## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - harivamsha Parva
Chapter 32 - Puruvamshanukirtanam
Itranlated and proofread by K S Ramachandran,
ramachandran_ksr @ yahoo.ca, June 20, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

dvAtriMsho.adhyAyaH 
puruvaMshAnukIrtanam

vaishampAyana uvAcha
 
anAdhR^iShyastu rAjarShirR^icheyushchaikarATsmR^itaH |
R^icheyorjvalanA nAma bhAryA vai takShakAtmajA || 1-32-1
tasyAM sa devyAM rAjarShirmatinAro mahIpatiH |
matinArasutAshchAsaMstrayaH paramadhArmikAH || 1-32-2
taMsurAdyaH pratirathaH subAhushchaiva dhArmikaH |
gaurI kanyA cha vikhyAtA mAndhAtR^ijananI shubhA || 1-32-3
sarve vedavidastatra brahmaNyAH satyavAdinaH |
sarve kR^itAstrA balinaH sarve yuddhavishAradAH || 1-32-4
putraH pratirathasyAsItkaNvaH samabhavannR^ipaH |
medhAtithiH sutastasya yasmAtkANvAyanA dvijAH || 1-32-5
IlinI bhUpa yasyA.a.asItkanyA vai janamejaya |
brahmavAdinyadhi strIM cha taMsustAmabhyagachChata || 1-32-6
taMsoH surodho rAjarShirdharmanetro mahAyashAH |
brahmavAdI parAkrAntastasya bhAryopadAnavI || 1-32-7
upadAnavI sutA.Nllebhe chaturastvailikAtmajAn |
duShyantamatha suShmantaM pravIramanaghaM tathA || 1-32-8
duShyantasya tu dAyAdo bharato nAma vIryavAn |
sa sarvadamano nAma nAgAyutabalo mahAn || 1-32-9
chakravartI suto jaj~ne duShyantasya mahAtmanaH |
shakuntalAyAM bharato yasya nAmnA stha bhAratAH || 1-32-10
duShyantaM prati rAjAnaM vAguvAchAsharIriNI |
mAtA bhastrA pituH putro yena jAtaH sa eva saH || 1-32-11
bharasva putraM duShyanta mAvamaMsthAH shakuntalAm |
retodhAH putra unnayati naradeva yamakShayAt || 1-32-12
tvaM chAsya dhAtA garbhasya satyamAha shakuntalA |
bharatasya vinaShTeShu tanayeShu mahIpateH || 1-32-13
mAtR^INAM tAta kopena mayA te katithaM purA |
bR^ihaspaterA~NgirasaH putro rAjanmahAmuniH |
saMkrAmito bharadvAjo marudbhiH R^itubhirvibhuH || 1-32-14
atraivodAharantImaM bharadvAjasya dhImataH |
dharmasaMkramaNaM chApi marudbhirbharatAya vai || 1-32-15
ayojayadbharadvAjo marudbhiH kratubhirhitam |
pUrvaM tu vitathe tasya kR^ite vai putrajanmani || 1-32-16
tato.atha vitatho nAma bharadvAjasuto.abhavat |
tato.atha vitathe jAte bharatastu divaM yayau || 1-32-17
vitathaM chAbhiShichyAtha bharadvAjo vanaM yayau |
sa rAjA vitathaH putrA~njanayAmAsa pa~ncha vai || 1-32-18
suhotraM cha suhotAraM gayaM gargaM tathaiva cha |
kapilaM cha mahAtmAnaM suhotrasya sutadvayam || 1-32-19 
kAshikashcha mahAsattvastathA gR^itsamatirnR^ipaH |
tathA gR^itsamateH putrA brAhmaNaH kShatriyA vishaH || 1-32-20
kAshikasya tu kAsheyaH putro dIrghatapAstathA |
babhUva dIrghatapaso vidvAndhanvantariH sutaH || 1-32--21
dhanvantarestu tanayaH ketumAniti vishrutaH |
atha ketumataH putro vIro bhImaratho nR^ipa || 1-32-22
suto bhImarathasyAsIddivodAsaH prajeshvaraH |
divodAsa iti khyAtaH sarvarakShovinAshanaH || 1-32-23
etasminneva kAle tu purIM vArANasIM nR^ipa |
shUnyAM niveshayAmAsa kShemako nama rAkShasaH |
shaptA hi sA matimatA nikumbhena mahAtmanA |
shUnyA varShasahasraM vai bhavitrIti narAdhipa || 1-32-24
tasyAM tu shaptamAtrAyAM divodAsaH prajeshvaraH |
viShayAnte purIM ramyAM gomatyAM saMnyaveshayat || 1-32-25
bhadrashreNyasya pUrvaM tu purI vArANasI bhavat |
yaduvaMshaprasUtasya tapasyabhiratasya cha || 1-32-26
bhadrashreNyasya putrANAM shatamuttamadhanvinAm |
hatvA niveshayAmAsa divodAsaH prajeshvaraH || 1-32-27   
divodAsasya putrastu vIro rAjA pratardanaH |
pratardanasya putrau dvau vatso bhArgastathaiva cha || 1-32-28
alarko rAjaputrastu rAjA sannatimAnbhuvi |
haihayasya tu dAyAdyaM hR^itavAnvai mahIpatiH || 1-32-29
Ajahre pitR^IdAyAdyaM divodAsahR^itaM balAt |
bhadrashreNyasya putreNa durdamena mahAtmanA |
divodAsena bAleti ghR^iNayA parivarjitaH || 1-32-30
aShTAratho nAma nR^ipaH suto bhImarathasya vai|
tena putreShu bAleShu prahR^itaM tasya bhArata || 1-32-31
vairasyAntaM mahArAja kShatriyeNa vidhitsatA |
alarkaH kAshirAjastu brahmaNyaH satyasa~NgaraH || 1-32-32
ShaShTivarShasahasrANi ShaShTivarShashatAni cha |
tasyA.a.asItsumahadrAjyaM rUpayauvanashAlinaH || 1-32-33
yuvA rUpeNa saMpanna AsItkAshikulodvahaH |
lopAmudrAprasAdena paramAyuravApa saH || 1-32-34
vayaso.ante mahAbAhurhatvA kShemakarAkShasam |
shUnyAM niveshayAmAsa purIM vArANasIM nR^ipa || 1-32-35
alarkasya tu dAyAdaH sunItho nAma pArthivaH |
sunIthasya tu dAyAdaH kShemyo nAma mahAyashAH || 1-32-36
kShemyasya ketumAnputro varShaketustato.abhavat |
varShaketostu dAyAdo vibhurnAma prajeshvaraH || 1-32-37
Anartastu vibhoH putraH sukumArastato.abhavat |
putrastu sukumArasya satyaketurmahArathaH || 1-32-38
tato.abhavanmahAtejA rAjA paramadhArmikaH |
vatsasya vatsabhUmistu bhArgabhUmistu bhArgavAt || 1-32-39
ete tva~NgirasaH putrA jAtA vaMshe.atha bhArgave |
brAhmaNAH kShatriyA vaishyAH shUdrAshcha bharatarShabha || 1-32-40
suhotrasya bR^ihatputro bR^ihatastanayAstrayaH |
ajamIDho dvimIDhashcha purumIDhashcha vIryavAn || 1-32-41 
ajamIDhasya patnyastu tisro vai yashasAnvitAH |
nIlinI keshinI chaiva dhUminI cha varA~NganA || 1-32-42
ajamIDhasya keshinyAM jaj~ne jahnuH pratApavAn |
Ajahre yo mahAsatraM sarvamedhaM mahAmakham || 1-32-43
patilobhena yaM ga~NgA vinItAbhisasAra ha |
nechChataH plAvayAmAsa tasya ga~NgAtha tatsadaH || 1-32-44
sa tayA plAvitaM dR^IShTvA yaj~navATaM paraMtapa |
jahnurapyabravIdga~NgAM kruddho bharatasattama || 1-32-45
eSha te triShu lokeShu saMkShipyApaH pibAmyaham |
asya ga~Nge.avalepasya sadyaH phalamavApnuhi || 1-32-46
tataH pItAM mahAtmAno ga~NgAM dR^iShTvA maharShayaH |
upaninyurmahAbhAgA duhitR^itvAya jAhnavIm || 1-32-47
yuvanAshvasya putrIM tu kAverIM jahnurAvahat |
ga~NgAshApena dehArdhaM yasyAH pashchAnnadIkR^itam || 1-32-48
jahnostu dayitaH putrastvajako nAma vIryavAn |
ajakasya tu dAyAdo balAkAshvo mahIpatiH || 1-32-49
babhUva mR^igayAshIlaH kushikastasya chAtmajaH |
pahlavaiH saha saMruddho rAjA vanacharaistadA || 1-32-50
kushikastu tapastepe putramindrasamaM prabhuH |
labheyamiti taM shakrastrAsAdabhyetya jaj~nivAn || 1-32-51
sa gAdhirabhavadrAjA maghavAnkaushikaH svayam |
vishvAmitrastu gAdheyo rAjA vishvarathastadA || 1-32-52
vishvakR^idvishvajichchaiva tathA satyavatI nR^ipa |
R^ichIkAjjamadagnistu satyavatyAmajAyata || 1-32-53
vishvAmitrasya tu sutA devarAtAdayaH smR^itAH |
prakhyAtAstriShu lokeShu teShAM nAmAni me shR^iNu || 1-32-54
devashravAH katishchaiva yasmAtkAtyAyanAH smR^itAH |
shAlAvatyA hiraNyAkSho reNorjaj~ne.atha reNumAn || 1-32-55
sA~NkR^ityo gAlavo rAjanmaudgalyashcheti vishrutAH |
teShAM khyAtAni gotrANi kaushikAnAM mahAtmahAm || 1-32-56
pANino babhravashchaiva dhyAnajapyAstathaiva cha |
pArthivA devarAtAshcha shAla~NkAyanasaushravAH || 1-32-57
lauhityA yAmadUtAshcha tathA kArIShayaH smR^itAH |
vishrutAH kaushikA rAjaMstathAnye saindhavAyanAH || 1-32-58
R^iShyantaravivAhyAshcha kaushikA bahavaH smR^itAH |
pauravasya mahArAja brahmarSheH kaushikasya ha || 1-32-59
saMbandho hyasya vaMshe.asminbrahmakShatrasya vishrutaH |
vishvAmitrAtmajAnAM tu shunaHshepo.agrajaH smR^itaH || 1-32-60
bhArgavaH kaushikatvaM hi prAptaH sa munisattamaH |
devarAtAdayashchAnye vishvAmitrasya vai sutAH || 1-32-61
dR^iShadvatIsutashchApi vishvAmitrAdathAShTakaH |
aShTakasya suto lauhiH prokto jahnugaNo mayA || 1-32-62
AjamIDho.aparo vaMshaH shrUyatAM puruSharShabha |
ajamIDhasya nIlinyo sushAntirudapadyata || 1-32-63
purujAtiH sushAntestu vAhyAshvaH purujAtitaH |
vAhyAshvatanayAH pa~ncha babhUvuramaropamAH || 1-32-64
mudgalaH sR^i~njayashchaiva rAjA bR^ihadiShuH smR^itaH |
yavInarasca vikrAntaH kR^imilAshvashcha pa~nchamaH || 1-32-65
pa~nchaite rakShaNAyAlaM deshAnAmiti vishrutAH |
pa~nchAnAM viddhi pa~nchAlAnsphItairjanapadairvR^ItAn || 1-32-66
alaM saMrakShaNaM teShAM pa~nchAlA iti vishrutAH |
mudgalasya tu dAyAdo maudgalyaH sumahAyashAH || 1-32-67
sarva ete mahAtmAnaH kShatropetA dvijAtayaH |
ete hya~NgirasaH pakShaM saMshritAH kaNvamaudgalAH || 1-32-68
maudgalsya suto jyeShTho brahmarShiH sumahAyashAH |
indraseno yato garbhaM vadhryashvaM pratyapadyata || 1-32-69
vadhryashvAnmithunaM jaj~ne menakAyAmiti shrutiH |
divodAsashcha rAjarShirahalyA cha yashasvinI || 1-32-70
sharadvatasya dAyAdamahalyA samasUyata |
shatAnandamR^iShishreShThaM tasyApi sumahAyashAH || 1-32-71
putraH satyadhR^itirnAma dhanurvedasya pAragaH |
tasya satyadhR^ite reto dR^iShTvApsarasamagrataH || 1-32-72
avaskannaM sharastaMbe mithunaM samapadyata |
kR^ipayA tachcha jagrAha shantanurmR^igayAM gataH || 1-32-73
kR^ipaH smR^itaH sa vai tasmAdgautamI cha kR^ipI tathA |
ete shAradvatAH proktA ete te gautamAH smR^itAH || 1-32-74
ata UrdhvaM pravakShyAmi divodAsasya saMtatim |
divodAsasya dAyAdo brahmarShirmitrayurnR^ipaH || 1-32-75
maitrAyaNastataH somo maitreyAstu tataH smR^itAH |
ete hi saMshritAH pakShaM kShatrotpetAstu bhArgavAH || 1-32-76
AsItpa~nchajanaH putraH sR^i~njayasya mahAtmanaH |
sutaH pa~nchajanasyApi somadatto mahIpatiH || 1-32-77
somadattasya dAyAdaH sahadevo mahAyashaH |
sahadevasutashchApi somako nAma pArthivaH || 1-32-78
ajamIDhAtpunarjAtaH kShINavaMshe tu somakaH |
somakasya suto janturyasya putrashataM babhau || 1-32-79
teShAM yavIyAnpR^iShato drupadasya pitA prabhuH |
dhR^iShTadyumnastu drupadAddhR^iShTaketushcha tatsutaH || 1-32-80
ajamIDhAH smR^itA hyete mahAtmAnastu somakAH |
putrANAmajamIDhasya somakatvaM mahAtmanaH || 1-32-81
mahiShI tvajamIDhasya dhUminI putragR^iddhinI |
tR^itIyA tava pUrveShAM jananI pR^ithivIpate || 1-32-82 
sA tu putrArthinI devI vratacharyAsamanvitA |
tato varShAyutaM taptvA tapaH paramadushcharam || 1-32-83
hutvAgniM vidhivatsA tu pavitramitabhojanA |
agnihotrakusheShveva suShvApa janamejaya |
dhUminyA sa tayA devyA tvajamIDhaH sameyivAn || 1-32-84
R^ikShaM sa~njanayAmAsa dhUmavarNaM sudarshanam |
R^ikShAtsaMvaraNo jaj~ne kuruH saMvaraNAttathA |
yaH prayAgAdatikramya kurukShetraM chakAra ha || 1-32-85
tadvai tatsa mahAbhAgo varShANi subahUnyatha |
tapyamAne tadA shakro yatrAsya varado babhau || 1-32-86
puNyaM cha ramaNIyaM cha puNyakR^idbhirniShevitam |
tasyAnvavAyaH sumahAMstasya nAmnA stha kauravAH || 1-32-87
kuroshcha putrAshchatvAraH sudhanvA sudhanustathA |
parIkShichcha mahAbAhuH pravarashchArimejayaH || 1-32-88
sudhanvanastu dAyAdaH suhotro matimAMstataH |
chyavanastasya putrastu rAjA dharmArthakovidaH || 1-32-89
chyavanAtkR^itayaj~nastu iShTvA yaj~naH sa dharmavit |
vishrutaM janayAmAsa putramindrasamaM nR^ipaH || 1-32-90 
chaidyoparicharaM vIraM vasuM nAmAntarikShagam |
chaidyoparicharAjjaj~ne girikA sapta mAnavAn || 1-32-91
mahAratho magadharADvishruto yo bR^ihadrathaH |
pratyagrahaH kushashchaiva yamAhurmaNivAhanam || 1-32-92
mArutashcha yadushchaiva matsyaH kAlI cha sattamaH |
bR^ihadrathasya dAyAdaH kushAgro nAma vishrutaH || 1-32-93
kushAgrasyAtmajo vidvAnvR^iShabho nAma vIryavAn || 1-32-94
vR^iShabhasya tu dAyAdaH puShpavAnnAma dhArmikaH |
dAyAdastasya vikrAnto rAjA satyahitaH smR^itaH || 1-32-95
tasya putro.atha dharmAtmA nAmnA Urjastu jaj~nivAn |
Urjasya saMbhavaH putro yasya jaj~ne sa vIryavAn || 1-32-96
shakale dve sa vai jAto jarayA sandhitaH sa tu |
jarayA sandhito yasmAjjarAsandhastataH smR^itaH || 1-32 97
sarvakShatrasya jetAsau jarAsandho mahAbalaH |
jarAsandhasya putro vai sahadevaH pratApavAn || 1-32-98
sahadevAtmajaH shrImAnudAyuH sa mahAyashAH |
udAyurjanayAmAsa putraM paramadhArmikam || 1-32-99
shrutadharmeti nAmAnaM maghavAnyo.avasadvibhuH |
parIkShitastu dAyAdo dhArmiko janamejayaH || 1-32-100
janamejayasya dAyAdastraya eva mahArathAH |
shrutasenograsenau cha bhImasenashcha nAmataH || 1-32-101
ete sarve mahAbhAgA vikrAntA balashAlinaH |
janamejayasya putrau tu suratho matimAMstathA || 1-32-102
surathasya tu vikrAntaH putro jaj~ne vidUrathaH |
vidUrathasya dAyAda R^ikSha eva mahArathaH || 1-32-103
dvitIyaH sa babhau rAjA nAmnA tenaiva saMj~nitaH |
dvAvR^ikShau tava vaMshe.asmindvAveva tu parIkShitau || 1-32-104
bhImasenAstrayo rAjan dvAveva janamejayau |
R^ikShasya tu dvitIyasya bhImaseno.abhavatsutaH || 1-32-105
pratIpo bhImasenasya pratIpasya tu shantanuH |
devApirbAhlikashchaiva traya eva mahArathAH || 1-32-106
shantanoH prasavastveSha yatra jAto.asi pArthiva |
bAhlikasya tu rAjyaM vai saptavAhyaM nareshvara || 1-32-107
bAhlikasya sutashchaiva somadatto mahAyashAH |
jaj~nire somadattAttu bhUrirbhUrishravAH shalaH || 1-32-108
upAdhyAyastu devAnAM devApirabhavanmuniH |
chyavanasya kR^itaH putra iShTashchAsInmahAtmanaH || 1-32-109
shantanustvabhavadrAjA kauravANAM dhurandharaH |
shantanoH saMpravakShyAmi yatra jAto.asi pArthiva || 1-32-110
gA~NgaM devavrataM nAma putraM so.ajanayatprabhuH |
sa tu bhIShma iti khyAtaH pANDavAnAM pitAmahaH || 1-32-111
kAlI vichitravIryaM tu janayAmAsa bhArata |
shantanordayitaM putraM dharmAtmAnamakalmaSham || 1-32-112
kR^iShNadvaipAyanashchaiva kShetre vaichitravIryake |
dhR^itarAShTraM cha pANDuM cha viduraM chApyajIjanat || 1-32-113
dhR^itarAShTrashcha gAndhAryAM putrAnutpAdayachChatam |
teShAM duryodhanaH shreShThaH sarveShAmeva sa prabhuH || 1-32-114
pANDordhana~njayaH putraH saubhadrastasya chAtmajaH |
abhimanyuH parIkShittu pitA tava janeshvara || 1-32-115
eSha te pauravo vaMsho yatra jAto.asi pArthiva |
turvasostu pravakShyAmi druhyoshchAnoryadostathA || 1-32-116
sutastu turvasorvahnirvahnergobhAnurAtmajaH |
gobhAnostu suto rAjA traisAnuraparAjitaH || 1-32-117 
karandhamastu traisAnormaruttastasya chAtmajaH |
anyastvAvIkShito rAjA maruttaH katithastava || 1-32-118
anapatyo.abhavadrAjA yajvA vipuladakShiNaH |
duhitA saMmatA nAma tasyAsItpR^ithivIpate || 1-32-119
dakShiNArthaM sma vai dattA saMvartAya mahAtmane |
duShyantaM pauravaM chApi lebhe putramakalmaSham || 1-32-120
evaM yayAteH shApena jarAsaMkramaNe tadA |
pauravaM turvasorvaMshaH pravivesha nR^ipottama || 1-32-121
duShyantasya tu dAyAdAH karutthAmaH prajeshvaraH |
karutthAmAttathAkrIDashchatvArastasya chAtmajAH || 1-32-122
pANDyashcha keralashchaiva kolashcholashcha pArthivaH 
teShAM janapadAH sphItAH pANDyAshcholAH sakeralAH || 1-32-123
druhyoshcha tanayo rAjanbabhruH setushcha pArthivaH |
a~NgArasetustatputro marutAM patiruchyate || 1-32-124
yauvanAshvena samare kR^ichChreNa nihato balI |
yuddhaM sumahadasyA.a.asInmAsAnpari chaturdasha || 1-32-125
a~NgArasya tu dAyAdo gAndhAro nAma bhArata |
khyAyate tasya nAmnA vai gAndhAraviShayo mahAn || 1-32-126
gAndhAradeshajAshchaiva turagA vAjinAM varAH |
anostu putro dharmo.abhUddhR^itastasyAtmajo.abhavat || 1-32-127
dhR^itAttu duduho jaj~ne prachetAstasya chAtmajaH |
prachetasaH suchetAstu kIrtito hyAnavo mayA || 1-32-128
yadorvaMshaM pravakShyAmi jyeShThasyottamatejasaH |
vistareNAnupUrvyAttu gadato me nishAmaya || 1-32-129 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
puruvaMshAnukIrtane dvAtriMsho.adhyAyaH