##HarivaMsha purAnam - Part 1 harivaMsha parva
Chapter 16  - ShrAddha kalpa prasangam
Itranslated and proofread by K S Ramchandran
 ramachandran_ksr @ yahoo.ca,  May 3, 2007##


Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------- 
 SoDasho.adhyAyaH      
 shrAddhakalpaprasa~NgaH
 
 janamejaya uvAcha 
 kathaM vai shrAddhadevatvamAdityasya vivasvataH |
 shrotumichChAmi viprAgrya shrAddhasya cha paraM vidhim ||1-16-1
 pitR^INAmAdisargaM cha ka ete pitaraH smR^itAH |
 evaM cha shrutamasmAbhiH kathyamAnaM dvijAtibhiH || 1-16-2
 svargasthAH pitaro ye cha devAnAmapi devatAH | 
 iti vedavidaH prAhuretadichChAmi veditum || 1-16-3
 ye cha teSAM gaNAH proktA yachcha teSAM balaM param |
 yathA cha kR^itamasmAbhiH shrAddhaM prINAti vai pitR^In ||1-16-4
 prItAshcha pitaro ye sma shreyasA yojayanti hi |
 evaM veditumichChAmi pitR^INAM sargamuttamam ||1-16-5
 
 vaishampAyana uvAcha 
 hanta te kathayiSyAmi pitR^INAM sargamuttamam |
 yathA cha kR^itamasmAbhiH shrAddhaM prINAti vai pitR^In |
 prItAshcha pitaro ye sma shreyasA yojayanti hi ||1-16-6
 mArkaNDeyena kathitaM bhISmAya paripR^ichChate |
 apR^ichChaddharmarAjo hi sharatalpagataM purA |
 evameva purA prashnaM yanmAM tvaM paripR^ichChasi ||1-16-7
 tatte.anupUrvyA vakShyAmi bhISmeNodAhR^itaM yathA |
 gItaM sanatkumAreNa mArkaNDeyAya pR^ichChate || 1-16-8
 
 yudhiSThira uvAcha 
 puShTikAmena dharmaj~na kathaM puShTiravApyate |
 etadvai shrotumichChAmi kiM kurvANo na shochati || 1-16-9
 
 bhIShma uvAcha 
 shrAddhaiH prINAti hi pitR^Insarva kAma phalaistu yaH |
 tatparaH prayataH shrAddhI pretya cheha cha modate ||1-16-10
 pitaro dharmakAmasya prajAkAmasya cha prajAm |
 puShTikAmasya puShTiM cha prayachChanti yudhiShThira ||1-16-11
 
 yudhiShThira uvAcha 
 vartante pitaraH svarge keShAMchinnarake punaH |
 prANinAM niyataM vApi karmajaM phalamuchyate ||1-16-12
 shrAddhAni chaiva kurvanti phalakAmAH sada narAH |
 abhisandhAya pitaraM pitushcha pitaraM tathA || 1-16-13
 pituH pitAmahaM chaiva triShu piNDeShu nityashaH |
 tAni shrAddhAni dattAni kathaM gachChanti vai pitR^In || 1-16-14
 kathaM cha saktAste dAtuM narakasthAH  phalaM punaH |
 ke vA te pitaro.anye sma kAnyajAmo vayaM punaH ||1-16-15
 devA api pitR^Insvarge yajantIti cha naH shrutam |
 etadichChAmyahaM shrotuM vistareNa mahAdyute ||1-16-16
 sa bhavAnkathayatvetAM kathAmamitabuddhimAn |
 yathA dattaM pitR^INAM vai tAraNAyeha kalpate || 1-16-17 
 
 bhIShma uvAcha 
 atra te kIrtayiShyAmi yathAshrutamariMdama |
 ye cha te pitaro.anye sma yAnyajAmo vayaM punaH |
 pitrA mama purA gItaM lokAntaragatena vai ||1-16-18
 shrAddhakAle mama piturmayA piNDaH samudyataH |
 taM pitA mama hastena bhittvA bhUmimayAchata ||1-16-19
 hastAbharaNapUrNena keyUrAbharaNena cha |
 raktA~NgulitalenAtha yahA dR^IShTaH purA mayA  ||1-16-20
 naiSha kalpe vidhirdR^iShTa iti sa~Nchintya chApyaham |
 kusheShveva tapaH piNDaM dattavAnavichArayan ||1-16-21
 tataH pitA me suprIto vAchA madhurayA tadA |
 uvAcha bharatashreShTha prIyamANo mayAnagha ||1-16-22
 tvayA dAyAdavAnasmi kR^itArtho.amutra cheha cha |
 satputreNa tvayA putra dharmaj~nena vipashchitA ||1-16-23
 mayA tu tava jij~nAsA prayuktaiShA dR^iDhavrata |
 vyavasthAnaM tu dharmeShu kartuM lokasya chAnagha ||1-16-24
 yathA chaturthaM dharmasya rakShitA labhate phalam |
 pApasya hi tathA mUDhaH phalaM prApnotyarakShitA ||1-16-25
 pramANaM yaddhi kurute dharmAchAreShu pArthivaH |
 prajAstadanuvartante pramANAcharitaM sadA ||1-16-26
 tvayA cha bharatashreShTha vedadharmAshcha shAshvatAH |
 kR^itAH pramANaM pR^Itishcha mama nirvartitAtulA |1-16-27
 tasmAttavAhaM suprItaH prItyA cha varamuttamam |
 dadAmi taM pratIchCha tvaM triShu lokeShu durlabham ||1-16-28
 na te prabhavitA mR^ituryAvajjIvitumichChasi |
 tvatto.abhyanuj~nAM samprApaya mR^ityuH prabhavitA tava || 1-16-29
 kiM vA te prArthitaM bhUyo dadAmi varamuttamam |
 tadbrUhi bharatashreShTha yatte manasi vartate ||1-16-30
 ityuktavantaM tamahamabhivAdya kR^itA~njaliH |
 abruvaM kR^itakR^ityo.ahaM prasanne tvayi sattama ||1-16-31
 yadi tvanugrahaM bhUyastvatto.arhAmi mahAdyute |
 prashnamichChAmi vai ki~nchidvyAhR^itaM bhavatA svayam ||1-16-32
 sa mAmuvAcha dharmAtmA brUhi bhIShma yadichChasi |
 ChettAsmi samshayaM sarvaM yanmAM pR^ichChasi bhArata || 1-16-33
 apR^ichChaM tamahaM tAtaM tatrAntarhitameva cha |
 gataM sukR^itinAM lokaM kautUhalasamanvitaH ||1-16-34
 
 bhIShma uvAcha 
 shrUyante pitaro devA devAnAmapi devatAH |
 devAshcha pitaro.anye cha kAnyajAmo vayaM punaH ||1-16-35
 kathaM cha dattamasmAbhiH shrAddhaM prINAtyatho pitR^In |
 lokAntaragataMstAta kinnu shrAddhasya vA phalam || 1-16-36
 kAnyajanti sma lokA vai sadevanaradAnavAH |
 sayakShoragagandharvAH sakinnaramahoragAH || 1-16-37
 atra me saMshayastIvraH kautUhalamatIva cha |
 tadbrUhi mama dharmaj~na sarvaj~no hyasi me mataH |
 etachChrutvA vachastasya bhIShmasyovAcha vai pitA ||1-16-38
 
 shantanuruvAcha 
 saMkShepeNaiva te vakShye yanmAM pR^ichChasi bhArata |
 pitarashcha yathodbhUtAH phalaM dattasya chAnagha ||1-16-39 
 pitR^INAM kAraNaM shrAddhe shR^iNu sarvaM samAhitaH |
 AdidevasutAstAta pitaro divi devatAH||1-16-40
 tAnyajanti sma vai lokAH sadevAsuramAnuShAH |
 sayakShoragagandharvAH sakinnaramahoragAH || 1-16-41
 ApyAyitAshcha te shrAddhe punarApyAyayanti cha |
 jagatsadevagandharvamiti brahmAnushAsanam ||1-16-42
 tAnyajasva mahAbhAga shrAddhairagryairatandritaH |
 te te shreyo vidhAsyanti sarvakAmaphalapradAH ||1-16-43
 tvayA chArAdhyamAnAste nAmagotrAdikIrtanaiH |
 asmAnApyAyayiShyanti svargasthAnapi bhArata ||1-16--44
 mArkaNDeyastu te sheShametatsarvaM pravakShyati |
 eSha vai pitR^ibhaktashcha viditAtmA cha bhArata || 1-16-45
 upasthitashcha shrAddhe.adya mamaivAnugrahAya vai |
 enaM pR^ichCha mahAbhAgamityuktvAntaradhIyata || 1-16-46
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
shrAddhakalpaprasa~Ngo nAma ShoDasho.adhyAyaH