## Harivamsha Mahapuranam - part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 34  -  Vrishnivamshavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran 
ramachandran_ksr@yahoo.ca, June 23, 2007 
 Note. (1) Verse 11 , line 2 - It should be shvaphalkAt. Akrura is son of
shvaphalka, not grandson.
       (2) Verse 13, line1 -  The second pAda does not make sense. 
I have followed Gita edn.
       (3) Verse 38, line 2 - jagupsA seems to be a printing error. 
So jugupsA is adopted. ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


chatustriMsho.adhyAyaH
vR^iShNivaMshavarNanam

vaishampAyana uvAcha
 
gAndhArI chaiva mAdrI cha kroShTorbhArye babhUvatuH |
gAndhArI janayAmAsa anamitraM mahAbalam || 1-34-1
mAdrI yudhAjitaM putraM tato.anyaM devamIDhuSham |
teShAM vaMshastridhA bhUto vR^iShNInAM kulavardhanaH || 1-34-2
mAdryAH putrasya jaj~nAte sutau vR^iShNyandhakAvubhau |
jaj~nAte tanayau vR^iShNeH shvaphalkashchitrakastathA || 1-34-3
shvaphalkastu mahArAja dharmAtmA yatra vartate |
nAsti vyAdhibhayaM tatra nAvarShabhayamapyuta || 1-34-4
kadAchitkAshirAjasya vibhorbharatasattama |
trINi varShANi viShaye nAvarShatpAkashAsanaH || 1-34-5
sa tatra vAsayAmAsa shvaphalkaM paramArchitam |
shvaphalkaparivarte cha vavarSha harivAhanaH || 1-34-6
shvaphalkaH kAshirAjasya sutAM bhAryAmavindata |
gAndinIM nAma sA gAM tu dadau vipreShu nityashaH || 1-34-7
sA mAturudarasthA tu bahUnvarShagaNAnkila |
nivasantI na vai jaj~ne garbhasthAM tAM pitAbravIt || 1-34-8 
jAyasva shIghraM bhadraM te kimarthamiha tiShThasi |
provAcha chainaM garbhasthA kanyA gAM cha dine dine || 1-34-9
yadi dadyAM tato.adyAhaM jAyayiShyAmi tAM pitA |
tathetyuvAcha taM chAsyAH pitA kAmamapUrayat || 1-34-10
dAtA yajvA cha dhIrashcha shrutavAnatithipriyaH |
akrUraH suShuve tasmAchChvaphalkAdbhUridakShiNaH || 1-34-11
upAsa~NgastathA madrurmR^idurashchArimejayaH |
avikShipastathopekShaH shatrughno.athArimardanaH || 1-34-12
dharmadhR^igyatidharmA cha gR^idhro bhojo.andhakastathA |
AvAhaprativAhau cha sundarI cha varA~NganA || 1-34-13
akrUreNograsenAyAM sugAtryAM kurunandana |
prasenashchopadevashcha jaj~nAte devavarchasau || 1-34-14
chitrakasyAbhavanputrAH pR^ithurvipR^ithureva cha |
ashvagrIvo.ashvabAhushcha supArshvakagaveShaNau || 1-34-15
ariShTanemirashvashcha sudharmA dharmabhR^ittathA 
subAhurbahubAhushcha shraviShThAshravaNe striyau || 1-34-16
ashmakyAM janayAmAsa shUraM vai devamIDhuShaH |
mahiShyAM jaj~nire shUrAdbhojyAyAM puruShA dasha || 1-34-17
vasudevo mahAbAhuH pUrvamAnakadundubhiH |
jaj~ne yasya prasUtasya dundubhyaH praNadandivi || 1-34-18
AnakAnAM cha saMhrAdaH sumahAnabhavaddivi |
papAta puShpavarShaM cha shUrasya bhavane mahat || 1-34-19
manuShyaloke kR^itsne.api rUpe nAsti samo bhuvi |
yasyAsItpuruShAgryasya kAntishchandramaso yathA || 1-34-20
devabhAgastato jaj~ne tathA devashravAH punaH |
anAdhR^iShTiH kanavako vatsAavAnatha gR^i~njimaH || 1-34-21
shyAmaH shamIko gaNDUShaH pa~ncha chAsya varA~NganAH |
pR^ithukIrtiH pR^ithA chaiva shrutadevA shrutashravAH || 1-34-22
rAjAdhidevI cha tathA pa~nchaitA vIramAtaraH |
pR^ithAM duhitaraM vavre kuntistAM kurunandana || 1-34-23
shUraH pujyAya vR^iddhAya kuntibhojAya tAM dadau ||
tasmAtkuntIti vikhyAtA kuntibhojAtmajA pR^ithA || 1-34-24
antyasya shrutadevAyAM jagR^ihuH suShuve sutaH |
shrutashravAyAM chaidyasya shishupAlo mahAbalaH || 1-34-25
hiraNyakashipuryo.asau daityarAjo.abhavatpurA |
pR^ithukIrtyAM tu tanayaH saMjaj~ne vR^iddhasharmaNaH || 1-34-26
karUShAdhipatirvIro dantavaktro mahAbalaH |
pR^ithAM duhitaraM chakre kuntistAM pANDurAvahat || 1-34-27
yasyAM sa dharmavidrAjA dharmAjjaj~ne yudhiShThiraH |
bhImasenastathA vAtAdindrAchchaiva dhana~njayaH || 1-34-28
loke.apratiratho vIraH shakratulayaparAkramaH |
anamitrAchChinirjaj~ne kaniShThAdvR^iShNinandanAt || 1-34-29
shaineyaH satyakastasmAdyuyudhAnashcha sAtyakiH |
asa~Ngo yuyudhAnasya bhUmistasyAbhavatsutaH || 1-34-30
bhUmeryugadharaH putra iti vaMshaH samApyate |
uddhavo devabhAgasya mahAbhAgaH suto.abhvat |
paNDitAnAM paraM prAhurdevashravasamudbhavam || 1-34-31
ashmakyAM prAptavAnputramanAdhR^iShTiryashasvinam |
nivR^ittashatruM shatrughnaM devashravA vyajAyata || 1-34-32
devashravAH prajAtastu naiShAdiryaH pratishrutaH |
ekalavyo mahArAja niShAdaiH parivardhitaH || 1-34-33
vatsAvate tvaputrAya vasudevaH pratApavAn |
adbhirdadau sutaM vIraM shauriH kaushikamaurasam || 1-34-34
gaNDUShAya tvaputrAya viShvakseno dadau sutAn |
chArudeShNaM suchAruM cha pa~nchAlaM kR^italakShaNam || 1-34-35
asaMgrAmeNa yo vIro nAvartata kadAchana |
raukmiNeyo mahAbAhuH kanIyAnpuruSharShabha || 1-34-36
vAyasAnAM sahasrANi yaM yAntaM pR^iShThato.anvayuH |
chArumAMsAni bhokShyAmashchArudeShNahatAni tu || 1-34-37
tandrijastandripAlashcha sutau kanavakasya tu |
vIrashchAshvahanashchaiva vIrau tAvAvagR^i~njimau || 1-34-38
shyAmaputraH shamIkastu shamIko rAjyamAvahat |
jugupsamAnau bhojatvAdrAjasUyamavApa saH |
ajAtashatruH shatrUNAM jaj~ne tasya vinAshanaH || 1-34-39
vasudevasutAnvIrAnkIrtayiShyAmi tA~nChR^iNu || 1-34-40
vR^iShNestrividhametattu bahushAkhaM mahaujasam |
dhArayanvipulaM vaMshaM nAnarthairiha yujyate || 1-34-41

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
vR^iShNivaMshakIrtanaM nAma chatustriMsho.adhyAyaH