## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva 
Chapter 22 - Pitrukalpa 6 -  Chakravakavarnanam 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran 
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 16,  2007##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

dvAviMsho.adhyAyaH
pitR^ikalpaH

mArkaNDeya uvAcha 

tatastaM chakravAkau dvAvUchatuH sahachAriNau |
AvAM te sachivau syAvastava priyahitaiShiNau || 1-22-1
tathetyuktvA cha tasyAsIttadA yogAtmikA matiH |
evaM te samayaM chakruH shuchivAktamuvAcha ha || 1-22-2
yasmAtkAmapradhAnastvaM yogadharmamapAsya vai |
evaM varaM prArthayase tasmAdvAkyaM nibodha me || 1-22-3
rAjA tvaM bhavitA tAta kAmpilye nAtra saMshayaH |
bhaviShyataH sakhAyau cha dvAvimau sachivau tava || 1-22-4
shaptvA chAnabhibhAShyAMstA~nchatvArashchakruraNDajAH |
tAMstrInabhIpsato rAjyaM vyabhichArapradarshitAn || 1-22-5
shaptAH khagAstrayaste tu yogabhraShTA vichetasaH |
tAnayAchanta chaturastrayaste sahachAriNaH || 1-22-6
teShAM prasAdaM te chakrurathaitAnsumanAbravIt |
sarveShAmeva vachanAtprasAdAnugataM vachaH || 1-22-7
antavAnbhavitA shApo yuShmAkaM nAtra saMshayaH |
itashchyutAshcha mAnuShyaM prApya yogamavApsyatha || 1-22-8
sarvasattvarutaj~nashcha svatantro.ayaM bhaviShyati |
pitR^iprasAdo hyasmAbhirasya prAptaH kR^itena vai || 1-22-9
gAM prokShayitvA dharmeNa pitR^Ibhya upakalpyatAm |
asmAkaM j~nAnasaMyogaH sarveShAM yogasAdhanaH || 1-22-10
imaM cha vAkyasaMdarbhashlokamekamudAhR^itam |
puruShAntaritaM shrutvA tato yogamavApsyatha || 1-22-11

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ivAkye
dvAviMsho.adhyAyaH