## Harivamsha mahApurANam - Part 1 - harivaMsha parva 
Chapter 19 - Pitrukalpa 3 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
 ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 8, 2007
 ## 
 Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
 If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
 send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
 ---------------------------------------------------------------------
 
 ekonaviMsho.adhyAyaH                
 pitR^ikalpaH - 3
 
 mArkaNDeya uvAcha 
 
 AsanpUrvayuge tAta bharadvAjAtmajA dvijAH |
 yogadharmamanuprApya bhraShTA dushcharitena vai || 1-19-1
 apabhraMshamanuprAptA yogadharmApachAriNaH |
 mahataH sarasaH pAre mAnasasya visaMj~nitAH || 1-19-2
 tamevArthamanudhyAto naShTamapsviva mohitAH |
 aprApya yogaM te sarve saMyuktAH kAladharmaNA || 1-19-3
 tataste yogavibhraShTA deveShu suchiroShitAH |
 jAtAH kauShikadAyAdAH kurukShetre nararShabhAH || 1-19-4
 hiMsayA vihariShyanto dharmaM pitR^ikR^itena vai |
 tataste punarAjAtiM bhraShTAH prApsyanti kutsitAm || 1-19-5
 teShAM pitR^iprasAdena pUrvajAtikR^itena vai |
 smR^itirutpatsyate prApya tAM tAM jAtiM jugupsitAm || 1-19-6
 te dharmachAriNo nityaM bhaviShyanti samAhitAH |
 brAhmaNyaM pratilapsyanti tato bhUyaH svakarmaNA|| 1-19-7
 tatashcha yogaM prApsyanti pUrvajAtikR^itaM punaH |
 bhUyaH siddhimanuprAptAH sthAnaM prApsyanti shAshvatam || 1-19-8
 evaM dharme cha te buddhirbhaviShyati punaH punaH |
 yogadharme cha nitarAM prApsyase buddhimuttamAm || 1-19-9
 yogo hi durlabho nityamalpapraj~naiH kadAchana |
 labdhvApi nAshayantyenaM vyasanaiH kaTutAmitAH |
 adharmeShveva vartante prArdayante gurUnapi || 1-19-10
 yAchante na tvayAchyAni rakShanti sharaNAgatAn |
 nAvajAnanti kR^ipaNAnmAdyante na dhanoShmaNA || 1-19-11
 yuktAhAravihArAshcha yuktacheShTAH svakarmasu |
 dhyAnAdhyayanayuktAshcha na naShTAnugaveShiNaH || 1-19-12
 nopabhogaratA nityaM na mAMsamadhubhakShaNAH |
 na cha kAmaparA nityaM na viprAsevinastathA || 1-19-13
 nAnAryasaMkathAsaktA nAlasyopahatAstathA |
 nAtyantamAnasaMsaktA goShThIShvaniratAstathA || 1-19-14
 prApnuvanti narA yogaM yogo vai durlabho bhuvi |
 prashAntAshcha jitakrodhA mAnAha~NkAravarjitAH || 1-19-15
 kalyANabhAjanaM ye tu te bhavanti yatavratAH |
 evaM vidhAstu te tAta brAhmaNA hyabhavaMstadA || 1-19-16
 smaranti hyAtmano doShaM pramAdakR^itameva tu |
 dhyAnAdhyayanayuktAshcha shAnte vartmani saMsthitAH || 1-19-17
 yogadharmAddhi dharmaj~na na dharmo.asti visheShavAn |
 variShThaH sarvadharmANAM tamevAchara bhArgava || 1-19-18
 kAlasya pariNAmena laghvAhAro jitendriyaH |
 tatparaH prayataH shrAddhI yogadharmamavApsyasi || 1-19-19
 ityuktvA bhagavAndevastatraivAntaradhIyata |
 aShTAdashaiva varShANi tvekAhamiva me.abhavat || 1-19-20
 upAsatastaM deveshaM varShANyaShTAdashaiva me |
 prasAdAttasya devasya na glAnirabhavattadA || 1-19-21
 na kShutpipAse kAlaM vA jAnAmi sma tadAnagha |
 pashchAchChiShyasakAshAttu kAlaH saMvidito mayA || 1-19-22
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ikalpe
ekonaviMsho.adhyAyaH