## Harivamsha Maha Puranam - part  1
Harivamsha parva - Chapter 17
Pitrukalpam (1) 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  May 4,  2007  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

saptadasho.dhyAyaH
pitR^ikalpaH - 1

bhIShma uvAcha 
tato.ahaM tasya vachanAnmArkaNDeyaM samAhitaH |
prashnaM tamevAnvapR^ichChaM  yanme pR^iShThaH purA pitA || 1-17-1
sa mAmuvacha dharmAtmA mArkaNDeyo mahAtapAH |
bhIShma vakShyAmi kartsnyena shR^iNuShva prayato.anagha || 1-17-2
ahaM pitR^iprasAdAdvai dIrghAyuShTvamavAptavAn |
pitR^ibhaktyaiva labdhaM cha prAgloke paramaM yashaH || 1-17-3
so.ahaM yugasya paryante bahuvarShasahasrike |
adhiruhya giriM meruM tapo.atapyaM sudushcharam || 1-17-4
tataH kadAchitpashyAmi divaM prajvAlya tejasA | 
vimAnaM mahadAyAntamuttareNa girestadA ||  1-17-5
tasminvimAne parya~Nke jvalitAdityasannibham |
apashyaM tatra chaivAhaM shayAnaM dIptatejasam || 1-17-6
a~NguShThamAtraM puruShamagnAvagnimivAhitam |
so.ahaM tasmai namaskR^itya praNamya shirasA vibhum || 1-17-7
sanniviShTaM vimAnasthaM pAdyArghAbhyAmapUjayam |
apR^ichChaM chaiva durdharShaM vidyAma tvAm kathaM vibho || 1-17-8
tapovIryAtsamutpannaM nArAyaNaguNAtmakam |
daivataM hyasi devAnamiti me vartate matiH || 1-17-9
sa mAmuvAcha dharmAtmA smayamAna ivAnagha |
na te tapaHsucharitaM yena mAM nAvabuddhyase || 1-17-10
kShaNenaiva pramANaM saH bibhradanyadanuttamam |
rUpeNa na mayA kashchiddR^iShTapUrvaH pumAnkvachit || 1-17-11

sanatkumAra uvAcha 

viddhi mAM brahmaNaH putraM mAnasaM pUrvajaM vibhoH |
tapovIryasamutpannaM nArAyaNaguNAtmakam || 1-17-12
sanatkumAra iti yaH shruto deveShu vai purA |
so.asmi bhArgava bhadraM te kaM kAmaM karavANi te || 1-17-13
ye tvanye brahmaNaH putrAH yavIyAMsastu te mama |
bhrAtaraH sapta durdharShAsteShAM vaMshAH pratiShThitAH || 1-17-14
kraturvasiShThaH pulahaH pulastyo.atristathA~NgirAH |
marIchistu tathA dhImAn devagandharvasevitAH |
trI.NllokAndhArayantImAndevagandharvapUjitAH || 1-17-15
vayaM tu yatidharmANaH saMyojyAtmAnamAtmani |
prajA dharmaM cha kAmaM cha vyapahAya mahAmune || 1-17-16
yathotpannastathaivAhaM kumAra iti viddhi mAm |
tasmAtsanatkumAreti nAmaitanme pratiShThitam || 1-17-17
madbhaktyA te tapashchIrNaM mama darshanakA~NkShayA |
eSha dR^iShTo.asmi bhavatA kaM kAmaM karavANi  te || 1-17-18 
ityuktavantaM tamahaM pratyavochaM sanAtanam |
anuj~nAto bhagavatA prIyamANena bhArata || 1-17-19
tato.ahamenamarthaM vai tamapR^ichChaM sanAtanam |
pR^iShTaH pitR^INAM sargaM cha phalaM shrAddhasya chAnagha || 1-17-20
chichCheda saMshayaM bhIShma sa tu deveshvaro mama |
sa mAmuvAcha dharmAtmA kathAnte bahuvArShike |
rame tvayA.ahaM viprarShe shR^iNu sarvaM yathAtatham || 1-17-21
devAnasR^ijata brahmA mAM yakShyantIti bhArgava |
tamutsR^ijya tathAtmAnamayajaMste phalArthinaH || 1-17-22 
te shaptA brahmaNA mUDhA naShTasamj~nA  divaukasaH |
na sma ki~nchidvijAnanti tato loko.apyamuhyata || 1-17-23
te bhUyaH praNatAH shaptAH prAyAchanta pitAmaham |
anugrahAya lokAnAM tatastAnabravIdidam || 1-17-24
prAyashchittaM charadhvaM vai vyabhichAro hi vaH kritaH |
putrAMshcha paripR^IchChadhvaM tato j~nAnamavApsyatha || 1-17-25
prAyashchittakriyArthaM te putrAnpaprachChurArtavat |
tebhyaste prayatAtmAnaH shashaMsustanayAstadA || 1-17-26
prAyashchittAni dharmaj~nA vA~NmanaHkarmajAni vai |
shaMsanti kushalA nityaM chakShurbhyAmapi nityashaH || 1-17-27
prAyashchittArthatattvaj~nA labdhasaMj~nA divaukasaH |
gamyantAM putrakAshcheti putrairuktAshcha te tadA || 1-17-28
abhishaptAstu te devAH putravAkyena ninditAH |
pitAmahamupAgachChansaMshayachChedanAya vai || 1-17-29
tatastAnabravIddevo yUyaM vai brahmavAdinaH |
tasmAdyaduktaM yuShmAkaM tattathA na tadanyathA || 1-17-30
yUyaM sharIrakartArasteShAM devA bhaviShyatha |
te tu j~nAnapradAtAraH pitaro vo na saMshayaH || 1-17-31
anyonyaM pitaro yUyaM te chaiveti na saMshayaH |
devAshcha pitarashchaiva tadbudhyadhvaM divaukasaH || 1-17-32
tataste punarAgamya putrAnUchurdivaukasaH |
brahmaNA chChinnasaMdehAH prItimantaH parasparam || 1-17-33
yUyaM vai pitaro.asmAkaM yairvayaM pratibodhitAH |
dharmaj~nAH kashcha vaH kAmaH ko varo vaH pradIyatAm | 1-17-34
yaduktaM chaiva yuShmAbhistattathA na tadanyathA |
uktAshcha yasmAdyuShmAbhiH putrakA iti vai vayam |
tasmAdbhavantaH pitaro bhaviShyanti na saMshayaH || 1-17-35
yo.aniShTvA tu pitR^I~nChrAddhaiH kriyAH kAshchitkariShyati |
rAkShasA dAnavA nAgAH phalaM prApsyanti tasya tat || 1-17-36
shrAddhairApyAyitAshchaiva pitaraH somamavyayam |
ApyAyyamAnA yuShmAbhirvardhayiShyati nityadA || 1-17-37
shrAddhairApyAyitaH somo lokAnApyAyayiShyati |
samudraparvatavanaM ja~NgamAja~NgamairvR^itam || 1-17-38
shrAddhAni puShTikAmAshcha ye kariShyanti mAnavAH |
tebhyaH puShTiM prajAshchaiva dAsyanti pitaraH sadA || 1-17-39
shrAddhe ye cha pradAsyanti trInpiNDAnnAmagotrataH |
sarvatra vartamAnAMstAnpitaraH sapitAmahAn |
bhAvayiShyanti satataM shrAddhadAnena tarpitAH || 1-17-40
evamAj~nApitaM pUrvaM brahmaNA parameShThinA |
iti tadvachanaM satyaM bhavatvadya divaukasaH |
putrAshcha pitarashchaiva vayaM sarve parasparam || 1-17-41

sanatkumAra uvAcha 

ta ete pitaro devA devAshcha pitarastathA |
anyonyaM pitaro hyete devAshcha piratashcha ha || 1-17-42

iti shrImahAbhAtare khileShu harivaMshe harivaMshaparvani pit^ikalpe
saptadasho.dhyAyaH