## Harivamsha Mahapuranam Part 1 -  Harivamsha Parva
Chapter 23 - Pitrukalpa 7 - Hamsavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca>,  May 17,  2007
Note: Two pages are missing from Ch edn. 
Verses 1-23-12 to End of the chapter have been 
taken from Gita Press edn ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

trayoviMsho.adhyAyaH
pitR^ikalpaH - 7

mArkaNDeya uvAcha 
te yogadharmaniratAH sapta mAnasachAriNaH |
padmagarbho.aravindAkShaH kShIragarbhaH sulochanaH || 1-23-1
urubinduH subindushcha haimagarbhastu saptamaH |
vAyvambubhakShAH satataM sharIrANyupashoShayan || 1-23-2
rAjA vibhrAjamAnastu vapuShA tadvanaM tadA |
chachArAntaHpuravR^ito nandanaM maghavAniva || 1-23-3
sa tAnapashyatkhacharAnyogadharmAtmakAnnR^ipa |
nirvedAchcha tamevArthamanudhyAyanpuraM yayau || 1-23-4
aNuho nAma tasyA.a.asItputraH paramadhArmikaH |
aNurdharmaratirnityamaNuM so.adhyagamatpadam || 1-23-5
prAdAtkanyAM shukastasmai kR^itvIM pUjitalakShaNAm |
satyashIlaguNopetAM yogadharmaratAM sadA || 1-23-6 
sA hyuddiShTA purA bhIShma pitR^ikanyA manIShiNI |
sanatkumAreNa tadA sannidhau mama shobhanA || 1-23-7
satyadharmabhR^itAM shreShThA durvij~neyA kR^itAtmabhiH |
yogA cha yogapatnI cha yogamAtA tathaiva cha || 1-23-8
yathA te katithaM pUrvaM pitR^ikalpeShu vai mayA |
vibhrAjastvaNuhaM rAjye sthApayitvA nareshvaraH || 1-23-9
Amantrya paurAnprItAtmA brAhmaNAnsvati vAchya cha |
prAyAtsarastapashchartuM yatra te sahachAriNaH || 1-23-10
sa vai tatra nirAhAro vAyubhakSho mahAtapAH |
tyaktvA kAmAMstapastepe sarasastasya pArshvataH || 1-23-11
tasya saMkalpa AsIchcha teShAmekatarasya vai |
putratvaM prApya yogena yujyeyamiti bhArata || 1-23-12
kR^itvAbhisandhiM tapasA mahatA sa samanvitaH |
mahAtapAH sa vibhrAjo virarAjAMshumAniva || 1-23-13
tato vibhrAjitaM tena vaibhrAjaM nAma tadvanam |
sarastachcha kurushreShTha vaibhrAjamiti saMj~nitam || 1-23-14
yatra te shakunA rAjaMshchatvAro yogadharmiNaH |
yogabhraShTAstrayashchaiva dehanyAsakR^ito.abhavan || 1-23-15
kAmpilye nagare te tu brahmadattapurogamAH |
jAtAH sapta mahAtmAnaH sarve vigatakalmaShAH || 1-23-16
j~nAnadhyAnatapaHpujAvedavedA~NgapAragAH |
smR^itimanto.atra chatvArastrayastu parimohitAH || 1-23-17
svatantrastvaNuhAjjaj~ne brahmadatto mahAyashAH |
yathA hyAsItpakShibhAve saMkalpaH pUrvachintitaH |
j~nAnadhyAnatapaHpUto vedavedA~NgapAragaH || 1-23-18
ChidradarshI sunetrashcha tathA bAbhravyavatsayoH |
jAtau shrotriyadAyAdau vedavedA~NgapAragau || 1-23-19
sahAyau brahmadattasya pUrvajAtisahoShitau |
pA~nchAlaH pA~nchikashchaiva kaNDarIkastathAparaH || 1-23-20
pA~nchAlo bahvR^ichastvAsIdAchAryatvaM chakAra ha |
dvivedaH kaNDarIkastu Chandogo.adhvaryureva cha || 1-23-21
sarvasattvarutaj~nastu rAJA.a.asIdaNuhAtmajaH |
pA~nchAlakaNDarIkAbhyAM tasya sakhyamabhUttadA || 1-23-22
te grAmyadharmAbhiratAH kAmasya vashavartinaH |
pUrvajAtikR^itenAsandharmakAmArthakovidAH || 1-23-23
aNuhastu nR^ipashreShTho brahmadattamakalmaSham |
rAjye.abhiShichya yogAtmA parAM gatimavAptavAn || 1-23-24
brahmadattasya bhAryA tu devalasyAtmajAbhavat |
asitasya hi durdharShA sannatirnAma nAmataH || 1-23-25
tAmekabhAvasaMpannAM lebhe kanyAmanuttamAm |
sannatiM sannatimatIM devalAdyogadharmiNIm || 1-23-26
pa~nchamaH pA~nchikastatra saptajAtiShu bhArata |
ShaShThastu kaNDarIko.abhUdbrahmadattastu saptamaH || 1-23-27
sheShA viha~NgamA ye vai kAmpilye sahachAriNaH |
te jAtAH shrotriyakule sudaridre sahodarAH || 1-23-28
dhR^itimAnsumanA vidvAMstattvadarshI cha nAmataH |
vedAdhyayanasaMpannAshchatvArashChidradarshinaH || 1-23-29
teShAM saMvittathotpannA pUrvajAtikR^itA tadA |
ye yoganiratAH siddhAH prasthitAH sarva eva hi || 1-23-30
Amantrya pitaraM tAta pitA tAnabravIttadA |
adharma eSha yuShmAkaM yanmAM tyaktvA gamiShyatha || 1-23-31
dAridryamanapAkR^itya putrArthAMshchaiva puShkalAn |
shushrUShAmaprayujyaiva kathaM vai gantumarhatha || 1-23-32
te tamUchurdvijAH sarve pitaraM punareva cha |
kariShyAmo vidhAnaM te yena tvaM vartayiShyasi || 1-23-33
imaM shlokaM mahArthaM tvaM rAjAnaM sahamantriNam |
shrAvayethAH samAgamya brahmadattamakalmaSham || 1-23-34
prItAtmA dAsyati sa te grAmAnbhogAMshcha puShkalAn |
yathepsitAMshcha sarvArthAngachCha tAta yathepsitam || 1-23-35
etAvaduktvA te sarve pUjayitvA cha taM gurum |
yogadharmamanuprApya parAM nirvR^itimAyayuH || 1-23-36

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ikalpe
trayoviMsho.adhyAyaH