## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam
Part I - Harivamsha parva- 
Chapter 13
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski) jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal@dataone.in. April 2007.
Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edn. ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
trayodasho.adhyAyaH
trisha~NkucharitaM

vaishampAyana uvAcha

satyavratastu bhaktyA cha kR^ipayA cha pratij~nayA |
vishvAmitrakalatraM tadbabhAra vinaye sthitaH || 1-13-1 
hatvA mR^igAn varAhAMshcha mahiShAMshcha vanecharAn |
vishvAmitrAshramAbhyAshe mAMsaM vR^ikShe babandha saH || 1-13-2 
upAMshuvratamAsthAya dIkShAM dvAdashavArShikIm |
piturniyogAdavasattasminvanagate nR^ipe || 1-13-3 
ayodhyAM chaiva rAShTraM cha tathaivAntaHpuraM muniH |
yAjyopAdhyAyasaMbandhAdvasiShThaH paryarakShata || 1-13-4 
satyavratastu bAlyAchcha bhAvino.arthasya vA balAt |
vasiShThe.abhyadhikaM manyuM dhArayAmAsa vai tadA || 1-13-5 
pitrA hi taM tadA rAShTrAttyajyamAnaM svamAtmajam |
na vArayAmAsa munirvasiShThaH kAraNena ha || 1-13-6 
pANigrahaNamantrANAM niShThA syAt saptame pade |
na cha satyavratastasya tamupAMshumabuddhyata ||1-13-7 
jAnandharmaM vasiShThastu na mAM trAtIti bhArata |
satyavratastadA roShaM vasiShThe manasAkarot || 1-13-8 
guNabuddhyA tu bhagavAnvasiShThaH kR^itavAMstathA |
na cha satyavratastasya tamupAMshumabudhyata || 1-13-9 
tasminnaparitoSho yaH piturAsInmahAtmanaH |
tena dvAdasha varShANi nAvarShatpAkashAsanaH || 1-13-10 
tena tvidAnIM vahatA dIkShAM tAM durvahAM bhuvi |
kulasya niShkR^itistAta kR^itA sA vai bhavediti || 1-13-11 
na taM vasiShTho bhagavAnpitrA tyaktaM nyavArayat |
abhiShekShyAmyahaM putramasyetyevaM matirmuneH || 1-13-12 
sa tu dvAdasha varShANi dIkShAM tAmudvahadbalI |
upAMshuvratamAsthAya mahatsatyavrato nR^ipa || 1-13-13 
avidyamAne mAMse tu vasiShThasya mahAtmanaH |
sarvakAmadughAM dogdhrIM dadarsha sa nR^ipAtmajaH || 1-13-14 
tAM vai krodhAchcha mohAchcha shramAchchaiva kShudhArditaH |
dashadharmAngato rAjA jaghAna janamejaya || 1-13-15 
tachcha mAMsaM svayaM chaiva vishvAmitrasya chAtmajAn |
bhojayAmAsa tachChrutvA vasiShTho.apyasya chukrudhe |
kruddhastu bhgavAnvAkyamidamAha nR^ipAtmajam ||1-13-16 
     
vasiShTha uvAcha
     
pAtayeyam ahaM krUra tava sha~NkumasaMshayam |
yadi te dvAvimau sha~NkU na syAtAM vaikR^itau punaH || 1-13-17 
pitushchAparitoSheNa gurordogdhrIvadhena cha |
aprokShitopayogAchcha trividhaste vyatikramaH || 1-13-18 
     
vaishaMpAyana uvAcha

evaM trINyasya sha~NkUni tAni dR^iShTvA mahAtapAH |
trisha~Nkuriti hovAcha trisha~Nkuriti sa smR^itaH || 1-13-19 
vishvAmitrastu dArANAmAgato bharaNe kR^ite |
sa tu tasmai varaM prAdAnmuniH prItastrish~Nkave || 1-13-20 
ChandyamAno vareNAtha varaM vavre nR^ipAtmajaH |
sasharIro vraje svargamityevaM yAchito muniH || 1-13-21 
anAvR^iShTibhaye tasmingate dvAdashavArShike |
rAjye.abhiShichya pitrye tu yAjayAmAsa taM muniH || 1-13-22 
miShatAM devatAnAM cha vasiShThasya cha kaushikaH |
sasharIraM tadA taM tu divamAropayatprabhuH || 1-13-23 
tasya satyarathA nAma bhAryA kaikeyavaMshajA |
kumAraM janayAmAsa harishchandramakalmaSham || 1-13-24 
sa vai rAjA harishchandrastraisha~Nkava iti smR^itaH |
AhartA rAjasUyasya sa samrADiti vishrutaH || 1-13-25 
harishchandrasya putro.abhUdrohito nAma vIryavAn |
yenedaM rohitapuraM kAritaM rAjyasiddhaye || 1-13-26 
kR^itvA rAjyaM sa rAjarShiH pAlayitvA tvatha prajAH |
saMsArAsAratAM j~nAtvA dvijebhyastatpuraM dadau || 1-13-27 
harito rohitasyAtha cha~nchurhArIta uchyate |
vijayashcha sudevashcha cha~nchuputrau babhUvatuH || 1-13-28 
jetA kShatrasya sarvasya vijayastena saMsmR^itaH |
rurukastanayastasya rAjadharmArthakovidaH || 1-13-29 
rurukasya vR^ikaH putro vR^ikAdbAhustu jaj~nivAn |
shakaiyavanakAMbojaiH pAradaiH pahlavaiH saha ||1-13-30 
haihayAstAlaja~NghAshcha nirasyanti sma taM nR^ipam |
nAtayrthaM dhArmikastAta sa hi dharmayuge.abhavat |1-13-31 
sagarastu suto bAhorjaj~ne saha gareNa cha |
aurvasyAshramamAgamya bhArgaveNAbhirakShitaH | || 1-13-32 
AgneyamastraM labdhvA cha bhArgavAtsagaro nR^ipaH |
jigAya pR^ithivIM hatvA tAlaja~NghAnsahaihayAn || 1-13-33 
shakAnAM pahlavAnAM cha dharmaM nirasadachyutaH |
kShatriyANAM kurushreShTha pAradAnAM sa dharmavit || 1-13-34 
     
     iti shrI mahAbhArate khileShu harivaMshaparvani
trisha~NkucharitaM nAma trayodasho.adhyAyaH