## Harivamsa Mahapuranam - Part 1 - Harivamsa Parva
 Chapter 26  Ailotpattivarnanam 
 Itranslated and proofread by K S Ramachandran
 ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 23, 2007
 Note :It should be baddhau in 1-15-(1) ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
 
 ShaDviMsho.adhyAyaH 
 ailotpattiH
 
 vaishampAyana uvAcha 
 budhasya tu mahArAja vidvAnputraH purUravAH |
 tejasvI dAnashIlashcha yajvA vipuladakShiNaH || 1-26-1
 brahmavAdI parAkrAntaH shatrubhiryudhi durjayaH |
 ahartA chAgnihotrasya yaj~nAnAM cha mahIpatiH || 1-26-2
 satyavAdI puNyamatiH kAmyaH saMvR^itamaithunaH |
 atIva triShu lokeShu yashasApratimaH sadA || 1-26-3
 taM brahmavAdinaM kShAntaM dharmaj~naM satyavAdinam|
 urvashI varayAmAsa hitvA mAnaM yashasvinI || 1-26-4
 tayA sahAvasadrAjA varShANi dasha pa~ncha cha |
 pa~ncha ShaTsapta chAShTau cha dasha chAShTau cha bhArata || 1-26-5
 vane chaitrarathe ramye tathA mandAkinItaTe |
 alakAyAM vishAlAyAM nandane cha vanottame || 1-26-6
 uttarAnsa kurUnprApya manorathaphaladrumAn |
 gandhamAdanapAdeShu merupR^iShThe tathottare || 1-26-7
 eteShu vanamukhyeShu surairAchariteShu cha |
 urvashyA sahito rAjA reme paramayA mudA || 1-26-8
 deshe puNyatame chaiva maharShibhirabhiShTute |
 rAjyaM cha kArayAmAsa prayAge pR^ithivIpatiH || 1-26-9
 tasya putrA babhUvuste sapta devasutopamAH |
 divi jAtA mahAtmAna AyurdhImAnamAvasuH || 1-26-10
 vishvAyushchaiva dharmAtmA shrutAyushcha tathAparaH |
 dR^iDhAyushcha vanAyushcha shatAyushchorvashIsutAH || 1-26-11
 
 janamejaya uvAcha 
 
 gAndharvI chorvashI devI rAjAnaM mAnuShaM katham |
 devAnutsR^ijya saMprAptA tanno brUhi bahushruta || 1-26-12
 
 vaishampAyana uvAcha 
 
 brahmashApAbhibhUtA sA mAnuShaM samapadyata |
 ailaM tu sA varArohA samayAtsamupasthitA || 1-26-13
 AtmanaH shApamokShArthaM samayaM sA chakAra ha |
 anagnadarshanaM chaiva sakAmAyAM cha maithunam || 1-26-14
 dvau meShau shayanAbhyAshe sadA baddhau cha tiShThataH |
 ghR^itamAtro tathA.a.ahAraH kAlamekaM tu pArthiva || 1-26-15
 yadyeSha samayo rAjanyAvatkAlaM cha te dR^iDhaH |
 tAvatkAlaM tu vatsyAmi tvattaH samaya eSha naH || 1-26-16
 tasyAstaM samayaM sarvaM sa rAjA samapAlayat |
 evaM sA vasate tatra purUravasi bhAminI || 1-26-17
 varShANyekonaShaShTistu tatsaktA shApamohitA |
 urvashyAM mAnuShasthAyAM gandharvAshchintayAnvitAH || 1-26-18
 
 gandharvA UchuH 
 
 chintayadhvaM mahAbhAgA yathA sA tu varA~NganA |
 samAgachChetpunardevAnurvashI svargabhUShaNam || 1-26-19
 tato vishvAvasurnAma tatrAha vadatAM varaH |
 mayA tu samayastAbhyAM kriyamANaH shrutaH purA || 1-26-20 
 vyutkrAntasamayaM sA vai rAjAnaM tyakShyate yathA |
 tadahaM vedmyasheSheNa yathA bhetsyatyasau nR^ipaH || 1-26-21
 sasahAyo gamiShyAmi yuShmAkaM kAryasiddhaye |
 evamuktvA gatastatra pratiShThAnaM mahAyashAH || 1-26-22
 nishAyAmatha chAgamya meShamekaM jahAra saH |
 mAtR^ivadvartate sA tu meShayoshchAruhAsinI || 1-26 23
 gandharvAgamanaM shrutvA shApAntaM cha yashasvinI |
 rAjAnamabravittatra putro me.ahriyateti sA || 1-26-24
 evamukto vinishchitya nagno naivodatiShThata |
 nagnAM mAM drakShyate devI samayo vitatho bhavet || 1-26-25
 tato bhUyastu gandharvA dvitIyaM meShamAdaduH |
 dvitIye tu hR^ite meShe ailaM devyabravIdidam || 1-26-26
 putro me.apahR^ito rAjannanAthAyA iva prabho |
 evamuktastathotthAya nagno rAjA pradhAvitaH || 1-26-27
 meShayoH padamanvichChangandharvairvidyudapyatha |
 utpAditA sumahatI yayau tadbhavanaM mahat || 1-26-28
 prakAshitaM vai sahasA tato nagnamavaikShata |
 nagnaM dR^iShTvA tirobhUtA sApsarA kAmarUpiNI || 1-26-29
 utsR^iShTAvuraNau dR^iShTvA rAjA gR^ihyAgato gR^ihe |
 apashyannurvashIM tatra vilalApa suduHkhitaH || 1-26-30
 chachAra pR^ithivIM sarvAM mArgamANa itastataH |
 athApashyatsa tAM rAjA kurukShetre mahAbalaH || 1-26-31
 plakShatIrthe puShkariNyAM haimavatyAM samAplutAm |
 krIDantImapsarobhishcha pa~nchabhiH saha shobhanAm || 1-26-32
 tAM krIDantIM tato dR^iShTvA vilalApa sa duHkhitaH |
 sA chApi tatra taM dR^iShTvA rAjAnamavidUrataH || 1-26-33
 urvashI tAH sakhIH prAha sa eSha puruShottamaH |
 yasminnahamavAtsaM vai darshayAmAsa taM nR^ipam || 1-26-34
 samAvignAstu tAH sarvAH punareva narAdhipa |
 jAye ha tiShTha manasA ghore vachasi tiShTha ha || 1-26-35
 evamAdIni sUktAni parasparamabhAShata |
 urvashI chAbravIdailaM sagarbhAhaM tvayA prabho || 1-26-36
 saMvatsarAtkumArAste bhaviShyanti na saMshayaH |
 nishAmekAM cha nR^ipate nivatsyasi mayA saha || 1-26-37
 hR^iShTo jagAma rAjAtha svapuraM tu mahAyashAH |
 gate saMvatsare bhUya urvashI punarAgamat || 1-26-38
 uShitashcha tayA sArdhamekarAtraM mahAyashAH |
 urvashyathAbravIdailaM gandharvA varadAstava || 1-26-39
 tAnvR^iNIShva mahArAja brUhi chainAMstvameva hi |
 vR^iNIShva samatAM rAjangandharvANAM mahAtmanAm || 1-26-40
 tathetyuktvA varaM vavre gandharvAshcha tathAstviti |
 pUrayitvAgninA sthAlIM gandharvAshcha tamabruvan || 1-26-41
 aneneShTvA cha lokAnnaH prApsyasi tvaM narAdhipa |
 tAnAdAya kumArAMstu nagarAyopachakrame || 1-26-42
 nikShipyAgnimaraNye tu saputrastu gR^ihaM yayau |
 sa tretAgniM tu nApashyadashvatthaM tatra dR^iShTavAn || 1-26-43
 shamIjAtaM tu taM dR^iShTvA ashvatthaM vismitastadA |
 gandharvebhyastadAshaMsadagninAshaM tatastu saH || 1-26-44
 shrutvA tamarthamakhilamaraNIM tu samAdishat |
 ashvatthAdaraNIM kR^itvA mathitvAgniM yathAvidhi || 1-26-45
 mathitvAgniM tridhA kR^itvA ayajatsa narAdhipaH |
 iShTvA yaj~nairbahuvidhairgatasteShAM salokatAm || 1-26-46
 gandharvebhyo varaM labdhvA tretAgniM samakArayat |
 eko.agniH pUrvamevAsIdailastretAmakArayat || 1-26-47
 evaMprabhAvo rAjAsIdailastu narasattama |
 deshe puNyatame chaiva maharShibhirabhiShTute || 1-26-48 
 rAjyaM sa kArayAmAsa prayAge pR^ithivIpatiH |
 uttare jAhnavItIre pratiShThAne mahAyashAH || 1-26-49
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi 
 ailotpattirnAma ShaDviMsho.adhyAyaH