## Harivamshamahapuranam  -  Part 1  -  Harivamsha Parva
Chapter 36 -  Kroshtuvamshavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June  27,  2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


ShaTtriMsho.adhyAyaH
kroShTuvaMshavarNanam

vaishampAyana uvAcha 

kroShTorevAbhavatputro vR^ijinIvAnmahAyashAH |
vR^ijinIvatsutashchApi svAhiH svAhAkR^itaM varaH || 1-36-1
svAhiputro.abhavadrAjA ruShadgurvadatAM varaH |
mahAkratubhirIje yo vividhairbhUridakShiNaiH || 1-36-2
sutaprasUtimanvichChanruShadguH so.agryamAtmajam |
jaj~ne chitrarathastasya putraH karmabhiranvitaH || 1-36-3
AsIchchaitrarathirvIro yajvA vipuladakShiNaH |
shashabinduH paraM vR^ittaM rAjarShINAmanuShThitaH || 1-36-4
pR^ithushravAH pR^ithuyashA rAjA.a.asIchChashabindujaH |
shaMsanti cha purANaj~nAH pArthashravasamuttaram || 1-36-5
anantaraM suyaj~nastu suyaj~natanayo.abhavat |
ushato yaj~namakhilaM svadharmamushatAM varaH || 1-36-6
shineyurabhavatsUnurushataH shatrutApanaH |
maruttastasya tanayo rAjarShirabhavannR^ipa || 1-36-7
marutto.alabhata jyeShThaM sutaM kambalabarhiSham  |
chachAra vipulaM dharmamamarShAtpretyabhAgapi || 1-36-8
sutaprasUtimichChanvai sutaM kaMbalabarhiShaH |
babhUva rukmakavachaH shataprasavataH sutaH || 1-36-9
nihatya rukmakavachaH shataM kavachinAM raNe |
dhanvinAM nishitairbANairavApa shriyamuttamAm || 1-36-10
jaj~ne.atha rukmakavachAtparAjitparavIrahA |
jaj~nire pa~ncha putrAstu mahAvIryAH parAjitaH || 1-36-11
rukmeShuHpR^ithurukmashcha jyAmaghaH palito hariH |
pAlitaM cha hariM chaiva videhebhyaH pitA dadau || 1-36-12
rukmeShurabhavadrAjA pR^ithurukmasya saMshritaH |
tAbhyAM pravrAjito rAjyAjjyAmagho.avasadAshrame || 1-36-13
prashAntaH sa vanasthastu brAhmaNaishchAvabodhitaH |
jigAya rathamAsthAya deshamanyaM dhvajI rathI || 1-36-14
narmadAkUlamekAkI nagarIM mR^ittikAvatIm |
R^ikShavantaM giriM jitvA shuktimatyAmuvAsa saH || 1-36-15
jyAmaghasyAbhavadbhAryA shaibyA balavatI satI |
aputro.api cha rAjA sa nAnyAM bhAryAmavindata || 1-36-16
tasyAsIdvijayo yuddhe tatra kanyAmavApa saH |
bhAryAmuvAcha saMtrastaH snuSheti sa nareshvaraH || 1-36-17
etachChrutvAbravIddevI kasya cheyaM snuSheti vai |
abravIttadupashrutya jyAmagho rAjasattamaH || 1-36-18
yaste janiShyate putraH tasya bhAryopadAnavI |
ugreNa tapasA tasyAH kanyAyAH sa vyajAyata |
putraM vidarbhaM subhagA shaibyA pariNatA satI || 1-36-19
rAjaputryAM tu vidvAMsau snuShAyAM krathakaushikau |
pashchAdvidarbho.ajanayachChUrau raNavishAradau || 1-36-20
lomapAdaM tritIyaM tu putraM paramadhArmikam |
lomapAdAtmajo babhrurAhvatistasya chAtmajaH || 1-36-21
AhvateH kaushikashchaiva vidvAnparamadhArmikaH |
chediH putraH kaushikasya tasmAchchaidyA  nR^ipAH smR^itAH || 1-36-22
bhImo vidarbhasya sutaH kuntistasyAtmajo.abhavat |
kunterdhR^iShTasuto jaj~ne raNadhR^iShTaH pratApavAn |
dhR^iShTasya jaj~nire shUrAstrayaH paramadhArmikAH || 1-36-23
Avantashcha dashArhashcha balI viShaharashcha yaH |
dashArhasya suto vyomA vyomno jImUta uchyate || 1-36-24
jImUtaputro bR^ihatistasya bhImarathaH sutaH |
atha bhImarathasyAsItputro navarathastathA || 1-36-25
tasya chAsIddasharathAH shakunistasya chAtmajaH |
tasmAtkarambhaH kArambhirdevarAto.abhavannR^ipaH || 1-36-26
devakShatro.abhavattasya daivakShatrirmahAyashAH |
devagarbhasamo jaj~ne devakShatrasya nandanaH || 1-36-27
madhUnAM vaMshakR^idrAjA madhurmadhuravAgapi |
madhorjaj~ne.atha vaidarbhyAM putro maruvasAstathA || 1-36-28
AsInmaruvasaH putraH purudvAnpuruShottamaH |
madhurjaj~ne.atha vaidarbhyAM bhadravatyAM kurUdvahaH || 1-36-29
aikShvAkI chAbhavadbhAryA sattvAMstasyAmajAyata |
sattvAnsarvaguNopetaH sAttvatAM kIrtivardhanaH || 1-36-30
imAM visR^iShTiM vij~nAya jyAmaghasya mahAtmanaH |
yujyate parayA kIrtyA prajAvAMshcha bhavennaraH || 1-36-31

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
ShaTtriMsho.adhyAyaH