## Harivamsha Mahapuranam Part 1 -  Harivamsha Parva
Chapter 27  amAvasuvaMshakIrtanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca>,  May 17,  2007
Note: Two pages are missing from Ch edn.
Verses 1-23-12 to End of the chapter have been
taken from Gita Press edn ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

  saptaviMsho.adhyAyaH
  amAvasuvaMshakIrtanam 
  
  vaishaMpAyana uvAcha 
  
  ailaputrA babhUvuste sarve devasutopamAH |
  divi jAtA mahAtmAna AyurdhImAnamAvasuH || 1-27-1
  vishvAyushchaiva dharmAtmA shrutAyushcha tathAparaH |
  dhR^iDhAyushcha vanAyushcha shatAyushchorvashIsutAH |
  amAvasoshcha dAyAdo bhImo rAjAtha nagnajit || 1-27-2
  shrImAnbhImasya dAyAdo rAjAsItkA~nchanaprabhaH |
  vidvAMstu kA~nchanasyApi suhotro.abhUnmahAbalaH || 1-27-3
  sauhotrirabhavajjahnuH keshinyA garbhasaMbhavaH |
  Ajahre yo mahatsatraM sarvamedhamahAmakham || 1-27-4
  patilobhena yaM ga~NgA patitve.abhisasAra ha |
  nechChataH plAvayAmAsa tasya ga~NgA cha tatsadaH |
  sa tayA plAvitaM dR^iShTvA yaj~navATaM samantataH || 1-27-5
  sauhitrirabravIdga~NgAM kruddho bharatasattama || 1-27-6
  eSha te viphalaM yatnaM pibannambhaH karomyaham |
  asya ga~Nge.avalepasya sadyaH phlamavApnuhi || 1-27-7
  rAjarShiNA tataH pItAM ga~NgAM dR^iShTvA maharShayaH |
  upaninyurmahAbhAgAM duhitR^tvena jAhnavIm || 1-27-8
  yuvanAshvasya putrIM tu kAverIM jahnurAvahat |
  yuavanAshvasya shApena ga~NgA.ardhena vinirmame || 1-27-9
  kAverIM saritAM shreShThAM jahnorbhAryAmaninditAm |
  jahnastu dayitaM putraM sunahaM nAma dhArmikam |
  kAveryAM janayAmAsa ajakastasya chAtmajaH || 1-27-10
  ajakasya tu dAyAdo balAkAshvo mahIpatiH |
  babhUva mR^igayAshIlaH kushastasyAtmajo.abhavat || 1-27-11
  kushaputrA babhUvurhi chatvAro devavarchasaH |
  kushikaH kushanAbhashcha kushAmbo mUrtimAMstathA || 1-27-12
  pahlavaiH saha saMvR^iddhiM rAjA vanacharaistadA |
  kushikastu tapastepe putramindrasamaprabham |
  labheyamiti taM shakrastrAsAdabhyetya jaj~nivAn || 1-27-13
  pUrNe varShasahasre vai taM tu shakro hyapashyata 
  atyugratapasaM dR^iShTvA sahasrAkShaH puraMdaraH || 1-27-14
  samarthaH putrajanane svamevAMshamavAsayat |
  putratve kalpayAmAsa sa devendraH surottamaH || 1-27-15
  sa gAdhirabhavadrAjA maghavAnkaushikaH svayam |
  paurukutsyabhavadbhAryA gAdhistasyAmajAyata || 1-27-16
  gAdheH kanyA mahAbhAgA nAmnA satyavatI shubhA |
  tAM gAdhirbhR^iguputrAya R^ichIkAya dadau prabhuH || 1-27-17
  tasyAH prIto.abhavadbhartA bhArgavo bhR^igunanadanaH |
  putrArthaM kArayAmAsa charuM gAdhestathaiva cha || 1-27-18
  uvAchAhUya tAM bhartA R^ichIko bhArgavastadA |
  upayojyashcharurayaM tvayA mAtrA tvayaM tava || 1-27-19
  tasyAM janiShyate putro dIptimAnkShatriyarShabhaH |
  ajeyaH kShatriyairloke kShatriyarShabhasUdanaH || 1-27-20
  tavApi putraM kalyANi dhR^itimantaM taponidhim |
  shamAtmakaM dvijashreShThaM charureSha vidhAsyati || 1-27-21
  evamuktvA tu tAM bhAryAmR^ichIko bhR^igunandanaH |
  tapasyAbhirato nityamaraNyaM pravivesha ha || 1-27-22
  gAdhiH sadArastu tadA R^ichIkAvAsamabhyagAt |
  tIrthayAtrAprasa~Ngena sutAM draShTuM janeshvaraH || 1-27-23
  charudvayaM gR^ihItvA tadR^iSheH satyavatI tadA |
  charumAdAya yatnena sA tu mAtre nyavedayat || 1-27-24
  mAtA vyatyasya daivena duhitre svaM charuM dadau |
  tasyAshcharumathAj~nAnAdAtmasaMsthaM chakAra ha || 1-27-25
  atha satyavatI garbhaM kShatriyAntakaraM tadA 
  dhArayAmAsa dIptena vapuShA ghoradarshanam || 1-27-26
  tAmR^ichIkastato dR^iShTvA yogenAbhyanusR^itya cha |
  tAmabravIddvijashreShThaH svAM bhAryAM varavarNinIm || 1-27-27
  mAtrAsi va~nchitA bhadre charuvyatyAsahetunA |
  janiShyati hi putraste krUrakarmAtidAruNaH || 1-27-28
  bhrAtA janiShyate chApi brahmabhUtastapodhanaH |
  vishvaM hi brahmatapasA mayA tasminsamarpitam || 1-27-29
  evamuktA mahAbhAgA bhartrA satyavatI tadA |
  prasAdayAmAsa patiM putro me nedR^isho bhavet |
  brAhmaNApasadastatra ityukto munirabravIt || 1-27-30
  naiSha saMkalpitaH kAmo mayA bhadre tathAstviti |
  ugrakarmA bhavetputraH piturmAtushcha kAraNAt |
  punaH satyavatI vAkyamevamuktAbravIdidaM || 1-27-31
  ichCha.NllokAnapi mune sR^ijethAH kiM punaH sutam |
  shamAtmakamR^ijuM tvaM me putraM dAtumihArhasi || 1-27-32
  kAmamevaMvidhaH pautro mama syAttava cha prabho |
  yadyanyathA na shakyaM vai kartumetaddvijottama || 1-27-33 
  tataH prasAdamakarotsa tasyAstapaso balAt |
  bhadre nAsti visheSho me pautre cha varavaNini|
  tvayA yathoktaM vachanaM tathA bhadraM bhaviShyati || 1-27-34
  tataH satyavatI putraM janayAmAsa bhArgavam |
  tapasyAbhirataM dAntaM jamadagniM shamAtmakam || 1-27-35
  bhR^igoshcharuviparyAse raudravaiShNavayoH purA |
  yajanAdvaiShNave.athAMshe jamadagnirajAyata || 1-27-36
  sA hi satyavatI puNyA satyadharmaparAyaNA |
  kaushikIti samAkhyAtA pravR^itteyaM mahAnadI || 1-27-37
  ikShvAkuvaMshaprabhavo reNurnAma narAdhipaH |
  tasya kanyA mahAbhAgA kAmalI nAma reNukA || 1-27-38       
  reNukAyAM tu kAmalyAM tapovidyAsamanvitaH |
  Archiko janayAmAsa jAmadagnyaM sudAruNam || 1-27-39
  sarvavidyAnugaM shreShThaM dhanurvedasya pAragam |
  rAmaM kShatriyahantAraM pradIptamiva pAvakam || 1-27-40
  aurvasyaivamR^ichIkasya satyavatyAM mahAyashAH |
  jamadagnistapovIryAjjaj~ne brahmavidAM varaH || 1-27-41
  madhyamashcha shunaHshepaH shunaHpuchChaH kaniShThakaH |
  vishvAmitraM tu dAyAdaM gAdhiH kushikanandanaH || 1-27-42
  janayAmAsa putraM tu tapovidyAshamAtmakam |
  prApya brahmarShisamatAM yo.ayaM saptarShitAM gataH || 1-27-43
  vishvAmitrastu dharmAtmA nAmnA vishvarathaH smR^itaH |
  jaj~ne bhR^iguprasAdena kaushikAdvaMshavardhanaH || 1-27-44
  vishvAmitrasya cha sutA devarAtAdayaH smR^itAH |
  prakhyAtAstriShu lokeShu teShAM nAmAni me shR^iNu || 1-27-45
  devashravAH katishchaiva yasmAtkAtyAyanAH smR^itAH |
  shAlAvatyAM hiraNyAkSho reNorjaj~ne.atha reNumAn || 1-27-46
  sAMkR^itirgAlavashchaiva mudgalashcheti vishrutAH |
  madhuchChando jayashchaiva devalashcha tathAShTakaH || 1-27-47
  kachChapo hAritashchaiva vishvAmitrasya vai sutAH |
  teShAM khyAtAni gotrANi kaushikAnAM mahAtmanAm || 1-27-48
  pANino babhravashchaiva dhyAnajapyAstathaiva cha |
  pArthivA devarAtAshcha shAla~NkAyanabAShkalAH || 1-27-49
  lohitA yamadUtAshcha tathA kArIShavaH smR^itAH |
  saushrutAH kaushikA rAjaMstathAnye saindhavAyanAH || 1-27-50
  devalA reNavashchaiva yAj~nyavalkyAghamarShaNAH |
  auduMbarA hyabhiShNAtAstArakAyanachu~nchulAH || 1-27-51
  shAlAvatyA hiraNyAkShAH sAMkR^ityA gAlavAstathA |
  bAdarAyaNinashchAnye vishvAmitrasya dhImataH || 1-27-52
  R^iShyantaravivAhyAshcha kaushikA bahavaH smR^itAH |
  pauravasya mahArAja brahmarShiH kaushikasya cha |
  saMbandho.apyasya vaMshe.asminbrahmakShatrasya vishrutaH || 1-27-53
  vishvAmitrAtmajAnAM tu shunaHshepo.agrajaH smR^itaH |
  bhArgavaH kaushikatvaM hi prAptaH sa munisattamaH || 1-27-54
  vishvAmitrasya putrastu shunaHshepo.abhavatkila |
  haridashvasya yaj~ne tu pashutve viniyojitaH || 1-27-55
  devairdattaH shunaHshepo vishvAmitrAya vai punaH |
  devairdattaH sa vai yasmAddevarAtastato.abhavat || 1-27-56
  devarAtAdayaH sapta vishvAmitrasya vai sutAH |
  dR^iShadvatIsutashchApi vishvAmitrAttathAShTakaH || 1-27-57
  aShTakasya suto lauhiH prokto jahrugaNo mayA |
  atha UrdhvaM pravakShyAmi vaMshamAyormahAtmanaH || 1-27-58
  
  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
amAvasuvaMshakIrtanaM nAma saptaviMsho.adhyAyaH