## Harivamsha Mahapuranam  - Part 1  -  Harivamsha Parva 
Chapter 33 Yaduvamsha Varnanam and Kartaviryotpatti 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June 21, 2007 ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


trayastriMsho.adhyAyaH 
yaduvaMshavarNanaM kArtavIryotpattishcha     

vaishampAyana uvAcha 

babhUvustu yadoH putrAH pa~ncha devasutopamAH |
sahasradaH payodashcha kroShTA nIlo.a~njikastathA || 1-33-1
sahasradasya dAyAdAstrayaH paramadhArmikAH |
haihayashcha hayashchaiva rAjanveNuhayastathA || 1-33-2
haihasyAbhavatputro dharmanetra iti smR^itaH |
dharmanetrasya kArtastu sAha~njastasya chAtmajaH || 1-33-3
sAha~njanI nAma purI yena rAj~nA niveshitA |
sAha~njasya tu dAyAdo mahiShmAnnAma pArthivaH || 1-33-4
mAhiShmatI nAma purI yena rAj~nA niveshitA |
AsInmAhiShmataH putro bhadrashreNyaH pratApavAn || 1-33-5
vArANasyadhipo rAjA katithaH pUrvameva tu |
bhadrashreNyasya putrastu durdamo nAma vishrutaH || 1-33-6
durdamasya suto dhImAnkanako nAma vIryavAn |
kanakasya tu dAyAdAshchatvAro lokavishrutAH || 1-33-7
kR^itavIryaH kR^itaujAshcha kR^itavarmA tathaiva cha |
kR^itAgnistu chaturtho.abUutkR^itavIryAttathArjunaH || 1-33-8
yastu bAhusahasreNa saptadvIpeshvaro.abhavat |
jigAya pR^ithivImeko rathenAdityavarchasA || 1-33-9
sa hi varShAyutaM taptvA tapaH paramadushcharam |
dattamArAdhayAmAsa kArtavIryo.atrisaMbhavam || 1-33-10
tasmai datto varAnprAdAchchaturo bhUritejasaH  |
pUrvaM bAhusahasraM tu prArthitaM sumahadvaram || 1-33-11
adharme vartamAnasya sadbhistatra nivAraNam |
ugreNa pR^ithivIM jitvA svadharmeNAnura~njanam || 1-33-12
saMgrAmAnsubahUnkR^itvA hatvA chArInsahasrashaH |
saMgrAme vartamAnasya vadhaM chApyadhikAdraNe || 1-33-13
tasya bAhusahasraM tu yudhyataH kila bhArata |
yogAdyogeshvarasyaiva prAdurbhavati mAyayA || 1-33-14
teneyaM pR^ithivI sarvA saptadvIpA sapattanA |
sasamudrA sanagarA ugreNa vidhinA jitA || 1-33-15
tena saptasu dvIpeShu sapta yaj~nashatAni vai |
prAptAni vidhinA rAj~nA shrUyante janamejaya || 1-33-16
sarve yaj~nA mahAbAhostasyAsanbhUridakShiNAH |
sarve kA~nchanayUpAshcha sarve kA~nchanavedayaH || 1-33-17
sarvairdevairmahArAjA vimAnasthairala~NkR^itAH |
gandharvairapsarobhishcha nityamevopashobhitAH || 1-33-18
yasya yaj~ne jagau gAthAM gandharvo nAradastathA |
varIdAsAtmajo vidvAnmahimnA tasya vismitaH || 1-33-19

nArada uvAcha 

na nUnaM kArtavIryasya gatiM yAsyAnti pArthivAH |
yaj~nairdAnaistapobhirvA vikrameNa shrutena cha || 1-33-20
sa hi saptasu dvIpeShu khadgI charmI sharAsanI |
rathI dvIpAnanucharanyogI saMdR^ishyate nR^ibhiH || 1-33-21
anaShTadravyatA chaiva na shoko na cha vibhramaH |
prabhAveNa mahArAj~naH prajA dharmeNa rakShataH || 1-33-22
pa~nchAshItisahasrANi varShANAM vai narAdhipaH |
sa sarvaratnabhAksaMrAT chakravartI babhUva ha || 1-33-23
sa eva yaj~napAlo.abhUtkShetrapAlaH sa eva cha |
sa eva vR^iShTyAM parjanyo yogitvAdarjuno.abhavat || 1-33-24
sa vai bAhusahasreNA jyAghAtakaThinatvachA |
bhAti rashmisahasreNa sharadIva divAkaraH || 1-33-25
sa hi nAgAnmanuShyeShu mAhiShmatyAM mahAdyutiH |
karkoTakasutA~njitvA puryAM tasyAM nyaveshayat || 1-33-26
sa vai vegaM samudrasya prAvR^iTkAle.aMbujekShaNaH |
krIDanniva bhujodbhinnaM pratisrotashchakAra ha || 1-33-27
luNThitA krIDitA tena phenasragdAmamAlinI |
chaladUrmisahasreNa sha~NkitAbhyeti narmadA || 1-33-28
tasya bAhusahasreNa kShubhyamANe mahodadhau |
bhayAnnilInA nishcheShTAH pAtAlasthA mahAsurAH || 1-33-29
chUrNIkR^itamahAvIchiM chalamInamahAtimim |
mArutAviddhaphenaughamAvartakShobhaduHsaham || 1-33-30
prAvartayattadA rAjA sahasreNa cha bAhunA |
devAsurasamAkShiptaH kShIrodamiva mandaraH || 1-33-31
mandarakShobhachakitA amR^itodbhavasha~NkitAH |
sahasotpatitA bhItA bhImaM dR^iShTvA nR^ipottamam || 1-33-32
natA nishchalamUrdhAno babhUvuste mahoragAH |
sAyAhne kadalIkhaNDaiH kaMpitAstasya vAyunA || 1-33-33
sa vai baddhvA dhanurjyAbhirutsiktaM pa~nchabhiH sharaiH |
la~NkeshaM mohayitvA tu sabalaM rAvaNaM balAt |
nirjityaiva samAnIya mAhiShmatyAM babandha tam || 1-33-34
shrutvA tu baddhaM paulastyaM rAvaNaM tvarjunena tu |
tato gatvA pulastyastamarjunaM dadR^ishe svayam |
mumocha rakShaH paulastyaM pulastyenAnuyAchitaH || 1-33-35
yasya bAhusahasrasya babhUva jyAtalasvanaH |
yugAnte tvambudasyeva sphuTato hyashaneriva || 1-33-36 
aho bata mR^idhe vIryaM bhArgavasya yadachChinat |
rAj~no bAhusahasraM tu haimaM tAlavanaM yathA || 1-33-37
tR^iShitena kadAchitsa bhikShitashchitrabhAnunA |
sa bhikShAmadadAdvIraH saptadvIpAnvibhAvasoH || 1-33-38
purANi grAmaghoShAMshcha viShayAMshchaiva sarvashaH |
jajvAla tasya sarvANi chitrabhAnurdidhakShayA || 1-33-39
sa tasya puruShendrasya prabhAvena mahAtmanaH |
dadAha kArtavIryasya shailAMshchaiva vanAni cha || 1-33-40
sa shUnyamAshramaM  ramyaM varuNasyAtmajasya vai |
dadAha vanavadbhItashchitrabhAnuH sahaihayaH || 1-33-41
yaM lebhe varuNaH putraM purA bhAsvantamuttamam |
vasiShThaM nAma sa muniH khyAta Apava ityuta || 1-33-42
yatrApavastu taM krodhAchChaptavAnarjunaM vibhuH |
yasmAnna varjitamidaM vanaM te mama haihaya || 1-33-43
tasmAtte duShkaraM karma kR^itamanyo haniShyati |
rAmo nAma mahAbAhurjAmadagnyaH pratApavAn || 1-33-44
ChittvA bahusahasraM te pramathya tarasA balI |
tapasvI brAhmaNashcha tvAM vadhiShyati sa bhArgavaH || 1-33-45

vaishampAyana uvAcha 
anaShTadravyatA yasya babhUvAmitrakarshana |
prabhAvena narendrasya prajA dharmeNa rakShataH || 1-33-46
rAmAttato.asya mR^ityurvai tasya shApAnmunernR^ipa |
varashchaiva hi kauravya svayameva vR^itaH purA || 1-33-47
tasya putrashatasyAsanpa~ncha sheShA mahAtmanaH |
kR^itAstrA balinaH shUrA dharmAtmAno yashasvinaH || 1-33-48
shUrasenashcha shUrashcha dhR^iShToktaH kR^iShNa eva cha |
jayadhvajashcha nAmnA.a.asIdAvantyo nR^ipatirmahAn || 1-33-49
kArtavIryasya tanayA vIryavanto mahArathAH |
jayadhvajasya putrastu tAlaja~Ngho mahAbalaH || 1-33-50
 tasya putrAH shataM khyAtAstAlaja~NghA iti shrutAH |
 teShAM kule mahArAja haihayAnAM mahAtmanAm || 1-33-51
 vItihotrAH sujAtAshcha bhojAshchAvantayaH smR^itAH |
 tauNDikerA iti khyAtAstAlaja~NghAstathaiva cha || 1-33-52
 bharatAshca sutA jAtA bahutvAnnAnukIrtitAH |
 vR^iShaprabhR^itayo rAjanyAdavAH pUrNakarmiNaH || 1-33-53
 vR^iSho vaMshadharastatra tasya putro.abhavanmadhuH |
 madhoH putrashataM tvAsIdvR^iShaNastasya vaMshabhAk || 1-33-54
 vR^iShaNAdvR^iShNayaH sarve madhostu mAdhavAH smR^itAH |
 yAdavA yadunA chAgre niruchyante cha haihayAH || 1-33-55
 shUrAshcha shUravIrAshcha shUrasenAstathAnagha |
 shUrasena iti khyAtastasya desho mahAtmanaH || 1-33-56
 na tasya vittanAsho.asti naShTaM pratilabhechcha saH |
 kArtavIryasya yo janma kIrtayediha nityashaH || 1-33-57
 ete yayAtiputrANAM pa~ncha vaMshA vishAMpate |
 kIrtitA lokavIrANAM ye lokAndhArayanti vai |
 bhUtAnIva mahArAja pa~ncha sthAvaraja~NgamAn || 1-33-58
 shrutvA pa~nchavisargaM tu rAjA dharmArthakovidaH |
 vashI bhavati pa~nchAnAmAtmajAnAM tatheshvaraH || 1-33-59
 labhetpa~ncha varAMshchaiva durlabhAniha laukikAn |
 AyuH kIrtiM tathA putrAnaishvaryaM bhUmimeva cha |
 dhAraNAchChravaNAchchaiva pa~nchavargasya bhArata || 1-33-60
 kroShTostu shR^iNu rAjendra vaMshamuttamapauruSham |
 yadorvaMshadharasyAtha yajvanaH puNyakarmaNaH || 1-33-61
 kroShTurhi vaMshaM shrutvemaM sarvapApaiH pramuchyate |
 yasyAnvavAyajo viShNurharirvR^iShNikulodvahaH || 1-33-62
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
trayastriMsho.adhyAyaH