## Harivamsha Mahapuranam - part 1  -  Harivamsha Parva
Chapter  24   -  pitrukalpasamapti
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 20,  2007
Note : A page is missing in CH Edn. So the first 15 verses 
have been taken from Gita Edn. ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

chaturviMsho.adhyAyaH
pitR^ikalpaH

mArkaNDeya uvAcha

brahmadattasya tanayaH sa vibhrAjastvajAyata |
yogAtmA tapasA yukto viShvaksena iti shrutaH || 1-24-1
kadAchidbrahmadattastu bhAryayA sahito vane |
vijahAra prahR^iShTAtmA yathA shachyA shachIpatiH || 1-24-2
tataH pipIlikarutaM sa shushrAva narAdhipaH |
kAminIM kAminastasya yAchataH kroshato bhR^isham || 1-24-3
shrutvA tu yAchyamAnAM tAM kruddhAM sUkShmAM pipIlikAm |
brahmadatto mahAhAsamakasmAdeva chAhasat || 1-24-4
tataH sA saMnatirdInA vrIDitevAbhavattadA |
nirAhArA bahutithaM babhUva varavarNinI || 1-24-5
prasAdyamAnA bhartrA sA tamuvAcha shuchismitA |
tvayA cha hasitA rAjannAhaM jIvitumutsahe || 1-24-6
sa tatkAraNamAchakhyau na cha sA shraddadhAti tat |
uvAcha chainaM kupitA naiSha bhAvo.asti mAnuShe || 1-24-7
ko vai pipIlikarutaM mAnuSho vettumarhati |
R^ite devaprasAdAdvA pUrvajAtikR^itena vA || 1-24-8
tapobalena vA rAjanvidyayA vA narAdhipa |
yadyeSha vai prabhAvaste sarvasattvarutaj~natA || 1-24-9
yathAhametajjAnIyAM tathA pratyAyayasva mAm |
prANAnvApi parityakShye rAjansatyena te shape || 1-24-10
tattasyA vachanaM shrutvA mahiShyAH paruShAkSharam |
sa rAjA paramApanno devashreShThamagAttataH || 1-24-11
sharaNyaM sarvabhUteshaM bhaktyA nArAyaNaM harim |
samAhito nirAhAraH ShaDrAtreNa mahAyashAH || 1-24-12
dadarsha darshane rAjA devaM nArAyaNaM prabhum |
uvAcha chainaM bhagavAnsarvabhUtAnukampakaH || 1-24-13
brahmadatta prabhAte tvaM kalyANaM samavApsyasi |
ityuktvA bhagavAndevastatraivAntaradhIyata || 1-24-14
chaturNAM tu pitA yo.asau brAhmaNAnAM mahAtmanAm |
shlokaM so.adhItya putrebhyaH kR^itakR^itya ivAbhavat || 1-24-15
sa rAjAnamathAnvichChansahamantriNamachyutam |
na dadarshAntaraM ki~nchichChlokaM shrAvayituM tadA || 1-24-16
atha rAjA saraHsnAto labdhvA nArAyaNAdvaram |
pravivesha purIM prIto rathamAruhya kA~nchanam |
tasya rashmInpratyagR^ihNAtkaNDarIko dvijarShabhaH || 1-24-17
chAmaraM vyajanaM chApi bAbhravyaH samavAkShipat || 1-24-18
idamantaramityeva tataH sa brAhmaNastadA |
shrAvayAmAsa rAjAnaM shlokaM taM sachivau cha tau || 1-24-19
sapta vyAdhA dashArNeShu mR^igAH kAla~njare girau |
chakravAkAH sharadvIpe haMsAH sarasi mAnase || 1-24-20
te.abhijAtAH kurukShetre brAhmaNA vedapAragAH |
prasthitA dIrghamadhvAnaM yUyaM kimavasIdatha || 1-24-21
tachChrutvA mohamagamadbrahmadatto narAdhipaH |
sachivashchAsya pA~nchAlyaH kaNDarIkashcha bhArata || 1-24-22
srastarashmipratodau tau patitavyajanAvubhau |
dR^iShTvA babhUvurasvasthAH paurAshcha suhR^idastathA || 1-24-23
muhurtameva rAjA sa saha tAbhyAM rathe sthitaH |
pratilabhya tataH saMj~nAM pratyAgachChadarindamaH || 1-24-24
tataste tatsaraH smR^itvA yogaM tamupalabhya cha |
brAhmaNaM vipulairarthairbhogaishcha samayojayan || 1-24-25
abhiShichya svarAjye tu viShvaksenamarindamam |
jagAma brahmadatto.atha sadAro vanameva ha || 1-24-26
athainaM sannatirdhIrA devalasya sutA tadA |
uvAcha paramaprItA yogAdvanagataM nR^ipam || 1-24-27
jAnantyA te mahArAja pipIlikarutaj~natAm | 
choditaH krodhamuddishya saktaH kAmeShu vai mayA || 1-24-28
ito vayaM gamiShyAmo gatimiShTAmanuttamAm |
tava chAntarhito yogastataH saMsmArito mayA || 1-24-29
sa rAjA paramaprItaH patnyAH shrutvA vachastadA |
prApya yogaM balAdeva gatM prApa sudurlabhAm || 1-24-30
kaNDarIko.api dharmAtmA sA~Nkhyayogamanuttamam |
prApya yogagatiH siddhau vishuddhastena karmaNA || 1-24-31
kramaM praNIya pA~nchAlyaH shikShAM chotpAdya kevalAm |
yogAchAryagatiM prApa yashashchAgryaM mahAtapAH || 1-24-32
evametatpurAvR^ittaM mama pratyakShamachyuta |
taddhArayasva gA~Ngeya shreyasA yokShyase tataH || 1-24-33
ye chAnye dhArayiShyanti teShAM charitamuttamam |
tiryagyoniShu te jAtu na gamiShyanti karhichit || 1-24-34
shrutvA chedamupAkhyAnaM mahArthaM mahatAM gatim |
yogadharmo hR^idi sadA  parivartati bhArata || 1-24-35
sa tenaivAnubandhena kadAchillabhate shamam |
tato yogagatiM yAti shuddhAM tAM bhuvi durlabhAm || 1-24-36

vaishampAyana uvAcha 

evametatpurA gItaM mArkaNDeyena dhImatA |
shrAddhasya phalamuddishya somasyApyAyanAya vai || 1-24-37
somo hi bhagavAndevo lokasyApyAyanaM param |
vR^iShNivaMshaprasa~Ngena tasya vaMshaM nibodha me || 1-24-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
pitR^ikalpasamAptirnAma chaturviMsho.adhyAyaH