##Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva
 Chapter 38
 Itranslated and proofread by K S Ramachandran
 ramachandran_ksr @ yahoo.ca , 15 August, 2007 ##
 
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
  
  vaishampAyana uvAcha 

  bhajamAnasya putro.atha rathamukhyo vidUrathaH |
  rAjAdhidevaH shUrastu vidUrathasuto.abhavat || 1-38-1
  rAjAdhidevasya sutA jaj~nire vIryavattarAH |
  dattAtidattabalinau shoNAshvaH shvetavAhanaH || 1-38-2
  shamI cha daNDasharmA cha daNDashatrushcha shatrujit |
  shravaNA cha shraviShThA cha svasArau saMbabhUvatuH || 1-38-3
  shamIputraH pratikShatraH pratikShatrasya chAtmajaH |
  svayaMbhojaH svayaMbhojAddhR^idIkaH saMbabhUva ha || 1-38-4
  tasya putrA babhUvurhi sarve bhImaparAkramAH |
  kR^itavarmAgrajasteShAM shatadhanvAtha madhyamaH || 1-38-5
  devarShervachanAttasya bhiShagvaitaraNashcha yaH |
  sudAntashcha vidAntashcha kAmadA kAmadantikA || 1-38-6
  devavAMshchAbhavatputro vidvAnkambalabarhiShaH |
  asamaujAstathA vIro nAsamaujAshcha tAvubhau || 1-38-7
  ajAtaputrAya sutAnpradadAvasamaujase |
  sudaMShTraM chArurUpaM cha kR^iShNamityandhakAstrayaH || 1-38-8
  ete chAnye cha bahavo andhakAH kathitAstava |
  andhakAnAmimaM vaMshe dhArayedyastu nityashaH || 1-38-9
  Atmano vipulaM vaMshaM labhate nAtra saMshayaH |
  gAndhArI chaiva mAdrI cha kroShTabhArye babhUvatuH || 1-38-10
  gAndhArI janayAmAsa anamitraM mahAbalam |
  mAdrI yudhAjitaM putraM tato vai devamIDuSham || 1-38-11
  anamitramamitrANAM jetAramaparAjitam |
  anamitrasutau nighno nighnato dvau babhUvatuH || 1-38-12
  prasenashchAtha satrAjichChatrusenAjitAvubhau |
  praseno dvAravatyAM tu nivasantyAM mahAmaNim || 1-38-13
  divyaM syamantakaM nAma samudrAdupalabdhavAn |
  tasya satrAjitaH sUryaH sakhA prANasamo.abhavat || 1-38-14
  sa kadAchinnishApAye rathena rathinAM varaH |
  abdhikUlamupaspraShTuMupasthAtuM yayau ravim || 1-38-15
  tasyopatiShThataH sUryaM vivasvAnagrataH sthitaH |
  aspaShTamUrtirbhagavAMstejomaNDalavAnprabhuH || 1-38-16
  atha rAjA vivasvantamuvAcha sthitamagrataH |
  yathaivaM vyomni pashyAmi sadA tvAM jyotiShAMpate || 1-38-17
  tejomaNDalinaM devaM tathaiva purataH sthitam |
  ko visheSho.asti me tvattaH sakhyenopagatasya vai || 1-38-18
  etachChrutvA tu bhagavAnmaNiratnaM syamantakam |
  svakaNThAdavamuchyaiva ekAnte nyastavAnvibhuH |
  tato vigrahavantaM taM dadarsha nR^ipatistadA || 1-38-19
  prItimAnatha taM dR^iShTvA muhUrtaM kR^itavAnkathAm || 1-38-20
  tamapi prasthitaM bhUyo vivasvantaM sa satrajit |
  lokAnudbhAsayasyetAnyena tvaM satataM prabho |
  tadetanmaNiratnaM me bhagavandAtumarhasi || 1-38-21
  tataH syamantakamaNiM dattavAMstasya bhAskaraH |
  sa tamAbadhya nagarIM pravivesha mahIpatiH || 1-38-22
  taM janAH paryadhAvanta sUryo.ayaM gachChatIti ha |
  purIM vismApayitvA cha rAjA tvantaHpuraM yayau || 1-38-23
  tatprasenajitaM divyaM maNiratnaM syamantakam |
  dadau bhrAtre narapatiH premNA satrAjiduttamam || 1-38-24
  sa maNiH syandate rukmaM vR^iShNyandhakaniveshane |
  kAlavarShI cha parjanyo na cha vyAdhibhayaM hyabhUt || 1-38-25
  lipsAM chakre prasenAttu maNiratne syamantake |
  govindo na cha tallebhe shakto.api na jahAra saH || 1-38-26 
  kadAchinmR^igayAM yAtaH prasenastena bhUShitaH |
  syamantakakR^ite siMhAdvadhaM prApa vanecharAt || 1-38-27
  atha siMhaM pradhAvantamR^ikSharAjo mahAbalaH |
  nihatya maNiratnaM tadAdAya bilamAvishat || 1-38-28
  tato vR^iShNyandhakAH kR^iShNaM prasenavadhakAraNAt |
  prArthanAM tAM maNerbuddhvA sarva eva shasha~Nkire || 1-38- 29
  sa sha~NkyamAno dharmAtmA nakArI tasya karmaNaH |
  AhariShye maNimiti pratij~nAya vanaM yayau || 1-38-30
  yatra praseno mR^igayAmAcharattatra chApyatha |
  prasenasya padaM gR^ihya puruShairAptakAribhiH || 1-38-31
  R^ikShavantaM girivaraM vindhyaM cha girimuttamam|
  AnveShayanparishrAntaH sa dadarsha mahAmanAH || 1-38-32
  sAshvaM hataM prasenaM vai nAvindachchechChitaM  maNim|
  atha siMhaH prasenasya sharIrasyAvidUrataH || 1-38-33
  R^ikSheNa nihato dR^iShTaH pAdairR^ikShashcha sUchitaH |
  pAdairanveShayAmAsa guhAmR^ikShasya mAdhavaH || 1-38-34
  mahatyR^ikShabile vANIM shushrAva pramaderitAm |
  dhAtryA kumAramAdAya sutaM jAmbavato nR^ipa |
  krIDApayantyA maNinA mA rodIrityatheritAm || 1-38-35
  
  dhAtryuvAcha
  
  siMhaH prasenamavadhItsiMho jAmbavatA hataH |
  sukumAraka mA rodIstava hyeSha syamantakaH || 1-38-36
  suvyaktIkR^itashabdastu tUShNIM bilamathAvishat |
  prAvishya chApi bhagavAMstamR^ikShabilama~njasA || 1- 38-37
  sthApayitvA biladvAri yadU.NllA~NgalinA saha |
  shAr~NgadhanvA bilasthaM tu jAmbavantaM dadarsha ha || 1-38-38
  yuyudhe vAsudevastu bile JAmbavatA saha |
  bAhubhyAmeva govindo divasAnekavimshatiM || 1-38-39
  praviShte tu bilaM kR^iShNe baladevapuraHsarAH |
  purIM dvAravatImetya hataM kR^iShNaM nyavedayan || 1-38-40
  vAsudevastu nirjitya jAMbavantaM mahAbalam |
  bheje jAMbavatIM kanyAmR^ikSharAjasya saMmatAm |
  maNiM syamantakaM chaiva jagrAhAtmavishuddhaye|| 1-38-41
  anunIyarkSharAjAnaM niryayau cha tadA bilAt |
  dvArakAmagamatkR^iShNaH shriyA paramayA yutaH || 1-38-42
  evaM sa maNimAhR^itya vishoddhyAtmanamachyutaH |
  dadau satrAjite taM vai sarvasAttvatasaMsadi || 1-38-43
  evaM mithyAbhishaptena kR^IShNenAmitraghAtinA |
  AtmA vishodhitaH pApAdvinirjitya syamantakam || 1-38-44
  satrAjito dasha tvAsanbhAryAstAsAM shataM sutAH |
  khyAtimantastrayasteShAM bha~NgakArastu pUrvajaH || 1-38-45
  vIro vAtapatishchaiva upasvAvAMshcha te trayaH |
  kumAryashchApi tisro vai dikShu khyAtA narAdhipa || 1-38-46
  satyabhAmottamA strINAM vratinI cha dR^iDhavratA |
  tathA prasvApinI chaiva bhAryAM kR^iShNAya tAM dadau || 1-38-47
  samAkSho bha~NgakAristu nAreyashcha narottamau |
  jaj~nAte guNasaMpannau vishrutau rUpasaMpadA || 1-38-48
  mAdrIputrasya jaj~ne.atha pR^ishniH putro yudhAjitaH |
  jaj~nAte tanayau pR^ishneH shvaphalkashcitrakastathA || 1-38-49
  shvaphalkaH kAshirAjasya sutAM bhAryAmavindata |
  gAMdinIM nAma tasyAshcha sadA gAH pradadau pitA || 1-38-50
  tasyAM jaj~ne mahAbAhuH shrutavAniti vishrutaH |
  akrUro.atha mahAbhAgo yajvA vipuladakShiNaH || 1-38-51
  upAsa~NgastathA ma~NgurmR^idurashchArimejayaH |
  girikShipastathopekShaH shatruhA chArimardanaH || 1-38-52
  dharmabR^idyatidharmA cha gR^idhrabhojo.andhakastathA |
  subAhuH pratibAhushcha sundarI cha varA~NganA || 1-38-53j
  vishrutA sAMbamahiShI kanyA chAsya vasundharA |
  rUpayauvanasaMpannA sarvasattvamanoharA || 1-38-54
  akrUreNograsenyAM tu sutau dvau kurunandana|
  sudevashchopadevashcha jaj~nAte devavarchasau || 1-38-55
  chitrakasyAbhavanputrAH pR^ithurvipR^ithureva cha| 
  ashvagrIvo.ashvabAhushcha supArshvakagaveShaNau || 1-38-56
  ariShTanemerashvashcha sudharmA dharmabhR^ittathA| 
  subAhurbahubAhushcha shraviShThAshravaNe striyau || 1-38-57
  imAM mithyAbhishastiM yaH kR^iShNasya samudAhR^itAm |
  veda mithyAbhishApAstaM na spR^ishanti kadAchana || 1-38- 58
  
  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe
harivaMshaparvaNyaShTatriMsho.adhyAyaH