##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam- 
Part I harivaMshaparva
Chapter 14
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski),  jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal @ dataone.in. April 2007.
Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edn.
 Note:The following variations in Gita press edn have been found:
     verse 15, line 2, veshAnyatvam 
     verse 20, line 1, svasA.NtuSArA.NshcholAMshcha 
     verse 29, line 1, samudrashchArghyamAdAya ##


Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

             
 chaturdasho.adhyAyaH
 sagarotpattiH
             
janamejaya uvAcha

kathaM sa sagaro jAto gareNaiva sahAchyutaH |
kimarthaM cha shakAdInAM kShhatriyANAM mahaujasAm || 1-14-1
dharmaM kulochitaM kruddho rAjA nirasadachyutaH |
etanme sarvamAchakShva vistareNa tapodhana || 1-14-2

vaishampAyana uvAcha

bAhorvyasaninastAta hR^itaM rAjyamabhUtkila |
haihayaistAlaja~Nghaishcha shakaiH sArdhaM vishAmpate || 1-14-3
yavanAH pAradAshchaiva kAmbojAH pahlavAH khasAH |
ete hyapi gaNAH pa~ncha haihayArthe parAkramam || 1-14-4
hR^itarAjyastadA rAjA sa vai bAhurvanaM yayau |
patnyA chAnugato duHkhI vane prANAnavAsR^ijat || 1-14-5
patnI tu yAdavI tasya sagarbhA pR^iShThato.anvagAt |
sapatnyA cha garastasyai dattaH pUrvamabhUtkila || 1-14-6
sA tu bhartushchitAM kR^itvA vane tAmadhyarohata |
aurvastAM bhArgavastAta kAruNyAtsamavArayat || 1-14-7
tasyAshrame cha taM garbhaM gareNaiva sahAchyutam |
vyajAyata mahAbAhuM sagaraM nAma pArthivam || 1-14-8
aurvastu jAtakarmAdi tasya kR^itvA mahAtmanaH |
adhyApya vedashAstrANi tato.astraM pratyapAdayat || 1-14-9
AgneyaM tu mahAghoramamarairapi duHsaham |
sa tenAstrabalenAjau balena cha samanvitaH || 1-14-10
haihayAnnijaghAnAshu kruddho rudraH pashUniva |
AjahAra cha lokeShu kIrtiM kIrtimatAM varaH || 1-14-11
tataH shakAnsayavanAnkAmbojAnpAradAMstadA |
pahlavAMshchaiva niHsheShAnkartuM vyavasitastadA || 1-14-12
te vadhyamAnA vIreNa sagareNa mahAtmanA |
vasiShThaM sharaNaM gatvA praNipeturmanIShiNam || 1-14-13
vasiShThastvatha tAndR^iShTvA samayena mahAdyutiH |
sagaraM vArayAmAsa teShAM dattvAbhayaM tadA || 1-14-14
sagaraH svAM pratij~nAM cha gurorvAkyaM nishamya cha |
dharmaM jaghAna teShAM vai veShAnyatvaM chakAra ha || 1-14-15
arddhaM shakAnAM shiraso muNDaM kR^itvA vyasarjayat |
yavanAnAM shiraH sarvaM kAmbojAnAM tathaiva cha || 1-14-16
pAradA muktakeshAshcha pahlavAH shmashrudhAriNaH |
niHsvAdhyAyavaShaTkArAH kR^itAstena mahAtmanA || 1-14-17
shakA yavanakAmbojAH pAradAshcha vishAmpate |
kolisarpAH samahiShA dArdyAshcholAH sakeralAH || 1-14-18
sarve te kShatriyAstAta dharmasteShAM nirAkR^itaH |
vasiShThavachanAdrAjansagareNa mahAtmanA || 1-14-19
khasAMstu pArAMshcholAMshcha madrAnkiShkindhakAMstathA |
kauntalAMshcha tathA va~NgAnsAlvAnkau~NkaNakAMstathA || 1-14-20
sa dharmavijayI rAjA vijityemAM vasundharAm |
ashvaM vai prerayAmAsa vAjimedhAya dIkShitaH || 1-14-21
tasya chArayataH so.ashvaH samudre pUrvadakShiNe |
velAsamIpe.apahR^ito bhUmiM chaiva praveshitaH || 1-14-22
sa taM deshaM tadA putraiH khAnayAmAsa pArthivaH |
Aseduste tatastatra khanyamAne mahArNave || 1-14-23
tamAdipuruShaM devaM hariM kR^iShNaM prajApatim |
viShNuM kapilarUpeNa svapantaM puruShottamam || 1-14-24
tasya chakShuHsamutthena tejasA pratibudhyataH |
dagdhAste vai mahArAja chatvArastvavasheShitAH || 1-14-25
barhaketuH suketushcha tathA dharmaratho nR^ipaH |
shUraH pa~nchajanashchaiva tasya vaMshakaro nR^ipaH || 1-14-26
prAdAchcha tasmai bhagavAnharirnArAyaNo varAn |
akShayaM vaMshamikShvAkoH kIrtiM chApyanivartanIm || 1-14-27
putraM samudraM cha vibhuH svargavAsaM tathAkShayam |
putrANAM chAkShayA.NlokA.Nstasya ye chakShuShA hatAH || 1-14-28
samudrashchArghyamAdAya vavande taM mahIpatim |
sAgaratvaM cha lebhe sa karmaNA tena tasya vai || 1-14-29
taM chAshvamedhikaM so.ashvaM samudrAdupalabdhavAn |
AjahArAshvamedhAnAM shataM sa sumahAyashAH |
putrANAM cha sahasrANi ShaShThistasyeti naH shrutam || 1-14-30

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
sagarotpattirnAma chaturdasho.adhyAyaH