##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam- 
Part I harivaMshaparva
Chapter 15
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski), jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal @ dataone.in>. April 2007.
Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edn.
  Note Gita Press edn variation in verse 19 and 20: R^ituparNa ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
  
  pa~nchadasho.adhyAyaH
  Adityasya vaMshAnukIrtanam
  
  janamejaya uvAcha
  sagarasyAtmajA vIrAH kathaM jAtA mahAtmanaH |
  vikrAntAH ShaShTisAhasrA vidhinA kena vA dvija || 1-15-1
  
  vaishampAyana uvAcha
  
  dve bhArye sagarasyAstAM tapasA dagdhakilbiShe |
  jyeShThA vidarbhaduhitA keshinI nAma vishrutA || 1-15-2
  kanIyasI tu yA tasya patnI paramadharmiNI |
  ariShTanemiduhitA rUpeNApratimA bhuvi || 1-15-3
  aurvastAbhyAM varaM prAdAttaM nibodha janAdhipa |
  ShaShThiM putrasahasrANi gR^ihNAtvekA tapasvinI || 1-15-4
  ekaM vaMshadharaM tvekA yatheShTaM varayatviti |
  tatraikA jagR^ihe putrA.NllubdhA shUrAnbahUMstathA || 1-15-5
  ekaM vaMshadharaM tvekA tathetyAha cha tAM muniH |
  keshinyasUta sagarAdasama~njasamAtmajam || 1-15-6
  rAjA pa~nchajano nAma babhUva sumahAbalaH |
  itarA suShuve tumbIM bIjapUrNAmiti shrutiH || 1-15-7
  tatra ShaShThisahasrANi garbhAste tilasammitAH |
  sambabhUvuryathAkAlaM vavR^idhushcha yathAkramam || 1-15-8
  ghR^itapUrNeShu kumbheShu tAngarbhAnnidadhe pitA |
  dhAtrIshchaikaikashaH prAdAttAvatIreva poShaNe || 1-15-9
  tato dashasu mAseShu samuttasthuryathAsukham |
  kumArAste yathAkAlaM sagaraprItivardhanAH || 1-15-10
  ShaShTiH putrasahasrANi tasyaivamabhavannR^ipa |
  garbhAdalAbumadhyAdvai jAtAni pR^ithivIpate || 1-15-11
  teShAM nArAyaNaM tejaH praviShTAnAM mahAtmanAm |
  ekaH pa~nchajano nAma putro rAjA babhUva ha || 1-15-12  
  sutaH pa~nchajanasyAsIdaMshumAnnAma vIryavAn |
  dilIpastanayas tasya khaTvA~Nga iti vishrutaH || 1-15-13
  yena svargAdihAgatya muhUrtaM prApya jIivitam |
  trayo.anusandhitA lokA buddhyA satyena chAnagha || 1-15-14
  dilIpasya tu dAyAdo mahArAjo bhagIrathaH |
  yaH sa ga~NgAM sarichChreShThAmavAtArayata prabhuH || 1-15-15
  kIrtimAnsa mahAbhAgaH shakratulyaparAkramaH |
  samudramAnayachchainAM duhitR^itvena kalpayat |
  tasmAdbhAgIrathI ga~NgA kathyate vaMshachintakaiH || 1-15-16
  bhagIrathasuto rAjA shruta ityabhivishrutaH |
  nAbhAgastu shrutasyAsItputraH paramadhArmikaH || 1-15-17
  ambarIShastu nAbhAgiH sindhudvIpapitAbhavat |
  ayutAjittu dAyAdaH sindhudvIpasya vIryavAn || 1-15-18
  ayutAjitsutastvAsIdR^itaparNo mahAyashAH |
  divyAkShahR^idayaj~no vai rAjA nalasakho balI || 1-15-19
  R^itaparNasutastvAsIdArtaparNirmahIpatiH |
  sudAsastasya tanayo rAjA tvindrasakho.abhavat || 1-15-20
  sudAsasya sutastvAsItsaudAso nAma pArthivaH |
  khyAtaH kalmAShapAdo vai nAmnA mitrasahastathA || 1-15-21
  kalmAShapAdasya sutaH sarvakarmeti vishrutaH |
  anaraNyastu putro.abhUdvishrutaH sarvakarmaNaH || 1-15-22
  anaraNyasuto nighno nighnaputrau babhUvatuH |
  animitro raghushchaiva pArthivarShabha sattamau || 1-15-23
  anamitrasya dharmAtmA vidvAnduliduho.abhavat |
  dilIpastanayastasya rAmapraprapitAmahaH || 1-15-24
  dIrghabAhurdilIpasya raghurnAmnAbhavatsutaH |
  ayodhyAyAM mahArAjo raghushchAsInmahAbalaH || 1-15-25
  ajastu raghuto jaj~ne ajAddasharatho.abhavat |
  rAmo dasharatAjjaj~ne dharmAtmA sumahAyashAH || 1-15-26
  rAmasya tanayo jaj~ne kusha ityabhivishrutaH |
  atithistu kushAjjaj~ne niShadhastasya chAtmajaH || 1-15-27
  niShadhasya nalaH putro nabhaH putro nalasya tu |
  nabhasya puNDarIkastu kShemadhanvA tataH smR^itaH || 1-15-28
  kShemadhanvasutastvAsIddevAnIkaH pratApavAn |
  AsIdahInagurnAma devAnIkasutaH prabhuH || 1-15-29
  ahInagostu dAyAdaH sudhanvA nAma pArthivaH |
  sudhanvanaH sutashchaiva tato jaj~ne.analo nR^ipaH || 1-15-30
  uktho nAma sa dharmAtmAnalaputro babhUva ha |
  vajranAbhaH sutastasya ukthasya cha mahAtmanaH || 1-15-31
  sha~Nkhastasya suto vidvAnvyuShitAshva iti shrutaH |
  puShpastasya suto vidvAnarthasiddhistu tatsutaH || 1-15-32
  sudarshanaH sutastasya agnivarNaH sudarshanAt |
  agnivarNasya shIghrastu shIghrasya tu maruH sutaH || 1-15-33
  marustu yogamAsthAya kalApadvIpamAsthitaH |
  tasyAsIdvishrutavataH putro rAja bR^ihadbalaH || 1-15-34
  nalau dvAveva vikhyAtau purANe bharatarShabha |
  vIrasenAtmajashchaiva yashchekShvAkukulodvahaH || 1-15-35
  ikShvAkuvaMshaprabhavAH prAdhANyeneha kIrtitAH |
  ete vivasvato vaMshe rAjAno bhUritejasaH || 1-15-36
  paThansamyagimAM sR^iShTimAdityasya vivasvataH |
  shrAddhadevasya devasya prajAnAM puShTidasya cha || 1-15-37
  prajAvAneti sAyujyamAdityasya vivasvataH |
  vipApmA virajAshchaiva AyuShmAMshcha bhavatyuta || 1-15-38
  
  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi Adityasya
vaMshAnukIrtanam nAma pa~nchadasho.adhyAyaH