***
## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam-
Part I - Harivamshaparvan 
Chapter 2
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski),   jankbrz@videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal@dataone.in
13 April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.  ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel@wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------
shrImahAbhAratam

tasya khilabhAgo harivaMshaH

tatra harivaMshaparva 

2)

dvitIyo.adhyAyaH
dakShotpattikathanam

vaishampAyana uvAcha-
sa sR^iShTAsu prajAsvevamApavo vai prajApatiH |
lebhe vai puruShaH patnIM shatarUpAmayonijAm ||1-2-1
Apavasya mahimnA tu divamAvR^itya tiShThataH |
dharmeNaiva mahArAja shatarUpA vyajAyata ||1-2-2
sA tu varShAyutaM taptvA tapaH paramadushcharam |
bhartAraM dIptatapasaM puruShaM pratyapadyata ||1-2-3
sa vai svAyambhuvastAta puruSho manuruchyate |
tasyaikasaptatiyugaM manvantaramihochyate ||1-2-4
vairAjAtpuruShAdvIraM shatarUpA vyajAyata |
priyavratottAnapAdau vIrAtkAmyA vyajAyata ||1-2-5
kAmyA nAma mahAbAho kardamasya prajApateH |
kAmyAputrAstu chatvAraH samrATkukShirvirATprabhuH |
priyavrataM samAsAdya patiM sA suShuve sutAn ||1-2-6
uttAnapAdaM jagrAha putramatriH prajApatiH |
uttAnapAdAchChaturaH sUnR^itAjanayatsutAn ||1-2-7
dharmasya kanyA sushroNI sUnR^itA nAma vishrutA |
utpannA vAjimedhena dhruvasya jananI shubhA ||1-2-8
dhruvaM cha kIrtimantaM cha shivaM shAntamayaspatim |
uttAnapAdo.ajanayatsUnR^itAyAM prajApatiH ||1-2-9
dhruvo varShasahasrANi trINi divyAni bhArata |
tapastepe mahArAja  prArthayansumahadyashaH ||1-2-10
tasmai brahmA dadau prItaH sthAnamapratimaM bhuvi |
achalaM chaiva purataH saptarShINAM prajApatiH ||1-2-11
tasyAtimAtrAmR^iddhiM cha mahimAnaM nirIkShya cha |
devAsurANAmAchAryaH shlokamapyushanA jagau ||1-2-12
aho.asya tapaso vIryamaho shrutamaho balam |
yadenaM purataH kR^itvA dhruvaM saptarShayaH sthitAH ||1-2-13
tasmAchChliShTiM cha bhavyaM cha dhruvAchChambhurvyajAyata |
shliShTerAdhatta suchChAyA pa~ncha putrAnakalmaShAn ||1-2-14
ripuM ripu~njayaM puNyaM vR^ikalaM vR^ikatejasam |
riporAdhatta bR^ihatI chAkShuShaM sarvatejasam ||1-2-15
ajIjanatpuShkariNyAM vIraNyAM chAkShuSho manum  |
prajApaterAtmajAyAmaraNyasya mahAtmanaH ||1-2-16
manorajAyanta dasha naDvalAyAM mahaujasaH |
kanyAyAmabhavachChreShThA vairAjasya prajApateH ||1-2-17
UruH puruH shatadyumnastapasvI satyavAnkaviH |
agniShTudatirAtrashcha sudyumnashcheti te nava ||1-2-18
abhimanyushcha dashamo naDvalAyAH sutAH smR^itAH |
UrorajanayatputrAnShaDAgneyI mahAprabhAn |
a~NgaM sumanasaM khyAtiM kratuma~NgirasaM gayam ||1-2-19
a~NgAtsunIthApatyaM vai venamekamajAyata |
apachArAttu venasya prakopaH sumahAnabhUt ||1-2-20
prajArthamR^iShayo yasya mamanthurdakShiNaM karam |
venasya pANau mathite babhUva munibhiH pR^ithuH ||1-2-21
taM dR^iShTvA R^iShayaH prAhureSha vai muditAH prajAH |
kariShyati mahAtejA yashashcha prApsyate mahat ||1-2-22
sa dhanvI kavachI khaDgI tejasA nirdahanniva |
pR^ithurvainyastadA chemAM rarakSha kShatrapUrvajaH ||1-2-23
rAjasUyAbhiShiktAnAmAdyaH sa vasudhAdhipaH |
tasmAchchaiva samutpannau nipuNau sUtamAgadhau ||1-2-24
teneyaM gaurmahArAja dugdhA sasyAni bhArata |
prajAnAM vR^ittikAmena devaiH sarShigaNaiH saha ||1-2-25
pitR^ibhirdAnavaishchaiva gandharvaiH sApsarogaNaiH |
sarpaiH puNyajanaishchaiva vIrudbhiH parvataistathA ||1-2-26
teShu teShu cha pAtreShu duhyamAnA vasundharA |
prAdAdyathepsitaM kShIraM tena prANAnadhArayan ||1-2-27
pR^ithuputrau tu dharmaj~nau jaj~nAte.antardhipAlitau |
shikhaNDinI havirdhAnamantardhAnAdvyajAyata ||1-2-28
havirdhAnAt ShaDAgneyI dhiShaNAjanayatsutAn |
prAchInabarhiShaM shuklaM gayaM kR^iShNaM vrajAjinau ||1-2-29
prAchInabarhirbhagavAnmahAnAsItprajApatiH |
havirdhAnAnmahArAja yena saMvardhitAH prajAH ||1-2-30
prAchInAgrAH kushAstasya pR^ithivyAM janamejaya |
prAchInabarhirbhagavAnpR^ithivItalachAriNaH ||1-2-31
samudratanayAyAM tu kR^itadAro.abhavatprabhuH |
mahatastapasaH pAre savarNAyAM mahIpatiH ||1-2-32
savarNAdhatta sAmudrI dasha prAchInabarhiShaH |
sarve prachetaso nAma dhanurvedasya pAragAH ||1-2-33
apR^ithagdharmacharaNAste.atapyanta mahattapaH |
dashavarShasahasrANi samudrasalileshayAH ||1-2-34
tapashcharatsu pR^ithivIM prachetassu mahIruhAH |
arakShyamANAmAvavrurbabhUvAtha prajAkShayaH ||1-2-35
nAshakanmAruto vAtuM vR^itaM khamabhavaddrumaiH |
dashavarShasahasrANi na shekushcheShTituM prajAH ||1-2-36
tadupasR^itya tapasA yuktAH sarve prachetasaH |
mukhebhyo vAyumagniM cha te.asasR^ija~njAtamanyavaH ||1-2-37
unmUlAnatha tAnkR^itvA vR^ikShAnvAyurashoShayat |
tAnagniradahadghora evamAsIddrumakShayaH ||1-2-38
drumakShayamatho buddhvA ki~nchichChiShTeShu shAkhiShu |
upagamyAbravIdetAnrAjA somaH prajApatIn ||1-2-39
kopaM yachChata rAjAnaH sarve prAchInabarhiShaH |
vR^ikShashUnyA kR^itA pR^ithvI shAmyatAmagnimArutau ||1-2-40
ratnabhUtA cha kanyeyaM vR^ikShANAM varavarNinI |
bhaviShyaM jAnatA tattvaM dhR^itA garbheNa vai mayA ||1-2-41
mAriShA nAma kanyeyaM vR^ikShANAmiti nirmitA |
bhAryA vo.astu mahAbhAgAH somavaMshavivardhinI ||1-2-42
yuShmAkaM tejaso.ardhena mama chArdhena tejasaH |
asyAmutpatsyate putro dakSho nAma prajApatiH ||1-2-43
ya imAM dagdhabhUyiShThAM yuShmattejomayena vai |
agninAgnisamo bhUyaH prajAH saMvardhayiShyati ||1-2-44
tataH somasya vachanAjjagR^ihuste prachetasaH |
saMhR^itya kopaM vR^ikShebhyaH patnIM dharmeNa mAriShAm ||1-2-45
mAriShAyAM tataste vai manasA garbhamAdadhuH |
dashabhyastu prachetobhyo mAriShAyAM prajApatiH |
dakSho jaj~ne mahAtejAH somasyAMshena bhArata ||1-2-46
putrAnutpAdayAmAsa somavaMshavivardhanAn |
acharAMshcha charAMshchaiva dvipado.atha chatuShpadaH |
sa dR^iShTvA manasA dakShaH pashchAdapyasR^ijatstriyaH ||1-2-47
dadau sa dasha dharmAya kashyapAya trayodasha |
shiShTAH somAya rAj~ne.atha nakShatrAkhyA dadau prabhuH ||1-2-48
tAsu devAH khagA nAgA gAvo ditijadAnavAH |
gandharvApsarasashchaiva jaj~nire.anyAshcha jAtayaH ||1-2-49
tataH prabhR^iti rAjendrAH prajA maithunasambhavAH |
sa~NkalpAddarshanAtsparshAt pUrveShAM sR^iShTiruchyate ||1-2-50

janamejaya uvAcha

devAnAM dAnavAnAM cha gandharvoragarakShasAm |
sambhavaH kathitaH pUrvaM dakShasya cha mahAtmanaH ||1-2-51
a~NguShThAdbrahmaNo jAto dakShaH proktastvayAnagha |
vAmA~NguShThAttathA chaiva tasya patnI vyajAyata ||1-2-52
kathaM prAchetasatvaM sa punarlebhe mahAtapAH |
etanme saMshayaM vipra samyagAkhyAtumarhasi |
dauhitrashchaiva somasya kathaM shvashuratAM gataH ||1-2-53

vaishampAyana uvAcha

utpattishcha nirodhashcha nityau bhUteShu pArthiva  |
R^iShayo.atra na muhyanti vidvAMsashchaiva  ye janAH ||1-2-54
yuge yuge bhavantyete sarve dakShAdayo nR^ipa |
punashchaiva nirudhyante vidvAMstatra na muhyati ||1-2-55
jyaiShThyaM kAniShThyamapyeShAM pUrvaM nAsIjjanAdhipa |
tapa eva garIyo.abhUtprabhAvashchaiva kAraNam ||1-2-56
imAM visR^iShTiM dakShasya yo vidyAtsacharAcharAm |
prajAvAnApaduttIrNaH svargaloke mahIyate ||1-2-57

iti shrImahAbhArate khileshu harivaMshaparvaNi prajAsarge
dakShotpattikathane dvitIyo.adhyAyaH