAnhatvA mahAbala || 1-11-16 
shrAddhakarmaNi choddiShTa akR^ite shrAddhakarmaNi |
bhakShayitvA shashaM tAta shashAdo mR^igayAM gataH || 1-11-17 
ikShvAkuNA parityakto vasiShThavachanAt prabhuH |
ikShvAkau saMsthite tAta shashAdaH puramAvasat || 1 -11-18 
shashAdasya tu dAyAdaH kakutstho nAma vIryavAn |
indrasya vR^iShabhUtasya kakutstho .ajayatAsurAn || 1-11-19 
pUrvaM devAsure yuddhe kakutsthastena hi smR^itaH |
anenAstu kakutsthasya pR^ithurAnenasaH smR^itaH || 1-11-20
viShTarAshvaH pR^ithoH putrastasmAdArdrastvajAyata |
Ardrasya yuvanAshvastu shrAvastasya tu chAtmajaH || 1-11-21 
jaj~ne shrAvastako rAjA shrAvastI yena nirmitA |
shrAvastasya tu dAyAdo bR^ihadashvo mahayashAH || 1-11-22 
kuvalAshvaH sutastasya rAjA paramadhArmikaH |
yaH sa dhundhuvadhAdrAjA dhundhumAratvamAgataH || 1-11-23 

janamejaya uvAcha

dhundhorvadhamahaM brahma~nshrotumichChAmi tattvataH |
yadarthaM kuvalAshvaH sandhundhumAratvamAgataH || 1-11-24 

vaishampAyana uvAcha

kuvalAshvasya putrANAM shatamuttamadhanvinAm |
sarve vidyAsu niShNAtA balavanto durAsadAH || 1-11-25 
babhUvurdhArmikAH sarve yajvAno bhUridakShiNAH |
kuvalAshvaM sutaM rAjye bR^ihadashvo nyayojayat || 1-11-26 
putrasa~NkrAmitashrIstu vanaM rAjA samAvishat |
tamutta~Nko.atha viprarShiH prayAntaM pratyavArayat || 1-11-27 

utta~Nka uvAcha
bhavatA rakShaNaM kAryaM tattAvatkartumarhasi |
nirudvignastapashchartuM na hi shaknoShi pArthiva || 1-11-28 
tvayA hi pR^ithivI rAjanrakShyamaNA mahAtmanA |
bhaviShyati nirudvignA nAraNyaM gantumarhasi || 1-11-29 
pAlane hi mahAndharmaH prajAnAmiha dR^ishyate |
na tathA dR^ishyate.araNye mA te.abhUdbuddhirIdR^ishI || 1-11-30 
IdR^isho na hi rAjendra dharmaH kvachana dR^ishyate |
prajAnAM pAlane yo vai purA rAjarShibhiH kR^itaH |
rakShitavyAH prajA rAj~nA tAstvaM rakShitumarhasi || 1-11-31 
mamAshramasamIpe hi sameShu marudhanvasu |
samudro vAlukApUrNa ujjAnaka iti shrutaH |
devatAnAmavadhyashcha mahAkAyo mahAbalaH || 1-11-32 
antarbhUmigatastatra vAlukAntarhito mahAn |
rAkShasasya madhoH putro dhundhunAmA mahAsuraH |
shete lokavinAshAya tapa AsthAya dAruNam || 1-11-33 
saMvatsarasya paryante sa nishvAsaM pramu~nchati |
yadA tadA bhUshchalati sashailavanakAnanA || 1-11-34 
tasya niHshvAsavAtena raja uddhUyate mahat |
AdityapathamAvR^itya saptAhaM bhUmikampanam || 1-11-35 
savisphuli~NgaM sA~NgAraM sadhUmamatidAruNam |
tena tAta na shaknomi tasminsthAtuM svakAshrame || 1-11-36 
taM mAraya mahAkAyaM lokAnAM hitakAmyayA |
lokAH svasthA bhavantyadya tasminvinihate.asure || 1-11-37 
tvaM hi tasya vadhAyaikaH samarthaH pR^ithivIpate |
viShNunA cha varo datto mahyaM pUrvayuge.anagha || 1-11-38 
yastvaM mahAsuraM raudraM haniShyasi mahAbalam |
tasya tvaM varadAnena teja ApyAyayiShyasi || 1-11-39 
na hi dhundhurmahAtejAstejasAlpena shakyate |
nirdagdhuM pR^ithivIpAla sa hi varShashatairapi |
vIryaM hi sumahat tasya devairapi durAsadam || 1-11-40 
sa evamukto rAjarShirutta~Nkena mahAtmanA |
kuvalAshvaM sutaM prAdAttasmai dhundhunivAraNe || 1-11-41 
    
bR^ihadashva uvAcha
     
bhagavannyastashastro.ahamayaM tu tanayo mama |
bhaviShyati dvijashreShTha dhundhumAro na saMshayaH || 1-11-42
sa taM vyAdishya tanayaM rAjarShirdhundhumAraNe |
jagAma parvatAyaiva tapase saMshitavrataH || 1-11-43 
       
vaishampAyana uvAcha
        
kuvalAshvastu putrANAM shatena saha pArthivaH |
prAyAdutta~Nkasahito dhundhostasya vinigrahe || 1-11- 44
tamAvishattadA viShNurbhagavAMstejasA prabhuH |
utta~Nkasya niyogAdvai lokAsya hitakAmyayA || 1-11-45 
tasminprayAte durdharShe divi shabdo mahAnabhUt |
eSha shrImAnavadhyo.adya dhundhumAro bhaviShyati || 1-11-46 
divyairgandhaishcha taM devAH samantAtsamavAkiran |
devadundubhayashchApi praNedurbharatarShabha || 1-11-47 
sa gatvA jayatAM shreShThastanayaiH saha vIryavAn |
samudraM khAnayAmAsa vAlukArNavamavyayam | 1-11-48 
nArAyaNena kauravya tejasA.a.apyAyitaH sa vai |
babhUva sa mahAtejAH bhUyo balasamanvitaH || 1-11-49 
tasya putraiH khanadbhistu vAlukAntarhitastadA |
dhundhurAsAdito rAjandishamAvR^itya pashchimAm || 1-11-50 
mukhajenAgninA krodhAllokAnudvartayanniva |
vAri susrAva vegena mahodadhirivodaye || 1-11-51 
somasya bharatashreShTha dhArormikalilaM mahat |
tasya putrashataM dagdhaM tribhirUnaM tu rakShasA || 1-11-52 
tataH sa rAjA kauravya rAkShasaM taM mahAbalam |
AsasAda mahAtejA dhundhuM dhundhunibarhaNaH || 1-11-53 
tasya vArimayaM vegamApIya sa narAdhipaH |
yogI yogena vahniM cha shamayAmAsa vAriNA || 1-11-54 
nihatya taM mahAkAyaM balenodakarAkShasam |
utta~NkaM darshayAmAsa kR^itakarmA narAdhipaH || 1-11-55 
utta~Nkastu varaM prAdAttasmai rAj~ne mahAtmane |
dadau tasyAkShayaM vittaM shatrubhishchAparAjayam || 1-11-56
dharme ratiM cha satataM svargavAsaM tathAkShayam |
putrANAM chAkShayA.NllokAnsvarge ye rakShasA hatAH || 1-11-57 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi dhundhuvadhe
ekAdasho.adhyAyaH || 11 ||