## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 -  Harivamsha Parva
Chapter 21  -  Pitrukalpa 5 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran 
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 14,  2007
Note: One page in CH Edn is missing. I have typed verses 1 to 34 
from Gita Edn 
 ##
 Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
 If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
 send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
 ---------------------------------------------------------------------
 
 
 ekaviMsho.adhyAyaH
  pitR^ikalpaH - 5
  
  mArkaNDeya uvAcha 
  shrAddhe pratiShThito lokaH shrAddhe yogaH pravartate |
  hanta te vartayiShyAmi shrAddhasya phalamuttamam || 1-21-1
  brahmadattena yatprAptaM saptaj~nAtiShu bhArata |
  tata eva hi dharmasya buddhirnirvartate shanaiH || 1-21-2
  pIDayApyatha dharmasya kR^ite shrAddhe purAnagha |
  yatprAptaM brAhmaNaiH pUrvaM tannibodha mahAmate || 1-21-3
  tato.ahaM tAta dharmiShThAnkurukShetre pitR^ivratAn |
  sanatkumAranirdiShTAnapashyaM sapta vai dvijAn || 1-21-4
  divyena chakShuShA tena yAnuvAcha purA vibhuH |
  vAgduShTaH krodhano hiMsraH pishunaH kavireva cha |
  khasR^imaH pitR^ivartI cha nAmabhirmarmabhistathA || 1-21-5
  kaushikasya sutAstAta shiShyA gArgyasya bhArata |
  pitaryuparate sarve vratavantastadAbhavan || 1-21-6
  viniyogAdgurostasya gAM dogdhrIM samakAlayan |
  samAnavatsAM kapilAM sarve nyAyAgatAM tadA || 1-21-7
  teShAM pathi kShudhArtAnAM bAlyAnmohAchcha bhArata |
  krUrA buddhiH samabhavattAM gAM vai hiMsituM tadA || 1-21-8
  tAnkaviH khasR^Imashchaiva yAchete neti vai tadA |
  na chAshakyanta te tAbhyAM tadA vArayituM dvijAH || 1-21-9
  pitR^ivartI tu yasteShAM nityaM shrAddhAhniko dvijaH |
  sa sarvAnabravIdbhrAtR^InkopAddharme samAhitaH || 1-21-10
  yadyavashyaM prahantavyA pitR^Inuddishya sAdhvimAM |
  prakurvImahi gAM saMyaksarva eva samAhitaH || 1-21-11
  evamepitR^IbhyaHShApi gaurdharmaM prApsyate nAtra saMshayaH |
  pitR^Inabhyarchya dharmeNa nAdharmo.asmAnbhaviShyati || 1-21-12
  tathetyuktvA cha te sarve prokShayitvA cha gAM tataH |
  pitR^ibhyaH kalpayitvainAmupAyu~njata bhArata || 1-21-13
  upayujya cha gAM sarve gurostasya nyavedayan |
  shArdUlena hatA dhenurvatso.ayaM gR^ihyatAmiti || 1-21-14
  ArjavAtsa tu taM vatsaM pratijagrAha vai dvihaH |
  mithyopacharyate taM tu gurumanyAyato dvijAH |
  kAlena samayujyanta sarva evAyuShaH kShaye || 1-21-15
  te vai krUratayA hiMsrA anAryatvAdgurau tathA |
  ugrA hiMsAvihArAshcha saptAjAyanta sodarAH || 1-21-16
  lubdhakasyAtmajAstAta balavanto manasvinaH |
  pitR^Inabhyarchya dharmeNa prokShayitvA cha gAM tadA || 1-21-17
  smR^itiH pratyavamarshashcha teShAM jAtyantare.abhavat |
  jAtA vyAdhA dashArNeShu sapta dharmavichakShaNAH || 1-21-18
  svakarmaniratAH sarve lobhAnR^itavivarjitAH |
  tAvanmAtraM prakurvanti yAvatA prANadhAraNam || 1-21-19
  sheShaM dhyAnaparAH kAlAmanudhyAyanti karma tat |
  nAmadheyAni chApyeShAmimAnyAsannarAdhipa || 1-21-20
  nirvairo nirvR^itiH shAnto nirmanyuH kR^itireva cha |
  vaidhaso mAtR^IvartI cha vyAdhAH paramadhArmikAH || 1-21-21
  tairevamuShitaistAta hiMsAdhamarataiH sadA |
  mAtA cha pUjitA vR^iddhA pitA cha paritoShitaH ||| 1-21-22
  yadA mAtA pitA chaiva saMyuktau kAladharmaNA |
  tadA dhanUMShi te tyaktvA vane prANAnavAsR^ijan || 1-21-23
  shubhena karmaNA tena jAtA jAtismarA mR^igAH |
  trAsAnutpAdya saMvignA ramye kAla~njare girau || 1-21-24
  unmukho nityavitrastaH stabdhakarNo vilochanaH |
  paNDito ghasmaro nAdI nAmataste.abhavanmR^igAH || 1-21-25 
  tamevArthamanudhyAyanto jAtismaraNasaMbhavam |
  AsanvanacharAH kShAntA nirdvandvA niShparigrahAH || 1-21-26
  te sarve shubhakarmANaH sadharmANo vanecharAH |
  yogadharmamanuprAptA viharanti sma tatra ha || 1-21-27
  jahuH prANAnmaruM sAdhya laghvAhArAstapasvinaH |
  teShAM maruM sAdhayatAM padasthAnAni bhArata |
  tathaivAdyApi dR^ishyante girau kAla~njare nR^ipa || 1-21-28 
  karmaNA tena te tAta shubhenAshubhavarjitAH |
  shubhAchChubhatarAM yoniM chakravAkatvamAgatAH || 1-21-29
  shubhe deshe sharadvIpe saptaivAsa~njalaukasaH |
  tyaktvA sahacharIdharmaM munayo brahmachAriNaH || 1-21-30 ||
  niHspR^iho nirmamaH kShAnto nirdvandvo niShparigrahaH |
  nirvR^ittirnibhR^itashchaiva shakunA nAmataH smR^itAH || 1-21-31
  te tatra pakShiNaH sarve shakunA dharmachAriNaH |
  nirAhArA jahuH prANAMstapoyuktAH sarittaTe || 1-21-32
  atha te sodarA jAtA haMsA mAnasachAriNaH |
  jAtismarAH susaMyuktAH saptaiva brahmachAriNaH || 1-21-33 
  viprayonau yato mohAnmithyopacharito guruH |
  tiryagyonau tato jAtAH saMsAre paribabhramuH || 1-21-34
  yatashcha pitR^ivAkyArthaH kR^itaH svArthe vyavasthitaiH |
  tato j~nAnaM cha jAtiM cha te hi prApurguNottarAm || 1-21-35
  sumanAH shuchivAkChuddhaH pa~nchamashChidradarshanaH |
  sunetrashcha svatantrashcha shakunA nAmataH smR^itAH || 1-21-36
  pa~nchamaH pA~nchikastatra saptajAtiShvajAyata |
  ShaShThastu kaNDarIko.abhUdbrahmadattastu saptamaH || 1-21-37
  teShAM tu tapasA tena saptajAtikR^itena vai |
  yogasya chApi nirvR^ittyA pratibhAnAchcha shobhanAt || 1-21-38
  pUrvajAtiShu yadbrahma shrutaM gurukuleShu vai |
  tathaivAvasthitA buddhiH saMsAreShvapi vartatAm || 1-21-39
  te brahmachAriNaH sarve viha~NgA brahmavAdinaH |
  yogadharmamanudhyAnto viharanti sma tatra ha || 1-21-40
  teShAM tatra viha~NgAnAM charatAM sahachAriNAm |
  nIpAnAmIshvaro rAjA vibhrAjaH pauravAnvayaH || 1-21-41
  vibhrAjamAno vapuShA prabhAvena samanvitaH |
  shrImAnantaHpuravR^ito vanaM tatpravivesha ha || 1-21-42
  svatantrashcha viha~Ngo.asau spR^ihayAmAsa taM nR^ipam |
  dR^iShTvA yAntaM shriyopetaM bhaveyamahamIdR^ishaH || 1-21-43
  yadyasti sukR^itaM ki~nchittapo vA niyamo.api vA |
  khinno.asmi hyupavAsena tapasA niShphalena cha || 1-21-44
  
  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ikalpe
ekaviMsho.adhyAyaH