## Harivamsha Mahapuranam -  Part 1 -  Harivamsha Parva
Chapter 28 -  Ayuvamsha Kathanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June 6, 2007
Note.  Verse 30. the philosophy propagated by Brihaspati must be 
nAstivAda, it cannot be nAsti vAda.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


aShTAviMsho.adhyAyaH
AyuvaMshakathanam

vaishaMpAyana uvAcha

AyoH putrAstathA pa~ncha sarve vIrA mahArathAH |
svarbhAnutanayAyAM cha prabhAyAM jaj~nire nR^ipa || 1-28-1
nahuShaH prathamaM jaj~ne vR^iddhasharmA tataH param |
rambhorajiranenAshcha triShu lokeShu vishrutAH || 1-28-2
rajiH putrashatAnIha janayAmAsa pa~ncha vai |
rAjeyamiti vikhyAtaM kShatramindrabhayAvaham || 1-28-3
yatra devAsure yuddhe samutpanne sudAruNe |
devAshchaivAsurAshchaiva pitAmahamathAbruvan || 1-28-4
Avayorbhagavanyuddhe ko vijetA bhaviShyati |
brUhi naH sarvabhUtesha shrotumichChAmi te vachaH || 1-28-5

brahmovAcha 

yeShAmarthAya saMgrAme rajirAttAyudhaH prabhuH |
yotsyate te jayiShyanti trI.NllokAnnAtra saMshayaH || 1-28-6
yato rajirdhR^itistatra shrIshcha tatra yato dhR^itiH |
yato dhR^itishcha shrIshchaiva dharmastatra jayastathA || 1-28-7
te devadAnavAH prItA devenoktA rajerjaye |
abhyayurjayamichChanto vR^iNvAnA bharatarShabham || 1-28-8
sa hi svarbhAnudauhitraH prabhAyAM samapadyata |
rAjA paramatejasvI somavaMshapravardhanaH || 1-28-9
te hR^iShTamanasaH sarve rajiM devAshcha dAnavAH |
UchurasmajjayAya tvaM gR^ihANa varakArmukam || 1-28-10
athovAcha rajistatra tayorvai devadaityayoH |
svArthaj~naH svArthamuddishya yashaH svaM cha prakAshayan || 1-28-11

rajiruvAcha 

yadi daityagaNAnsarvA~njitvA shakrapurogamAH |
indro bhavAmi dharmeNa tato yotsyAmi saMyuge || 1-28-12
devAH prathamato bhUyaH pratyUchurhR^iShTamAnasAH |
evaM yatheShTaM nR^ipate kAmaH saMpadyatAM tava || 1-28-13
shrutvA suragaNAnAM tu vAkyaM rAjA rajistatdA |
paprachChAsuramukhyAMstu yathA devAnapR^ichChata || 1-28-14
dAnavA darpapUrNAstu svArthamevAnugamya ha |
pratyUchuste nR^ipavaraM sAbhimAnamidaM vachaH || 1-28-15
asmAkamindraH prahrAdo yasyArthe vijayAmahe |
asmiMstu samaye rAjaMstiShThethA rAjasattama || 1-28-16
sa tatheti bruvanneva devairapyabhichoditaH |
bhaviShyasIndro jitvaivaM devairuktastu pArthivaH |
jaghAna dAnavAnsarvAnye vadhyA vajrapANinaH || 1-28-17
sa vipranaShTAM devAnAM paramashrIH shriyaM vashI |
nihatya dAnavAnsarvAnAjahAra rajiH prabhuH || 1-28-18
tato rajiM mahAvIryaM devaiH saha shatakratuH |
rajeH putro.ahamityuktvA punarevAbravIdvachahH || 1-28-19
indro.asi tAta devAnAM sarveShAM nAtra saMshayaH |
yasyAhamindraH putraste khyAtiM yAsyAmi karmabhiH || 1-28-20
sa tu shakravachaH shrutvA va~nchitastena mAyayA |
tathetyevAbravIdrAjA prIyamANaH shatakratum || 1-28-21
tasmiMstu devasadR^ishe divaM prApte mahIpatau |
dAyAdyamindrAdAjahrurAchArAttanayA rajeH || 1-28-22
pa~ncha putrashatAnyasya tadvai sthAnaM shatakratoH |
samAkramanta bahudhA svargalokaM triviShTapam || 1-28-23
tato bahutithe kAle samatIte mahAbalaH |
hR^itarAjyo.abravIchChakro hR^itabhAgo bR^ihaspatim || 1-28-24

indra uvAcha 

badarIphalamAtraM vai puroDAshaM vidhatsva me |
brahmarShe yena tiShTheyaM tejasA.a.apyAyitaH sadA || 1-28-25
brahmankR^isho.ahaM vimanA hR^itarAjyo hR^itAshanaH |
hataujA durbalo mUDho rajiputraiH kR^itaH prabho || 1-28-26

bR^ihaspatiruvAcha 

yadyevaM choditaH shakra tvayAsyAM pUrvameva hi |
nAbhaviShyattvatpriyArthamakartavyaM mamAnagha || 1-28-27
prayatiShyAmi devendra tvatpriyArthaM na saMshayaH |
yathA  bhAgaM cha rAjyaM cha na chirAtpratilapsyase || 1-28-28 
tathA tAta kariShyAmi mA bhUtte viklavaM manaH |
tataH karma chakArAsya tejaso vardhanaM tadA || 1-28-29
teShAM cha buddhisaMmohamakaroddvijasattamaH |
nAstivAdArthashAstraM hi dharmavidveShaNam param || 1-28-30
paramaM tarkashAstrANAmasatAM tanmano.anugam |
na hi dharmapradhAnAnAM rochate tatkathAntare || 1-28-31
te tadbR^ihaspatikR^itaM shAstraM shrutvAlpachetasaH |
pUrvoktadharmashAstrANAmabhavandveShiNaH sadA || 1-28-32
pravakturnyAyarahitaM tanmataM bahu menire |
tenAdharmeNa te pApAH sarva eva kShayaM gatAH || 1-28-33
trailokyarAjyaM shakrastu prApya duShprApameva cha |
bR^ihaspatiprasAdAddhi parAM nirvR^itimabhyayAt || 1-28-34
te yadA tu susaMmUDhA rAgonmattA vidharmiNaH |
brahmadviShashcha saMvR^ittA hatavIryaparAkramAH || 1-28-35
tato lebhe suraishvaryamindraH sthAnaM tathottamam |
hatvA rajisutAnsarvAnkAmakrodhaparAyaNAn || 1-28-36
ya idaM chyAvanaM sthAnAtpratiShThAM cha shatakratoH |
shR^iNuyAddhArayedvApi na sa daurAtmyamApnuyAt || 1-28-37

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi AyorvaMshakIrtanaM
nAma aShTAviMsho.adhyAyaH