##Harivamsha Mahapuranam  -  Harivamsha Parva
Chapter 30 - Yayaticharitrakathanam 
Note: Verse 33, line 2: paro is an obvious mistake. 
pUro is appropriate, ia also adopted by Gita edn ##
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
 ramachandran_ksr@yahoo.ca
 Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
 If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
 send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
 ---------------------------------------------------------------------
 


triMsho.adhyAyaH 
yayAticharitrakathanam

vaishaMpAyana uvAcha 

utpannAH pitR^ikanyAyAM virajAyAM mahaujasaH |
nahuShasya tu dAyAdAH ShaDindropamatejasaH || 1-30-1
yatiryayAtiH saMyAtirAyatiH pA~nchiko bhavaH |
suyAtiH ShaShThasteShAM vai yayAtiH pArthivo.abhavat |
yatirjyeShThastu teShAM vai yayAtistu tataH param || 1-30-2
kAkutsthakanyAM gAM nAma lebhe paramadhArmikaH |
yatistu mokShamAsthAya brahmabhUto.abhavanmuniH || 1-30-3
teShAM yayAtiH pa~nchAnAM vijitya vasudhAmimAm |
devayAnImushanasaH sutAM bhAryAmavApa saH  |
sharmiShThAmAsurIM chaiva tanayAM vR^iShaparvaNaH || 1-30-4
yaduM cha turvasuM chaiva devayAnI vyajAyata |
druhyuM chAnuM cha pUruM cha sharmiShThA vArShaparvaNI || 1-30-5
tasmai shakro dadau prIto rathaM paramabhAsvaram |
asa~NgaM kA~nchanaM divyaM divyaiH paramavAjibhiH || 1-30-6
yuktaM manojavaiH shubhrairyena bhAryAmuvAha saH |
sa tena rathamukhyena ShaDrAtrenAjayanmahIm |
yayAtiryudhi durdharShastathA devAnsavAsavAn || 1-30-7 
sa rathaH pauravANAM tu sarveShAmabhavattadA | 
yAvattu vasunAmno vai kauravAjjanamejayaH || 1-30-8
kuroH putrasya rAjendra rAj~naH pArIkShitasya ha |
jagAma sa ratho nAshaM shApAdgArgyasya dhImataH || 1-30-9
gargyasya hi sutaM bAlaM sa rAjA janamejayaH |
vAkChUraM hiMsayAmAsa brahmahatyAmavApa saH || 1-30-10
sa lohagandhI rAjarShiH paridhAvannitastataH |
paurajAnapadaistyakto na lebhe sharma karhichit || 1-30-11
tataH sa duHkhasaMtapto nAlabhatsaMvidaM kvachit |
indrotaH shaunakaM rAjA sharaNaM pratyapadyata || 1-30-12
yAjayAmAsa chendrotaH shaunako janamejayam |
ashvamedhena rAjAnaM pAvanArthaM dvijottamaH || 1-30-13
sa lohagandho vyanashattasyAvabhR^ithametya ha |
sa cha divyo ratho rAjanvasoshchedipatestadA |
dattaH shakreNa tuShTena lebhe tasmAdbR^ihadrathaH || 1-30-14
bR^ihadrathAtkrameNaiva gato bArhadratham nR^ipam |
tato hatvA jarAsaMdhaM bhImastaM rathamuttamam || 1-30-15
pradadau vAsudevAya prItyA kauravanandanaH |
saptadvIpAM yayAtistu jitvA pR^ithvIM sasAgarAm || 1-30-16
vyabhajatpa~nchadhA rAjanputrANAM nAhuShastadA |
dishi dakShiNapUrvasyAM turvasuM matimAnnR^ipaH || 1-30-17
pratIchyAmuttarasyAM cha druhyuM chAnuM cha nAhuShaH |
dishi pUrvottarasyAM vai yaduM jyeShThaM nyayojayat || 1-30-18
madhye pUruM cha rAjAnamabhyaShi~nchata nAhuShaH | 
tairiyaM pR^ithivI sarvA saptadvIpA sapattanA || 1-30-19
yathApradeshamadyApi dharmeNa pratipAlyate |
prajAsteShAM purastAttu vakShyAmi nR^ipasattama || 1-30-20
dhanurnyasya pR^iShatkAMshcha pa~nchabhiH puruSharShabhaiH |
jarAvAnabhavadrAjA bhAramAveshya bandhuShu |
niHkShiptashastraH pR^ithivIM nirIkShya pR^ithivIpatiH || 1-30-21
prItimAnabhavadrAjA yayAtiraparAjitaH |
evaM vibhajya pR^ithivIM yayAtiryadumabravIt || 1-30-22
jarAM me pratigR^ihNIShva putra kR^ityAntareNa vai |
taruNastava rUpeNa chareyaM pR^ithivImimAm |
jarAM tvayi samAdhAya taM yaduH pratyuvAcha ha || 1-30-23
anirdiShTA mayA bhikShA brAhmaNasya pratishrutA |
anapAkR^itya tAM rAjanna gR^ihIShyAmi te jarAm || 1-30-24
jarAyAM bahavo doShAH pAnabhojanakAritAH |
tasmAjjarAM na te rAjangrahItumahamutsahe || 1-30-25
santi te bahavaH putrAH mattaH priyatarA nR^ipa |
pratigrahItuM dharmaj~na putramanyaM vR^iNIShva vai || 1-30-26
sa evamukto yadunA rAjA kopasamanvitaH |
uvAcha vadatAM shreShTho yayAtirgarhayansutam || 1-30-27
ka AshrayastavAnyo.asti ko vA dharmo vidhIyate |
mAmanAdR^itya durbuddhe yadahaM tava deshikaH || 1-30-28
evamuktvA yaduM tAta shashApainaM sa manyumAn |
arAjyA te prajA mUDha bhavitrIti narAdhama || 1-30-29
sa turvasuM cha druhyuM chApyanuM cha bharatarShabha |
evamevAbravIdrAjA pratyAkhyAtashcha tairapi || 1-30-30
shashApa tAnatikruddho yayAtiraparAjitaH |
yathA te kathitaM pUrvaM mayA rAjarShisattama || 1-30-31
evaM shaptvA sutAnsarvAMshchaturaH pUrupUrvajAn |
tadeva vachanaM rAjA pUrumapyAha bhArata || 1-30-32
taruNastava rUpeNa chareyaM pR^ithivImimAm |
jarAM tvayi samAdhAya tvaM pUro yadi manyase || 1-30-33
sa jarAM pratijagrAha pituH pUruH pratApavAn |
yayAtirapi rUpeNa pUroH paryacharanmahIm || 1-30-34
sa mArgamANaH kAmAnAmantaM bharatasattama |
vishvAchyA sahito reme vane chaitrarathe prabhuH || 1-30-35
yadAvitR^iShNaH kAmAnAM bhogeShu sa narAdhipaH |
tadA pUroH sakAshAdvai svAM jarAM pratyapadyata || 1-30-36
tatra gAthA mahArAja shR^iNu gItA yayAtinA |
yAbhiH pratyAharetkAmAnsarvato.a~NgAni kUrmavat || 1-30-37
na jAtu kAmaH kAmAnAmupabhogena  shAmyati |
haviShA kR^iShNavartmeva bhUya evAbhivardhate || 1-30-38
yatpR^ithivyAM vrIhiyavaM hiraNyaM pashavaH striyaH |
nAlamekasya tatsarvamiti pashyanna muhyati || 1-30-39
yadA bhAvaM na kurute sarvabhUteShu pApakam |
karmaNA manasA vAchA  brahma saMpadyate tadA || 1-30-40 
yadAnyebhyo na bibhyeta yadA chAsmAnna bibhyati |
yadA nechChati na dveShTi brahma saMpadyate tadA || 1-30-41
yA dustyajA durmatibhiryA na jIryati jIryataH |
yo.asau prANAntiko rogastAM tR^iShNAM tyajataH sukham || 1-30-42
jIryanti jIryataH keshA dantA jIryanti jIryataH |
jIvitAshA dhanAshA cha jIryato.api na jIryati || 1-30-43
yachcha kAmasukhaM loke yachcha divyaM mahatsukham |
tR^iShNAkShayasukhasyaite nArhataH ShoDashIM kalAm || 1-30-44
evamuktvA sa rAjarShiH sadAraH prAvishadvanam |
kAlena mahatA vApi chachAra vipulaM tapaH || 1-30-45
bhR^Igutu~Nge tapastaptvA tapaso.ante mahAtapAH |
anashnandehamutsR^ijya sadAraH svargamAptavAn || 1-30-46
tasya vaMshe mahArAja pa~ncha rAjarShisattamAH |
yairvyAptA pR^ithivI sarvA sUryasyeva gabhastibhiH || 1-30-47
yadostu shR^iNu rAjarShervaMshaM rAjarShisatkR^itam |
yatra nArAyaNo jaj~ne harirvR^iShNikulodvahaH || 1-30-48
dhanyaH prajAvAnAyuShmAnkIrtimAMshcha bhavennaraH |
yayAteshcharitaM puNyaM paTha~nChR^iNvannarAdhipa || 1-30-49

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi yayAticharite
triMsho.adhyAyaH