## Harivamshamahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 39 - Akruracharitam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca, August 30, 2007

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


  atha ekonachatvAriMsho.adhyAyaH
   akrUracharitam
   
   vaishampAyana uvAcha 

   yattatsatrAjite kR^iShNo maNiratnaM syamantakam |
   adAttaddhArayAmAsa babhrurvai shatadhanvanA || 1-39-1
   yadA hi prArthayAmAsa satyabhAmAmaninditAm |
   akrUro.antaramanvichChanmaNiM chaiva syamantakam || 1-39-2
   satrAjitaM tato hatvA shatadhanvA mahAbalaH |
   rAtrau tanmaNimAdAya tato.akrUrAya dattavAn || 1-39-3
   akrUrastu tato ratnamAdAya bharatarShabha |
   samayaM kArayAMchakre nAvedyo.ahaM tvayetyuta || 1-39-4
   vayamabhyupayAsyAmaH kR^iShNena tvAmabhidrutam |
   mamAdya dvArakA sarvA vashe tiShThatyasaMshayam || 1-39-5
   hate pitari duHkhArtA satyabhAmA yashasvinI |
   prayayau rathamAruhya nagaraM vAraNAvatam || 1-39-6
   satyabhAmA tu tadvR^ittaM bhojasya shatadhanvanaH |
   bharturnivedya duHkhArtA pArshvasthAshrUNyavartayat || 1-39-7
   pANDavAnAM tu dagdhAnAM hariH kR^itvodakakriyAm |
   kulyArthe chApi pANDUnAM nyayojayata sAtyakim || 1-39-8
   tatastvaritamAgatya dvArakAM madhusUdanaH |
   pUrvajaM halinaM shrImAnidaM vachanamabravIt || 1-39-9
   hataH prasenaH siMhena satrAjichChatadhanvanA |
   syamantakaH sa madgAmI tasya prabhurahaM vibho || 1-39-10
   tadAroha rathaM shIghraM bhojaM hatvA mahAbalam |
   syamantako mahAbAho hyasmAkaM sa bhaviShyati || 1-39-11
   tataH pravavR^ite yuddhaM tumulaM bhojakR^iShNayoH |
   shatadhanvA tato.akrUramavaikShatsarvatodisham || 1-39-12
   saMrabdhau tAvubhau dR^iShTvA tatra bhojajanArdanau |
   shakto.api shAThyAddhArdikyamakrUro nAbhyapadyata || 1-39-13 
   apayAne tato buddhiM bhojashchakre bhayArditaH |
   yojanAnAM shataM sAgraM hayayA pratyapadyata || 1-39-14
   vikhyAtA hR^idayA nAma shatayojanagAminI |
   bhojasya vaDavA rAjanyayA kR^iShNamayodhayat || 1-39-15
   kShINAM javena cha hayAmadhvanaH shatayojane |
   dR^iShTvA rathasya tAM vR^iddhiM shatadhanvAnamArdayat || 1-39-16
   tatastasyA hayAyAstu shramAtkhedAchcha bhArata |
   khamutpeturatha prANAH kR^iShNo rAmamathAbravIt || 1-39-17
   tiShThasveha mahAbAho dR^iShTadoShA hayA mayA |
   padbhyAM gatvA hariShyAmi manIratnaM syamantakam || 1-39-18
   padbhyAmeva tato gatvA shatadhanvAnamachyutaH |
   mithilAmabhito rAjanjaghAna paramAstravit || 1-39-19
   syamantakaM cha nApashyaddhatvA bojaM mahAbalam |
   nivR^ittaM chAbravItkR^iShNaM ratnaM dehIti lA~NgalI || /1-39-20
   nAstIti kR^iShNashchovAcha tato rAmo ruShAnvitaH |
   dhikChabdamasakR^itkR^itvA pratyuvAcha janArdanam || 1-39-21
   bhrAtR^itvAnmarShayAmyeSha (?) svasti te.astu vrajAmyaham |
   kR^ityaM na me dvArakayA na tvayA na cha vR^iShNibhiH || 1-39-22
   pravivesha tato rAmo mithilAmarimardanaH |
   sarvakAmairupachitairmaithilenAbhipUjitaH || 1-39-23
   etasminneva kAle tu babhrurmatimatAM varaH |
   nAnArUpAnkratUnsarvAnAjahAra nirargalAn || 1-39-24
   dIkShAmayaM sa kavachaM rakShArthaM pravivesha ha |
   syamantakakR^ite prAj~no gAndIputro mahAyashAH || 1-39-25
   atha ratnAni chAgryANi dravyANi vividhAni cha |
   ShaShTiM varShANi dharmAtmA yaj~neShu viniyojayat || 1-39-26
   akrUrayaj~nA iti te khyAtAstasya mahAtmanaH |
   bahvannadakShiNAH sarve sarvakAmapradAyinaH || 1-39-27
   atha duryodhano rAjA gatvA tu mithilAM prabhuH |
   gadAshikShAM tato divyAM balabhadrAdavAptavAn || 1-39-28
   prasAdya tu tato rAmo vR^iShNyandhakamahArathaiH |
   AnIto dvArakAmeva kR^iShNena cha mahAtmanA || 1-39-29
   akrUrastvandhakaiH sArdhamapAyAdbharatarShabha |
   hatvA satrAjitaM yuddhe sahabandhuM mahAbalam || 1-39-30
   j~nAtibhedabhayAtkR^iShnastamupekShitavAnatha |
   apayAte tathAkrUre nAvarShatpAkashAsanaH || 1-39-31
   anAvR^iSTyA yadA rAjyamabhavadbahudhA kR^isham |
   tataH prasAdayAmAsurakrUraM kukurAndhakAH || 1-39-32
   punardvAravatIM prApte tasmin dAnapatau tataH |
   pravavarShe sahasrAkShaH kachChe jalanidhestadA || 1-39-33
   kanyAM cha vAsudevAyA svasAraM shIlasaMmatAm |
   akrUraH pradadau dhImAnprItyarthaM kurunandana || 1-39-34
   atha vij~nAya yogena kR^iShNo babhrugataM maNim |
   sabhAmadhye gataM prAha tamakrUraM janArdanaH || 1-39-35
   yattadratnaM maNivaraM tava hastagataM vibho |
   tatprayachChasva mAnArhaM mayi mAnAryakaM kR^ithAH || 1-39-36
   ShaShTivarShe gate kAle yadroSho.abhUnmamAnagha |
   sa saMrUDho.asakR^itprAptastataH kAlAtyayo mahAn || 1-39-37
   tataH kR^iShNasya vachanAtsarvasAttvatasaMsadi |
   pradadau taM maNiM babhrurakleshena mahAmatiH || 1-39-38
   tatastamArjavaprAptaM babhrorhastAdariMdamaH |
   dadau hR^iShTamanAH kR^IShNastaM maNiM babhrave punaH || 1-39-39
   sa kR^iShNahastAtsaMprAptaM maNiratnaM syamantakam |
   Abadhya gAndhinIputro virarAjAMshumAniva || 1-39-40
   yastvevaM shR^iNuyAnnityaM shuchirbhUtvA samAhitaH |
   sukhAnAM sakalAnAM cha phalabhAgIha jAyate || 1-39-41
   AbrahmabhuvanAchchApi yashaH khyAtirna saMshayaH |
   bhaviShyati nR^ipashreShTha satyametadbravImi te || 1-39-42
   
   iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe
    harivaMshaparvaNyekonachatvAriMsho.adhyAyaH