shrIhari

mahAbhAratam
tasya khila bhAho

harivamsham

harivamsha parva
ch 34

vR^iShNi vaMsha varNanam
dynasty of
vR^iShNi

 

 

 

--o)0(o--

vaishampAyana uvAcha: vaishampAyana continued:

gAndhArI chaiva mAdrI cha kroShToH bhArye babhUvatuH |
gAndhArI janayAmAsa an-a-mitraM mahAbalam || 1-34-1
mAdrI yudhAjitaM putraM tato anyaM devamIDhuSham |
teShAM vaMshaH tridhA bhUto vR^iShNInAM kula-vardhanaH || 1-34-2

King kroShTu, the third son of yadu, had two wives gAndhAri and mAdri; lady gAndhAri gave birth to the highly powerful anamitra and lady mAdri to yudhAjit and devamIDhuSha... each one individually perpetuated vR^iShNi dynasty making it to threefold...

mAdryAH putrasya jaj~nAte sutau vR^iShNi andhakAu ubhau |
jaj~nAte tanayau vR^iShNeH shva-phalkaH chitrakaH tathA || 1-34-3
shvaphalkaH tu mahArAja dharmAtmA yatra vartate |
na asti vyAdhi bhayaM tatra na avarSha bhayam api uta || 1-34-4

Lady mAdri’s son yudhAjit begot two sons namely vR^iShNi and andhaka, of them vR^iShNi begot two sons called shva-phalka and chitraka... wherever the virtuous souled shvaphalka lived, oh, king janamejaya, there existed no fear of disease or of draught...

kadAchit kAshi-rAjasya vibhoH bharatasattama |
trINi varShANi viShaye na avarShat pAkashAsanaH || 1-34-5
sa tatra vAsayAmAsa shvaphalkaM paramArchitam |
shvaphalka parivarte cha vavarSha hari-vAhanaH || 1-34-6
shvaphalkaH kAshi rAjasya sutAM bhAryAm avindata |

O foremost of bharatA-s, once indra, the controller of rain, poured no showers in the territories of the king of kAshi for three years, hence the king of kAshi brought the reverend shvaphalka to sojourn in kAshi, and As soon as shvaphalka set foot in kAshi, indra showered rain... whereupon king of kAshi gratefully gave his daughter lady gAndini to this pious-soul shvaphalka in marriage...

gAndinIM nAma sA gAM tu dadau vipreShu nityashaH || 1-34-7
sA mAtuH udarasthA tu bahUn varSha gaNAn kila |
nivasantI na vai jaj~ne garbhasthAM tAM pita abravIt || 1-34-8
jAyasva shIghraM bhadraM te kim artham iha tiShThasi |
provAcha cha enaM garbhasthA kanyA gAM cha dine dine || 1-34-9
yadi dadyAM tataH adya AhaM jAyayiShyAmi tAM pitA |
tatha iti uvAcha taM cha asyAH pitA kAmam apUrayat || 1-34-10

Lady gAndini had an observance of donating one cow a day to brAhmaNa-s. Why because, she remained as an undelivered child in her mother's womb for many years, and her father asked the child in the womb, "Be born very soon. May you farewell, why do you live there?" The daughter from the womb replied "I have a vow to donate one cow per a day to the eligible. If you agree to this I shall take my birth now itself..." to this her father, the king of kAshi said, "so be it..." and later when she took birth, that king implemented his daughter’s go-dAna vrata, cow-donation... hence she got her name gAM+dini; gAm dadati...  

dAtA yajvA cha dhIraH cha shrutavAn atithi priyaH |
akrUraH suShuve tasmAt shvaphalkAt bhUri dakShiNaH || 1-34-11
upAsa~NgaH tathA madruH mR^iduraH cha arimejayaH |
avikShipaH tatha upekShaH shatrughnaH atha arimardanaH || 1-34-12
dharmadhR^ik yatidharmA cha gR^idhro bhojaH andhakaH tathA |
AvAha prativAhau cha sundarI cha varA~NganA || 1-34-13

shvaphalka begot on lady gAndini the heroic and liberal akrUra, who is well read in scriptures, celebrated many vedic rituals, a philanthropist and fond of guests... upAsa~Nga, madru, mR^idura, arimejaya , avikShipa, upekSha, shatrughna, ari-mardana, dharma-dhR^ik,. yati-dharm, gR^idhra, bhoja, andhaka, AvAha and prativAha are his brothers... and a beautiful damsel named sundari is his sister...

akrUreNa ugrasenAyAM sugAtryAM kurunandana |
prasenaH cha upadevaH cha jaj~nAte deva-varchasau || 1-34-14

akrUra begot two sons on lady sugAtri, the daughter of king ugra-sena, named prasena and upadeva who looked akin to celestials...

chitrakasya abhavat putrAH pR^ithuH vipR^ithuH eva cha |
ashvagrIvaH ashvabAhuH cha supArshvaka gaveShaNau || 1-34-15
ariShTanemiH ashvaH cha sudharmA dharmabhR^it tathA |
subAhuH bahubAhuH cha shraviShTha shravaNe striyau || 1-34-16

chitraka, the second son of vR^iShNi, begot many children of whom the sons are:  pR^ithu,  vipR^ithu, ashva-grIva, ashva-bAhu, su-pArshvaka, gaveShaNa, ariShTanemi, ashva, su-dharma, dharma-bhR^it, su-bAhu, and bahu-bAhu... he had two daughters too whose names are: shraviShTha and shravaNa...

ashmakyAM janayAmAsa shUraM vai devamIDhuShaH |
mahiShyAM jaj~nire shUrAt bhojyAyAM puruShA dasha || 1-34-17
vasudevo mahAbAhuH pUrvam Anaka-dundubhiH |
jaj~ne yasya prasUtasya dundubhyaH praNadan divi || 1-34-18
AnakAnAM cha saMhrAdaH sumahAn abhavat divi |
papAta puShpa varShaM cha shUrasya bhavane mahat || 1-34-19
manuShya loke kR^itsne.api rUpe nAsti samo bhuvi |
yasya AsIt puruShAgryasya kAntiH chandramaso yathA || 1-34-20

deva-mIdhSha is the third son of king kroShTu, where kroShTu himself is the third son of king yadu... this deva-mIdhSha begot a son named shUra through lady ashmaki, while shUra begot ten sons through his queen lady bhojya, aka lady mAriSha, of whom the mighty armed vasu-deva is the first one... at the time of the birth of vasu-deva celestial drums have been reverberated in the heaven, hence, he is also known as Anaka-dundubhi.... further, bugles echoed heaven and earth, a great flower-shower took place on the palace of his father, namely king shUra... in the entire world none equalled vasu-deva in charm... and emergence of this neonate seemed to be the emergence of full moon – pUrNachandrodayam...

deva-bhAgaH tato jaj~ne tathA deva-shravAH punaH |
anAdhR^iShTiH kanavako vatsAavAn atha gR^i~njimaH || 1-34-21
shyAmaH shamIko gaNDUShaH pa~ncha cha asya  varA~NganAH |
pR^ithu-kIrtiH pR^ithA chaiva shruta-devA shruta-shravAH || 1-34-22
rAjAdhi-devI cha tathA pa~nchaitA vIra-mAtaraH |

Then the other sons of king shUra are: deva-bhAga,, deva-shrava, anAdhR^iShTi,  kanavaka, vatsAavAn, gR^i~njima, shyAma, shamIka, and gaNDUSha... besides these sons king shUra also had five beautiful daughters: pR^ithu-kIrti, pR^itha, shruta-deva, shruta-shrava and rAjAdhi-devi... every one of these ladies gave birth to heroic sons...

pR^ithAM duhitaraM vavre kuntiH tAM kurunandana || 1-34-23
shUraH pujyAya vR^iddhAya kunti-bhojAya tAM dadau ||
tasmAt kuntIti vikhyAtA kunti-bhoja-AtmajA pR^ithA || 1-34-24

The king kunti chose to adopt damsel pR^itha as his daughter, and shUra conferred her on the aged and worshipful kunti-bhoja for adoption... she is therefore renowned as the daughter of kunti-bhoja...

antyasya shrutadevAyAM jagR^ihuH suShuve sutaH |
shruta-shravAyAM chaidyasya shishupAlo mahAbalaH || 1-34-25
hiraNyakashipuH yaH asau daitya rAjo abhavat purA |
pR^ithukIrtyAM tu tanayaH saMjaj~ne vR^iddhasharmaNaH || 1-34-26
karUShAdhipatirvIro dantavaktro mahAbalaH |
pR^ithAM duhitaraM chakre kuntistAM pANDurAvahat || 1-34-27
yasyAM sa dharma-vit rAjA dharmAt jaj~ne yudhiShThiraH |
bhImasenaH tathA vAtAt indrAt chaiva dhana~njayaH || 1-34-28
loke a-prati-ratho vIraH shakra tulaya parAkramaH |

antya married lady shruta-devi and begot a son named jagR^ihu; king of chedi married lady shruta-shrava and begot the highly powerful shishu-pAla, who in his previous birth the daitya king named hiraNya-kashipu; vR^iddhasharma married lady pR^ithu-kIrti and begot a son on her who is the highly powerful hero danta-vaktra, and who later became the king of karUSha; and as already said kunti-bhoja adopted lady pR^itha as his daughter, from whom yudhiShThira, a proficient one in ethics, took birth from the haecceity of dharma, the presiding god of ethics; bhImasena from the quiddity of wind-god, and dhana~njaya aka arjuna from the quintessence of indra, wherefore arjuna became an untrammelled chariot-warrior in the world, valorous battler, no less vanquisher than indra...

anamitrAt shiniH jaj~ne kaniShThAt vR^iShNi nandanAt || 1-34-29
shaineyaH satyakaH tasmAt yuyudhAnaH cha sAtyakiH |
asa~Ngo yuyudhAnasya bhUmiH tasya abhavat sutaH || 1-34-30
bhUmeH yugadharaH putra iti vaMshaH samApyate |

The youngest of vR^iShNi dynasts, namely anamitra, the son of king kroShTu and lady gAndhAri, begot a son named shini; the lineage from him is: shini → sAtyaka → sAtyaki aka yuyudhana → asa~NgabhUmi yugadhara, with whom this particular lineage has ended....

uddhavo deva-bhAgasya mahAbhAgaH sutaH abhvat |
paNDitAnAM paraM prAhuH deva-shravasam udbhavam || 1-34-31
ashmakyAM prAptavAn putram anAdhR^iShTiH yashasvinam |
nivR^itta-shatruM shatrughnaM deva-shravA vyajAyata || 1-34-32

Of the sons of king shUra and the second brother of vasu-deva, deva-bhaga begot a highly fortunate son named uddhava, who is said to be the foremost among the learned and whose renown is like that of a celestial – deva vat shravaH - kIrtiH – yasya; deva-shravasam... the fourth brother of vasu-deva, namely anAdhR^iShTi begot on his wife ashmaki an illustrious son by name nivR^itta-shatru, and deva-shrava, the third brother of vasu-deva, begat a son by name shatrughna...

devashravAH prajAtaH tu naiShAdiryaH prati-shrutaH |
ekalavyo mahArAja niShAdaiH pari-vardhitaH || 1-34-33

There is hearsay that deva-shrava had another son who for some reason is discarded in his infant stage, and brought up by tribal people and they call him as ekalavya...

prati-shruti = unconfirmed news, rumour.

vatsAvate tu a-putrAya vasudevaH pratApavAn |
adbhiH dadau sutaM vIraM shauriH kaushikam aurasam || 1-34-34

vatsavAn, aka vatsa-bhAnu, the other brother of vasudeva, is sonless... therefore, shauri, i.e., shUra's son, namely vasu-deva, gave him his own son, the heroic kaushika, with water-libation...

gaNDUShAya tu a-putrAya viShvakseno dadau sutAn |
chArudeShNaM suchAruM cha pa~nchAlaM kR^italakShaNam || 1-34-35
a-saMgrAmeNa yaH vIro na Avartata kadAchana |
raukmiNeyo mahAbAhuH kanIyAn puruSharShabha || 1-34-36
vAyasAnAM sahasrANi yaM yAntaM pR^iShThato.anvayuH |
chAru mAMsAni bhokShyAmaH chArudeShNa hatAni tu || 1-34-37

gaNDUSha, another brother of vasu-deva, too had no issue and therefore viShvaksena, viShNu, gave him four sons namely chArudeShNa, suchAru, pa~nchAla, and kR^ita-lakShaNa... The heroic (chArudeShNa) 'never used to return from a battle without fighting. O foremost of men janamejaya, the large-armed raukmiNeya is the youngest of all... whenever he used to travel thousands of crows followed him with the hope "we shall feed upon the sweet meat of various animals slain by chArudeShNa..."

These three verses have difficult parsing – kliShTAnvayam, and MN Dutt translated it very dryly as above bracketing chArudeShNa. By the nomenclature viShvaksena, chArudeShNa and raukmiNeya, it is incongruously said in the available vernacular translations that chArudeShNa is the youngest son rukmiNi, the prospective wife of yet-to-take-birth Krishna, took birth by the grace of viShvaksena, aka Krishna himself, to gaNDUSha. This then means that Krishna has graced his father’s brother gaNDUSha to have a son named chArudeShNa from his yet-to-marry-wife rukmiNi.

Whoever may be raukmiNeyA-s and viShvaksenA-s the word chArudeShNa means: chAru= miShTAn, bhakshyAn= very good eatables; dishati= atisR^ijati= gives, a giver; hence chArudeShNa. This should be the name given by crows to the character in question, saying, “Because he gives very good eatables, carcases, let us follow him...”

tandrijaH tandri-pAlaH cha sutau kanavakasya tu |
vIraH cha ashva-hanaH chaiva vIrau tau AvagR^i~njimau || 1-34-38
shyAma putraH shamIkaH tu shamIko rAjyam Avahat |
jugupsamAnau bhojatvAt rAjasUyam avApa saH |
ajAta-shatruH shatrUNAM jaj~ne tasya vinAshanaH || 1-34-39

kanavaka, another brother of vasu-deva, had two sons namely tandrija and tandri-pAla. gR^i~njima had two valiant sons namely vIra and ashwa-hana. Another brother of vasu-deva, namely shyAma looked after his younger brother shamIka as his own son... hence shamIka obtained the kingdom of bhojA-s, but considered himself unworthy for being the king of one province of bhojA-s and to stunt himself to one bhoja dynasty... accordingly he undertook conquering many kings whereby he performed a rAjasUya ritual. Later, having secured the help of ajAta-shatru, namely yudhiShThira, that enemy eliminator shamIka became a king of vast province....

shamIka is also read as sumitra. Again some inconsistency is there in the above verses.

vasudeva sutAn vIrAn kIrtayiShyAmi tA~n shR^iNu || 1-34-40
vR^iShNeH tri-vidham etat tu bahu-shAkhaM mahaujasam |
dhArayan vipulaM vaMshaM na anarthaiH iha yujyate || 1-34-41

Hear now as I narrate about the descendants of vasu-deva. He who meditates on this very powerful threefold vR^iShNi lineage, consisting of many branches, is never visited by any misfortune in this world.

--o)0(o--

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi vR^iShNi-vaMsha
kIrtanaM nAma chatustriMsho.adhyAyaH

Thus, this is the thirty-fourth chapter of first canto called harivamsha-parva, in harivamsha-purANa, the sequel of mahAbhArata, narrating the dynasty of vR^iShNi.

--o)0(o--

Prev ch 33  : dynasty of yadu contents Next chapter 35 :  dynasty of krishna
verse-transliteration:  ks ramachandran
< ramachandran_ksr @ yahoo.ca >
verse-rendition advisor : gilles schaufelberger
 < schaufel @ wanadoo.fr >
page maintained by : Harindranath Avaroth :
<  harindranath_a @ yahoo.com >
translation : desiraju hanumanta rao
< desirajuhrao @ yahoo.com
>
E&OE - content is subject to revision : dated 02-1-08