## Harivamsha Mahapuranam - Harivamsha Parva
 Chapter 29 -  Kashyapa varnanam
 Itranslated and proofread by K S Ramachandran
 ramachandran_ksr@yahoo.ca, June 11, 2007 ##
 
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
 
 ekonatriMsho.adhyAyaH 
 kAshyapavarNanam      
 
 vaishaMpAyana uvAcha 

 rambho.anapatyastatrAsIdvaMshaM vakShyAmyanenasaH |
 anenasaH suto rAjA pratikShatro mahAyashAH || 1-29-1
 pratikShatrasutashchApi sR^i~njayo nAma vishrutaH |
 sR^i~njayasya jayaH putro vijayastasya chAtmajaH || 1-29-2
 vijayasya kR^itiH putrastasya haryashvataH sutaH |
 haryashvatasuto rAjA sahadevaH pratApavAn || 1-29-3
 sahadevasya dharmAtmA nadIna iti vishrutaH |
 nadInasya jayatseno jayatsenasya saMkR^itiH || 1-29-4
 saMkR^iterapi dharmAtmA kShatradharmA mahAyashAH |
 anenasaH samAkhyAtAH kShatravR^iddhasya me shR^iNu || 1-29-5
 kShatravR^iddhAtmajastatra sunahotro mahAyashAH |
 sunahotrasya dAyAdAstrayaH paramadhArmikAH || 1-29-6
 kAshaH shalashcha dvAvetau tathA gR^itsamadaH prabhuH |
 putro gR^itsamadasyApi shunako yasya shaunakaH || 1-29-7
 brAhmaNAH kShatriyAshchaivaM vaishyAH shUdrAstathaiva cha |
 shalAtmajashchArShTiSheNastanayastasya kAshakaH || 1-29-8
 kAshasya kAshayo rAjanputro dIrghatapAstathA |
 dhanvastu dIrghatapaso vidvAndhanvantaristataH || 1-29-9
 tapaso.ante sumahato jAto vR^iddhasya dhImataH |
 punardhanvantarirdevo mAnuSheShviha jaj~nivAn || 1-29-10
 
 janamejaya uvAcha 
 
 kathaM dhanvantarirdevo mAnuSheShviha jaj~nivAn |
 etadveditumichChAmi tanme brUhi yathAtatham || 1-29-11
 
 vaishaMpAyana uvAcha 
 
 dhanvantareH sambhavo.ayaM shrUyatAM bharatarShabha |
 jAtaH sa hi samudrAttu mathyamAne purAmR^ite || 1-29-12
 utpannaH kalashAtpUrvaM sarvatashcha shriyA vR^itaH |
 abhyasansiddhikArye hi viShNuM dR^iShTvA hi tasthivAn || 1-29-13
 abjastvamiti hovAcha tasmAdabjastu sa smR^itaH |
 abjaH provAcha viShNuM vai tava putro.asmi vai prabho || 1-29-14
 vidhatsva bhAgaM sthAnaM cha mama loke sureshvara |
 evamuktaH sa dR^iShTvA vai tathyaM provAcha taM prabhuH || 1-29-15
 kR^ito yaj~navibhAgo hi yaj~niyairhi suraiH purA |
 deveShu vinuyuktaM hi viddhi hotraM maharShibhiH || 1-29-16
 na shakyamupahomA vai tubhyaM kartuM kadAchana |
 arvAgbhUto.asi devAnAM putra tvaM tu na hIshvaraH || 1-29-17
 dvitIyAyAM tu saMbhUtyAM loke khyAtiM gamiShyasi |
 aNimAdishcha te siddhirgarbhasthasya bhaviShyati || 1-29-18
 tenaiva tvaM sharIreNa devatvaM prApsyase prabho |
 charumantrairvratairjApyairyakShyanti tvAM dvijAtayaH || 1-29-19 
 aShTadhA tvaM punashchaivamAyurvedaM vidhAsyasi |
 avashyabhAvI hyartho.ayaM prAgdR^iShTastvabjayoninA || 1-29-20
 dvitIyaM dvAparaM prApya bhavitA tvaM na saMshayaH |
 imaM tasmai varaM dattvA viShNurantardadhe punaH || 1-29-21
 dvitIye dvAparaM prApte saunahotriH sa kAshirAT |
 putrakAmastapastepe dhinvandIrghatapAstadA || 1-29-22
 prapadye devatAM tAM tu yA me putraM pradAsyati |
 abjaM devaM sutArthAya tadA.a.arAdhitavAnnR^ipaH || 1-29-23
 tatastuShTaH sa bhagavAnabjaH provAcha taM nR^ipam |
 yadichChasi varaM brUhi tatte dAsyAmi suvrata || 1-29-24
 
 nR^ipa uvAcha
 
 bhagavanyadi tuShTastvaM putro me khyAtimAnbhava |
 tatheti samanuj~nAya tatraivAntaradhIyata || 1-29-25
 tasya gehe samutpanno devo dhanvantaristadA |
 kAshirAjo mahArAja sarvarogapraNAshanaH || 1-29-26
 AyurvedaM bharadvAjAtprApyeha bhiShjAM kriyAm |
 tamaShTadhA punarvyasya shiShyebhyaH pratyapAdayat || 1-29-27
 dhanvantarestu tanayaH ketumAniti vishrutaH |
 atha ketumataH putro vIro bhImarathaH smR^itaH || 1-29-28
 suto bhImarathasyApi divodAsaH prajeshvaraH |
 divodAsastu dharmAtmA vArANasyadhipo.abhavat || 1-29-29
 etasminneva kAle tu purIM vArANasIM nR^ipa |
 shUnyAM nivAsayAmAsa kShemako nAma rAkShasaH || 1-29-30
 shaptA hi sA matimatA nikuMbhena mahAtmanA |
 shUnyA varShasahasraM vai bhavitrI nAtra saMshayaH || 1-29-31
 tasyAM tu shaptamAtrAyAM divodAsaH prajeshvaraH |
 viShayAnte purIM ramyAM gomatyAM saMnyaveshayat || 1-29-32
 bhadrashreNyasya pUrvaM tu purI vArANasItyabhUt |
 bhadrashreNyasya putrANAM shatamuttamadhanvinAm || 1-29-33
 hatvA niveshayAmAsa divodAso nararShabhaH |
 bhadrashreNyasya tadrAjyaM hR^itaM tena balIyasA || 1-29-34
 
 janamejaya uvAcha 
 
 vArANasIM nikumbhastu kimarthaM shaptavAnprabhuH |
 nikumbhakashcha dharmAtmA siddhikSetraM shashApa yaH || 1-29-35
 
 vaishaMpAyana uvAcha 
 
 divodAsastu rAjarShirnagarIM prApya pArthivaH |
 vasati sma mahAtejAH sphItAyAM tu narAdhipaH || 1-29-36
 etasminneva kAle tu kR^itadAro maheshvaraH |
 devyAH sa priyakAmastu nyavasachChvashurAntike || 1-29-37
 devAj~nayA pArShadA ye tvadhirUpAstapodhanAH |
 pUrvoktairupadeshaishcha toShayanti sma pArvatIm || 1-29-38
 hR^iShyate vai mahAdevI menA naiva prahR^iShyati |
 jugupsatyasakR^ittAM vai devIM devaM tathaiva sA || 1-29-39
 sapArShadastvanAchArastava bhartA maheshvaraH |
 daridraH sarvadaivAsau shIlaM tasya na vartate || 1-29-40
 mAtrA tathoktA varadA strIsvabhAvAchcha chukrudhe |
 smitaM kR^itvA cha varadA bhavapArshvamathAgamat || 1-29-41
 vivarNavadanA devI mahAdevamabhAShata |
 neha vatsyAmyahaM deva naya mAM svaM niketanam || 1-29-42
 tathA kartuM mahAdevaH sarvalokAnavaikShata |
 vAsArthaM rochayAmAsa pR^ithivyAM kurunandana || 1-29-43
 vArANasI mahAtejAH siddhikSetraM maheshvaraH |
 divodAsena tAM j~nAtvA niviShTAM nagarIM bhavaH || 1-20-44
 pArshve tiShThantamAhUya nikumbhamidamabravIt |
 gaNeshvara purIM gatvA shUnyAM vArANasIM kuru || 1-29-45
 mR^idunaivAbhyupAyena hyativIryaH sa pArthivaH |
 tato gatvA nikumbhastu pUrIM vArANasIM tadA || 1-29-46
 svapne nidarshayAmAsa kaNDukaM nAma nApitam |
 shreyaste.ahaM kariShyAmi sthAnaM me rochayAnagha || 1-29-47
 madrUpAM pratimAM kR^itvA nagaryante tathaiva cha |
 tataH svapne yathoddiShTaM sarvaM kAritavAnnR^ipa || 1-29-48
 purIdvAre tu vij~nApya rAjAnaM cha yathAvidhi |
 pUjAM tu mahatIM tasya nityameva prayojayat || 1-29-49
 gandhaishcha dhUpamAlyaishcha prokShaNIyaistathaiva cha |
 annapAnaprayogaishcha atyadbhutamivAbhavat| || 1-29-50
 evaM saMpUjyate tatra nityameva gaNeshvaraH |
 tato varasahasraM tu nAgarANAM prayachChati |
 putrAnhiraNyamAyushcha sarvAnkAmAMstathaiva cha || 1-29-51
 rAj~nastu mahiShI shreShThA suyashA nAma vishrutA |
 putrArthamAgatA devI sAdhvI rAj~nA prachoditA || 1-29-52
 pUjAM tu vipulAM kR^itvA devI putramayAchata |
 punaH punarathAgamya bahushaH putrakAraNAt || 1-29-53
 na prayachChati putraM hi nikuMbhaH kAraNena hi |
 rAjA tu yadi naH kupyetkAryasiddhistato bhavet || 1-29-54
 atha dIrgheNa kAlena krodho rAjAnamAvishat |
 bhUta eSha mahAndvAri nAgarANAM prayachChati || 1-29-55
 prIto varAnvai shatasho mama kiM na prayachChati |
 mAmakaiH pUjyate nityaM nagaryA me sadaiva hi || 1-29-56
 vij~nApito mayAtyarthaM devyA me putrakAraNAt | 
 na dadAti cha putraM me kR^itaghnaH kena hetunA || 1-29-57
 tato nArhati satkAraM matsakAshAdvisheShataH |
 tasmAttu nAshayiShyAmi sthAnamasya durAtmanaH || 1-29-58
 evaM sa tu vinishchitya durAtmA rAjakilbiShI |
 sthAnaM gaNapatestasya nAshayAmAsa durmatiH || 1-29-59
 bhagnamAyatanaM dR^iShTvA rAjAnamashapatprabhuH |
 yasmAdanaparAdhasya tvayA sthAnaM vinAshitam |
 puryakasmAdiyaM shUnyA tava nUnaM bhaviShyati || 1-29-60
 tatastena tu shApena shUnyA vArANasI tadA |
 shaptvA purIM nikuMbhastu mahAdevamathAgamat || 1-29-61
 akasmAttu purI sA tu vidrutA sarvatodisham |
 tasyAM puryAM tato devo nirmame padamAtmanaH || 1-29-62 
 ramate tatra vai devo ramamANo gireH sutAm |
 na ratiM tatra vai devI labhate gR^ihavismayAt |
 vasAmyatra na puryAM tu devI devamathAbravIt || 1-29-63
 
 deva uvAcha
 
 nAhaM veshmani vatsyAmi avimuktaM hi me gR^iham |
 nAhaM tatra gamiShyAmi gachCha devi gR^ihaM prati || 1-29-64
 hasannuvAcha bhagavAMstryambakastripurAntakaH |
 tasmAttadavimuktaM hi proktaM devena vai svayam || 1-29-65
 evaM vArANasI shaptA avimuktaM cha kIrtitam || 1-29-66
 yasminvasati vai devaH sarvadevanamaskR^itaH |
 yugeShu triShu dharmAtmA saha devyA maheshvaraH ||1-29-67
 antardhAnaM kalau yAti tatpuraM hi mahAtmanaH |
 antarhite pure tasmin purI sA vasate punaH |
 evaM vArANasI shaptA niveshaM punarAgatA || 1-29-68
 bhadrashreNyasya putro vai durdamo nAma vishrutaH |
 divodAsena bAleti ghR^iNayA sa vivarjitaH || 1-29-69
 haihayasya tu dAyAdyaM kR^itavAnvai mahIpatiH |
 Ajahre pitR^idAyAdyaM divodAsahR^itaM balAt || 1-29-70
 bhadrashreNyasya putreNa durdamena mahAtmanA |
 vairasyAntaM mahArAja kShatriyeNa vidhitsatA || 1-29-71
 divodAsAddR^iShadvatyAM vIro jaj~ne pratardanaH |
 tena putreNa bAlena prahR^itaM tasya vai punaH || 1-29-72
 pratardanasya putrau dvau vatsabhArgau babhUvatuH |
 vatsaputro hyalarkastu sannatistasya chAtmajaH || 1-29-73
 alarkaH kAshirAjastu brahmaNyaH satyasa~NgaraH |
 alarkaM prati rAjarShiM shloko gItaH purAtanaiH || 1-29-74
 ShaShTivarShasahasrANi ShaShTiM varShashatAni cha |
 yuvA rUpeNa saMpanna AsItkAshikulodvahaH || 1-29-75
 lopAmudrAprasAdena paramAyuravApa saH |
 tasyAsItsumahadrAjyaM rUpayauvanashAlinaH |
 shApasyAnte mahAbAhurhatvA kShemakarAkShasam || 1-29-76 
 ramyAM niveshayAmAsa purIM vArANasIM punaH |
 sannaterapi dAyAdaH sunItho nAma dhArmikaH || 1-29-77
 sunIthasya tu dAyAdaH kShemyo nAma mahAyashAH |
 kShemyasya ketumAnputraH suketustasya chAtmajaH || 1-29-78
 suketostanayashchApi dharmaketuriti smR^itaH |
 dharmaketostu dAyAdaH satyaketurmahArathaH || 1-29-79
 satyaketusutashchApi vibhurnAma prajeshvaraH |
 Anartastu vibhoH putraH sukumArastu tatsutaH || 1-29-80
 sukumArasya putrastu dhR^iShTaketuH sudhArmikaH |
 dhR^iShTaketostu dAyAdo veNuhotraH prajeshvaraH || 1-29-81
 veNuhotrasutashchApi bhargo nAma prajeshvaraH |
 vatsasya vatsbhUmistu bhR^igubhUmistu bhArgavAt || 1-29-82
 ete tva~NgirasaH putrA jAtA vaMshe.atha bhArgave |
 brAhmaNAH kShatriyA vaishyAstayoH putrAH sahasrashaH |
 ityete kAshayaH proktA nahuShasya nibodha me || 1-29-83
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi kAshyapavarNanaM
nAma ekonatriMsho.adhyAyaH