##Harivamsha Mahapuranam - Part 1  -  Harivamsha parva
Chapter 37   Babhruvamshavarnanam 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June  28,  2007
Note: Verse 3  bahyaka and upabahyaka are daughters of srinjaya and
therefore should be known together as srinjayyau, not sanjayyau: as found in
Chitrashala edn. 
##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

saptatriMsho.adhyAyaH
babhruvaMshavarNanam

vaishampAyana uvAcha

sattvatAtsattvasaMpannAnkaushalyA suShuve sutAn |
bhajinaM bhajamAnaM cha divyaM devAvR^idhaM nR^ipam || 1-37-1
andhakaM cha mahAbAhuM vR^iShNiM cha yadunandanam |
teShAM visargAshchatvAro vistareNeha tA~nChR^iNu || 1-37-2
bhajamAnasya sR^i~njayyau bAhyakAthopabAhyakA |
AstAM bhArye tayostasmAjjaj~nire bahavaH sutAH || 1-37-3
kR^imishcha kramaNashchaiva dhR^iShTaH shUraH puraMjayaH |
ete bAhyakasR^i~njayyAM bhajamAnAdvijaj~nire || 1-37-4
ayutAjitsahasrAjichChatAjichchAtha dAshakaH |
upabAhyakasR^i~njayyAM bhajamAnAdvijaj~nire || 1-37-5
yajvA devavR^idho rAjA chachAra vipulaM tapaH |
putraH sarvaguNopeto mama syAditi nishchitaH || 1-37-6
saMyujyAtmanamevaM tu parNashAyA jalaM spR^ishan |
sadopaspR^ishatastasya chakAra priyamApagA || 1-37-7
chintayAbhiparItA sA jagAmaikAbhinishchayam |
kalyANatvAnnarapatestasya sA nimnagottamA || 1-37-8
nAdhyagachChata tAM nArIM yasyAmevaMvidhaH sutaH |
jAyettasmAtsvayaM hanta bhavAmyasya sahavratA || 1-37-9
atha bhUtvA kumArI sA bibhratI paramaM vapuH |
varayAmAsa nR^ipatiM tAmiyeSha cha sa prabhuH || 1-37-10
tasyAmAdhatta garbhaM cha tejasvinamudAradhIH |
atha sA dashame mAsi suShuve saritAM varA || 1-37-11
putraM sarvaguNopetaM babhruM devAvR^idhAnnR^ipAt |
atra vaMshe purANaj~nA gAyantIti parishrutam || 1-37-12
guNAndevAvR^idhasyAtha kIrtayanto mahAtmanaH |
yathaivAgre samaM dUrAtpashyAma cha tathAntike || 1-37-13
babhruH shreShTho manuShyANAM devairdevAvR^idhaH samaH |
ShaShTishcha ShaTcha puruShAH sahasrANi cha sapta cha || 1-37-14
ete.amR^itatvaM saMprAptA babhrurdevAvR^idhAvapi |
yajvA dAnapatirvidvAnbrahmaNyaH sudhR^iDhAyudhaH || 1-37-15
kIrtimAMshcha mahAtejAH sAttvatAnAM mahAvaraH |
tasyAnvavAyaH sumahAnbhojA ye mArtikAvatAH || 1-37-16
andhakAtkAshyaduhitA chaturo.alabhadAtmajAn | 
kukuraM bhajamAnaM cha shamiM kambalabarhiSham || 1-37-17
kukurasya suto dhR^iShNurdhR^iShNostu tanayastathA |
kapotaromA tasyAtha taittiristanayo.abhavat || 1-37-18
jaj~ne punarvasustasmAdabhijittu punarvasoH |
tasya vai putramithunaM  babhUvAbhijitaH kila || 1-37-19
AhukashchAhukI chaiva khyAtau khyAtimatAM varau |
imAM chodAharantyatra gAthAM prati tamAhukam || 1-37-20
shvetena parivAreNa kishorapratimo mahAn |
ashIticharmaNA yuktaH sa nR^ipaH prathamaM vrajet || 1-37-21
nAputravAnnAshatado nAsahasrashatAyuShaH |
nAshuddhakarmA nAyajvA yo bhojamabhito vrajet || 1-37-22
pUrvasyAM dishi nAgAnAM bhojasyetyanumodanam |
sopAsa~NgAnukarShANAM dhvajinAM savarUthinAm || 1-37-23
rathAnAM meghaghoShANAM sahasrANi dashaiva tu |
rUpyakA~nchanakakShANAM sahasrANi dashApi cha || 1-37-24
tAvantyeva sahasrANi uttarasyAM tathA dishi |
A bhUmipAlAnbhojAnsvAnuttiShThanki~NkiNIkiNaH || 1-37-25 
AhukIM chApyavantibhyaH svasAraM dadurandhakAH |
Ahukasya tu kAshyAyAM dvau putrau saMbabhUvatuH || 1-37-26
devakashchograsenashcha devaputrasamAvubhau |
devakasyAbhavanputrAshchatvArastridashopamAH || 1-37-27
devavAnupadevashcha sudevo devarakShitaH |
kumAryaH sapta chAsyAsanvasudevAya tA dadau || 1-37-28
devakI shantidevA cha sudevA devarakShitA |
vR^ikadevyupadevI cha sunAsI chaiva saptamI  || 1-37-29
navograsenasya sutAasteShAM kaMsastu pUrvajaH |
nyagrodhashcha sunAmA cha ka~NkaH sha~NkuH subhUmipaH || 1-37-30
rAShTrapAlo.atha sutanuranAdhR^iShTishcha puShTimAn |
teShAM svasAraH pa~nchA.a.asankaMsA kaMsavatI tathA || 1-37-31
sutanU rAShTrapAlI cha ka~NkA chaiva varA~NganA |
ugrasenaH sahApatyo vyAkhyAtaH kukurodbhavaH || 1-37-32
kukurANAmimaM vaMshaM dhArayannamitaujasAm |
Atmano vipulaM vaMshaM prajAvAnApnuyAnnaraH || 1-37-33

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
saptatriMsho.adhyAyaH