##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam 
Part I harivaMshaparva
Chapter 12
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)  jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal @ dataone.in. April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
-------------------------------------------------------------------
dvAdasho.adhyAyaH
gAlavotpattiH

vaishampAyana uvAcha

tasya putrAstrayaH shiShTA dR^iDhAshvo jyeShTha uchyate |
chandrAshvakapilAshvau tu kumArau dvau kanIyasau ||   1-12- 1 
dhaundhumArirdR^iDhAshvastu haryashvastasya chAtmajaH |
haryashvasya nikumbho.abhUtkShatradharmarataH  sadA || 1-12-2 
saMhatAshvo nikumbhasya putro raNavishAradaH |
akR^ishAshvaH kR^ishAshvashcha saMhatAshvasutau nR^ipa || 1-12-3 
tasya haimavatI kanyA satAM mAtA dR^iShadvatI |
vikhyAtA triShu lokeShu putrashchAsyAH prasenajit ||1-12-4 
lebhe prasenajidbhAryAM gaurIM nAma pativratAM |
abhishaptA tu sA bhartrA nadI vai bAhudAbhavat || 1-12-5 
tasyAH putro mahAnAsIdyuvanAshvo mahIpatiH |
mAndhAtA yuvanAshvasya trilokavijayI sutaH || 1-12-6 
tasya chaitrarathI bhAryA shashabindoH sutAbhavat |
sAdhvI bindumatI nAma rUpeNAsadR^ishI bhuvi || 1-12-7  
pativratA cha jyeShThA cha bhrAtR^INAmayutasya sA |
tasyAmutpAdayAmAsa mAndhAtA dvau sutau nR^ipa || 1-12-8 
purukutsaM tu dharmaj~naM muchukundaM cha dhArmikam |
purukutsasutastvAsIttrasaddasyurmahIpatiH || 1-12-9 
narmadAyAmathotpannaH saMbhUtastasya chAtmajaH |
saMbhUtasya tu dAyAdaH sudhanvA nAma pArthivaH || 1-12-10 
sudhanvanaH sutashchAsIttridhanvA ripumardanaH |
rAj~nastridhanvanastvAsIdvidvAMstrayyAruNaH sutaH ||1-12-11 
tasya satyavrato nAma kumAro.abhUnmahAbalaH |
pANigrahaNamantrANAM vighnaM chakre sudurmatiH || 1-12-12 
yena bhAryAhR^itA pUrvaM kritodvAhA parasya vai |
bAlyAtkAmAchcha mohAchcha saMharShAchchApalena cha || 1-12-13 
jahAra kanyAM kAmAtsaH kasyachitpuravAsinaH |
adharmasha~NkunA tena rAjA trayyAruNo.atyajat || 1-12-14 
apadhvaMseti bahusho vadankrodhasamanvitaH |
pitaraM so.abravittyaktaH kva gachChAmIti vai muhuH |1-12-15 
pitA tvenamathovAcha shvapAkaiH saha vartaya |
nAhaM putreNa putrArthI tvayAdya kulapAMsana || 1-12-16 
ityuktaH sa nirAkrAmannagarAdvachanAtpituH |
na cha taM vArayAmAsa vasiShTho bhagavAnR^iShiH || 1-12-17 
sa tu satyavratastAta shvapAkAvasathAntike |
pitrA tyakto.avasaddhIraH pitA tasya vanaM yayau || 1-12-18 
tatastasmiMstu viShaye nAvarShatpAkashAsanaH |
samA dvAdasha rAjendra tenAdharmeNa vai tadA || 1-12-19 
dArAMstu tasya viShaye vishvAmitro mahAtapAH |
saMnyasya sAgarAnUpe chachAra vipulaM tapaH ||1-12-20 
tasya patnI gale baddhvA madhyamaM putramaurasam |
sheshhasya bharaNArthAya vyakrINAdgoshatena vai ||1-12-21 
taM tu baddhaM gale dR^iShTvA vikrIyantaM nR^ipAtmajaH |
maharShiputraM dharmAtmA mokShHayAmAsa bhArata ||1-12-22 
satyavrato mahAbAhurbharaNaM tasya chAkarot |
vishvAmitrasya tuShTyarthmanukampArthameva cha || 1-12-23 
so.abhavadgAlavo nAma galabandhAnmahAtapAH |
maharShiH kaushikastAta tena vIreNa mokShitaH || 1-12-24 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi galavotpattau
dvAdasho.adhyAyaH