## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva 
Chapter 31 - Kaksheyuvamshavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran 
ramachandran_ksr @ yahoo.ca, June 15, 2007
Notes:
1) Verse 1-31-10 vaneyu agrees with metre, is also found in Gita edn 
2) Verse 1-31-17 rAjan + R^iShayoH must be only rAjanR^iShayoH ?
   Both Chitrashala and Gita give an extra n. Any authority? 
   3) it is kakSheyu at the start and kukSheyu at the end. Are both
correct?##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


ekatriMsho.adhyAyaH 
kakSheyuvaMshavarNanam

janamejaya uvAcha 

pUrorvaMshamahaM brahma~nChrotumichChAmi tattvataH |
druhyoshchAnoryadoshchaiva turvasoshcha pR^ithakpR^ithak || 1-31-1
vR^iShNivaMshaprasa~Ngena svaM vaMshaM pUrvameva tu |
vistareNAnupUrvyA cha tadbhavAnvaktumarhati || 1-31-2

vaishampAyana uvAcha

shR^iNu pUrormahArAja vaMshamuttamapauruSham |
vistareNAnupUrvyA cha yatra jAto.asi pArthiva || 1-31-3
hanta te kIrtayiShyAmi pUrorvaMshamanuttamam |
druhyoshchAnoryadoshchaiva turvasoshcha narAdhipa || 1-31-4
pUroH putro mahAvIryo rAjA.a.asIjjanameyaH |
prachinvAMstu sutastasya yaH prAchImajayaddisham || 1-31-5
prachinvataH pravIro.abhUnmanasyustasya chAtmajaH |
rAjA chAbhayado nAma manasyorabhavatsutaH || 1-31-6
tathaivAbhayadasyAsItsudhanvA tu mahIpatiH |
sudhanvano bahugavaH shaMyAtistasya chAtmajaH || 1-31-7
shaMyAtestu rahasyAtI raudrashvastasya chAtmajaH |
raudrAshvasya ghR^itAchyAM vai dashApsarasi sUnavaH || 1-31-8
R^icheyuH prathamasteShAM kR^ikaNeyustathaiva cha |
kakSheyuH sthaNDileyushcha sannateyustathaiva cha || 1-31-9
dashArNeyurjaleyushcha sthaleyushcha mahAyashAH |
dhaneyushcha vaneyushcha putrikAshcha dasha striyaH || 1-31-10
rudrA shUdrA cha bhadrA cha maladA malahA tathA |
khaladA chaiva rAjendra naladA surasApi cha |
tathA gochapalA tu strIratnakUTAshcha tA dasha || 1-31-11
R^iShirjAto.atrivaMshe tu tAsAM bhartA prabhAkaraH |
rudrAyAM janayAmAsa sutaM somaM yashasvinam || 1-31-12
svarbhAnunA hate sUrye patamAne divo mahIm |
tamo.abhibhUte loke cha prabhA yena prakalpitA || 1-31-13
svasti te.astviti chokto vai patamAno divAkaraH |
vachanAttasya viprarSherna papAta divo mahIm || 1-31-14
atrishreShThAni gotrANi yashchakAra mahAtapAH |
yaj~neShvatrerdhanaM chaiva surairyasya pravartitam || 1-31-15
sa tAsu janayAmAsa putrikAsu sanAmakAn |
dasha putrAnmahAtmA sa tapasyugre ratAnsadA || 1-31-16
te tu gotrakarA rAjanR^iShayo vedapAragAH |
svastyAtreyA iti khyAtAH kiM tvatriM dhanavarjitAH || 1-31-17
kakSheyostanayAshchAsaMstraya eva mahArathAH |
sabhAnarashchAkShuShashcha paramanyustathaiva cha || 1-31-18
sabhAnarasya putrastu vidvAnkAlAnalo nR^ipaH |
kAlAnalasya dharmaj~naH sR^i~njayo nAma vai sutaH || 1-31-19
sR^i~njayasyAbhavatputro vIro rAjA pura~njayaH |
janamejayo mahArAja pura~njayasuto.abhavat || 1-31-20
janamejayasya rAjarShermahAshAlo.abhavatsutaH |
deveShu sa parij~nAtaH pratiShThitayashA bhuvi || 1-31-21
mahAmanA nAma suto mahAshAlasya dhArmikaH |
jaj~ne vIraH suragaNaiH pUjitaH sumahAyashAH || 1-31-22
mahAmanAstu putrau dvau janayAmAsa bhArata |
ushInaraM cha dharmaj~naM titikShuM cha mahAbalam || 1-31-23
UshInarasya patnyastu pa~ncha rAjarShivaMshajAH |
nR^igA kR^imI navA darvA pa~nchamI cha dR^IShadvatI || 1-31-24
ushInarasya putrAstu pa~ncha tAsu kulodvahAH |
tapasA vai sumahatA jAtA vR^iddhasya bhArata || 1-31-25
nR^igAyAstu nR^igaH putraH kR^imyAM kR^imirajAyata |
navAyAstu navaH putro darvAyAH suvrato.abhavat || 1-31-26
dR^iShadvatyAstu sa~njaj~ne shibiraushInaro nR^ipaH |
shibestu shibayastAta yodheyAstu nR^igasya ha || 1-31-27
navasya navarAShTraM tu kR^imestu kR^imilA purI |
suvratasya tathAmbaShThA shibiputrAnnibodha me || 1-31-28
shibeshcha putrAshchatvAro vIrAstrailokyavishrutAH |
vR^iShadarbhaH suvIrashcha madrakaH kaikayastathA || 1-31-29
teShAM janapadAH sphItAH kekayA madrakAstathA |
vR^iShadarbhAH suvIrAshcha titikShostu prajAH shR^iNu || 1-31-30
taitikShavo.abhavadrAjA pUrvasyAM dishi bhArata |
uShadratho mahAbAhustasya phenaH suto.abhavat || 1-31-31
phenAttu sutapA jaj~ne sutah sutapaso baliH |
jAto mAnuShayonau tu sa rAjA kA~nchaneShudhIH || 1-31-32
mahAyogI sa tu balirbabhUva nR^ipatiH purA |
putrAnutpAdayAmAsa pa~ncha vaMshakarAnbhuvi || 1-31-33
a~NgaH prathamato jaj~ne va~NgaH suhmastathaiva cha |
puNDRaH kali~Ngashcha tathA bAleyaM kShatramuchyate || 1-31-34
bAleyA brAhmaNAshchaiva tasya vaMshakarA bhuvi |
balestu brahmanA dattA varAH prItena bhArata || 1-31-35
mahAyogitvamAyushcha kalpasya parimANataH |
sa~NgrAme vApyajeyatvaM dharmaM chaiva pradhAnatA || 1-31-36     
trailokyadarshanam chaiva prAdhAnyaM prasave tathA |
bale chApratimatvaM vai dharmatattvArthadarshanaM || 1-31-37
chaturo niyatAnvarNAMstvaM cha sthApayitA bhuvi |
ityukto vibhunA rAjA baliH shAntiM parAm yayau || 1-31-38
tasya te tanayAH sarve kShetrajA munipu~NgavAH |
saMbhUtA dIrghatapaso sudekShNAyAM mahaujasaH || 1-31-39
balistAnabhishichyeha pa~ncha putrAnakalmaShAn |
kR^itArthaH so.api yogAtmA yogamAshR^itya sa prabhuH || 1-31-40
adhR^iShyaH sarvabhUtAnAM kAlApekShI charannapi |
kAlena mahatA rAjansvaM cha sthAnamupAgamat || 1-31-41
teShAM janapadAH pa~ncha a~NgA va~MgAH sasuhmakAH |
kali~NgAH puNDrakAshchaiva prajAstva~Ngasya me shR^iNu || 1-31-42
a~Ngaputro mahAnAsIdrAjendro dadhivAhanaH |
dadhivAhanaputrastu rAjA diviratho.abhavat || 1-31-43
putro divirathasyAsIchChakratulyaparAkramaH |
vidvAndharmaratho nAma tasya chitrarathaH sutaH || 1-31-44
tena chitrarathenAtha tadA viShNupade girau |
yajatA saha shakreNa somaH pIto mahAtmanA || 1-31-45
atha chitrarathasyApi putro dasharatho.abhavat |
lomapAda iti khyAto yasya shAntA sutAbhavat || 1-31-46
tasya dAsharathirvIrashchatura~Ngo mahAyashAH |
R^ishyashR^i~NgaprasAdena jaj~ne kulavivardhanaH || 1-31-47
catura~Ngasya putrastu pR^ithulAkSha iti smR^itaH |
pR^ithulAkShasuto rAjA champo nAmA mahAyashAH || 1-31-48
champasya tu purI champA yA mAlinyabhavatpurA |
pUrNabhadraprasAdena harya~Ngo.asya suto.abhavat || 1-31-49
tato vaibhANDakistasya vAraNaM shakravAraNam |
avatArayAmAsa mahIM mantrairvAhanamuttamam || 1-31-50
harya~Ngasya tu dAyAdo rAjA bhadrarathaH smR^itaH |
putro bhadrarathasyAsIdbR^ihatkarmA prajeshvaraH || 1-31-51
bR^ihaddarbhaH sutastasya tasmAjjaj~ne bR^ihanmanAH |
bR^ihanmanAstu rAjendra janayAmAsa vai sutam || 1-31-52
nAmnA jayadrathaM nAma yasmAddR^iDharatho nR^ipaH |
AsIddR^iDharathasyApi vishvajijjanamejaya |
dAyAdastasya karNastu vikarNastasya chAtmajaH || 1-31-53
tasya putrashataM tvAsIda~NgAnAM kulavardhanam |
bR^ihaddarbhasuto yastu rAjA nAmnA bR^ihanmanAH || 1-31-54
tasya patnIdvayaM chAsIchchaidyasyaite sute shubhe |
yashodevI cha satyA cha tAbhyAM vaMshastu bhidyate || 1-31-55
jayadrathastu rAjendra yashodevyAM vyajAyata |
brahmakShatrottaraH satyAM vijayo nAma vishrutaH || 1-31-56 
vijayasya dhR^itiH putrastasya putro dhR^itavrataH |
dhR^itavratasya putrastu satyakarmA mahAyashAH || 1-31-57
satyakarmasutashchApi sUtastvadhirathastu vai |
yaH karNaM prati jagrAha tataH karNastu sUtajaH || 1-31-58
etadvaH kathitaM sarvaM karNaM prati mahAbalam |
karNasya vR^iShasenastu vR^iShastasyAtmajaH smR^itaH || 1-31-59
ete.a~NgavaMshajAH sarve rAjAnaH kIrtitA mayA |
satyavratA mahAtmAnaH prajAvanto mahArathAH || 1-31-60
R^icheyostu mahArAja raudrAshvatanayasya ha |
shR^iNu vaMshamanuproktaM yatra jAto.asi pArthiva || 1-31-61

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi 
kukSheyuvaMshAnukIrtanaM nAma ekatriMsho.adhyAyaH