***
## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam- 
Part I - Harivamsha parva-  
Chapter 3 
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski), jankbrz@videotron.ca 
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal@dataone.in
 15 April 2007. 
Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edn.  
Note : In verse 1-3-116, ChitrashAla edn has uragAshinAm , while Gita edn
has pavanAshinAm## 
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel@wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------
shrImahAbhAratam

tasya khilabhAgo harivaMshaH

tatra harivaMshaparva


tR^itIyo.adhyAyaH
 marututpattikathanam
 
 janamejaya uvAcha
 
 devAnAM dAnavAnAM cha gandharvoragarakShasAm |
 utpattiM vistareNemAM vaishampAyana kIrtaya ||1-3-1 
 
 vaishampAyana uvAcha 

 prajAH sR^ijeti vyAdiShTaH pUrvaM dakShaH svayambhuvA |
 yathA sasarja bhUtAni tathA shR^iNu mahIpate ||1-3-2  
 mAnasAnyeva bhUtAni pUrvamevAsR^ijatprabhuH |
 R^iShIndevAnsagandharvAnasurAnatha rAkShasAn |
 yakShabhUtapishAchAMshcha vayaH pashusarIsR^IpAn ||1-3-3  
 yadAsya tAstu mAnasyo na vyavardhanta vai prajAH |
 apadhyAtA bhagavatA mahAdevena dhImatA ||1-3-4  
 tataH saMchintya tu punaH prajAhetoH prajApatiH |
 sa maithunena dharmeNa sisR^ikShurvividhAH prajAH |1-3-5|  
 asiknImAvahatpatnIM vIraNasya prajApateH |
 sutAM sutapasA yuktAM mahatIM lokadhAriNIm ||1-3-6 
 atha putrasahasrANi vIraNyAM pa~ncha vIryavAn |
 asiknyAM janayAmAsa dakSha eva prajApatiH || 1-3-7 
 tAMstu dR^iShTvA mahAbhAgAnsaMvivardhayiShUnprajAH |
 devarShiH priyasaMvAdo nAradaH prAbravIdidam |
 nAshAya vachanaM teShAM shApAyaivAtmanastathA ||1-3-8 
 yaM kashyapaH sutavaraM parameShThI vyajIjanat |
 dakShasya vai duhitari dakShashApabhayAnmuniH ||1-3-9
 pUrvaM sa hi samutpanno nAradaH parameShThinA |
 asiknyAmatha vIraNyAM bhUyo devarShisattamaH |
 taM bhUyo janayAmAsa piteva munipuMgavam ||1-3-10 
 tena dakShasya putrA vai haryashvA iti vishrutAH |
 nirmathya nAshitAH sarve vidhinA cha na saMshayaH ||1-3-11 
 tasyodyatastadA dakSho nAshAyAmitavikramaH |
 maharShInpurataH kR^itvA yAchitaH parameShThinA || 1-3-12  
 tato.abhisandhiM chakruste dakShastu parameShThinA |
 kanyAyAM nArado mahyaM tava putro bhavediti ||1-3-13 
 tato dakShastu tAM prAdAtkanyAM vai parameShThine |
 sa tasyAM nArado jaj~ne dakShashApabhayAdR^iShiH ||1-3-14 
 
 janamejaya uvAcha 

 kathaM vinAshitAH putrA nAradena maharShiNA |
 prajApaterdvijashreShTha shrotumichChAmi tattvataH ||1-3-15 
 
 vaishampAyana uvAcha 

 dakShasya putrA haryashvA vivardhayiShavaH prajAH |
 samAgatA mahAvIryA nAradastAnuvAcha ha ||1-3-16 
 bAlishA bata yUyaM vai nAsyA jAnIta vai bhuvaH |
 pramANaM sraShTukAmAH stha prajAH prAchetasAtmajAH |
 antarUrdhvamadhashchaiva kathaM srakShyatha vai prajAH ||1-3-17 
 te tu tadvachanaM shrutvA prayAtAH sarvatodisham |
 pramANaM draShTukAmAste gatAH prAchetasAtmajAH ||1-3-18 
 vAyoranashanaM prApya gatAste vai parAbhavam |
 adyApi na nivartante samudrebhya ivApagAH ||1-3-19 
 haryashveShvatha naShTeShu dakShaH prAchetasaH punaH |
 vairiNyAmeva putrANAM sahasramasR^ijatprabhuH ||1-3-20 
 vivardhayiShavaste tu shabalAshvAH prajAstadA |
 pUrvoktaM vachanaM tAta nAradenaiva noditAH ||1-3-21 
 anyonyamUchuste sarve samyagAha mahAmuniH |
 bhrAtR^INAM padavIM j~nAtuM gantavyaM nAtra saMshayaH ||1-3-22 
 j~nAtvA pramANaM pR^ithvyAshcha sukhaM srakShyAmahe prajAH |
 ekAgrAH svasthamanasA yathAvadanupUrvashaH ||1-3-23 
 te.api tenaiva mArgeNa prayAtAH sarvatodisham |
 adyApi na nivartante samudrebhya ivApagAH ||1-3-24 
 naShTeSu shabalAshveSu dakSha kruddho.avadadvacaH |
 nAradaM nAshamehIti garbhavAsaM vaseti cha ||1-3-25 
 tadA prabhR^iti vai bhrAtA bhrAturanveShaNaM nR^ipa |
 prayAto nashyati kShipraM tanna kAryaM vipashchitA ||1-3-26 
 tAMshchApi naShTAn vij~nAya putrAndakShaH prajApatiH |
 ShaShTiM bhUyo.asR^ijatkanyA vIraNyAmiti naH shrutam ||1-3-27 
 tAstadA pratijagrAha bhAryArthaM kashyapaH prabhuH |
 somo dharmashcha kauravya tathaivAnye maharShayaH ||1-3-28 
 dadau sa dasha dharmAya kashyapAya trayodasha |
 saptaviMshatiM somAya chatasro.ariShTanemine ||1-3-29 
 dve chaiva bhR^iguputrAya dve chaivA~Ngirase tathA |  
 dve kR^ishAshvAya viduShe tAsAM nAmAni me shR^iNu ||1-3-30  
 arundhatI vasuryAmI lambA bhAnurmarutvatI |
 saMkalpA cha muhUrtA cha sAdhyA vishvA cha bhArata |
 dharmapatnyo dasha tvetAstAsvapatyAni me shrR^iNu ||1-3-31  
 vishvedevAshcha vishvAyAH sAdhyAnsAdhyA vyajAyata |
 marutvatyAM marutvanto vasostu vasavastathA ||1-3-32  
 bhAnostu bhAnavastAta muhUrtAyA muhUrtajAH ||1-3-33 
 lambAyAshchaiva ghoSho.atha nAgavIthI cha yAmijA |
 pR^ithivIviShayaM sarvamarundhatyAM vyajAyata ||1-3-34 
 saMkalpAyAstu sarvAtmA jaj~ne saMkalpa eva hi |
 nAgavIthyAshcha yAminyA vR^iShalambA vyajAyata ||1-3-35 
 yA rAjansomapatnyastu dakShaH prAchetaso dadau |
 sarvA nakShatranAmnyastA jyotiShe parikIrtitAH ||1-3-36 
 ye tvanye khyAtimanto vai devA jyotiH purogamAH |
 vasavo.aShTau samAkhyAtAsteShAM vakShyAmi vistaram ||1-3-37 
 Apo dhruvashcha somashcha dharashchaivAnilAnalau |
 pratyUShashcha prabhAsashcha vasavo nAmabhiH smR^itAH ||1-3-38 
 Apasya putro vaitaNDyaH shramaH shrAnto munistathA |
 dhruvasya putro bhagavAnkAlo lokaprakAlanaH ||1-3-39 
 somasya bhagavAnvarchA varchasvI yena jAyate |
 dharasya putro draviNo hutahavyavahastathA |
 manoharAyAH shishiraH prANo.atha ramaNastathA ||1-3-40 
 anilasya shivA bhAryA tasyAH putro manojavaH |
 avij~nAtagatishchaiva dvau putrAvanilasya tu ||1-3-41 
 agniputraH kumArastu sharastambe shriyAnvitaH |
 tasya shAkho vishAkhashcha naigameyashcha pR^iShThajAH ||1-3-42 
 apatyaM kR^ittikAnAM tu kArttikeya iti smR^itaH |
 skandaH sanatkumArashcha sR^iSTaH pAdena tejasaH ||1-3-43 
 pratyUShasya viduH putra R^iSTiM nAmnA cha devalam |
 dvau putrau devalasyApi kShamAvantau tapasvinau ||1-3-44 
 bR^ihaspatestu bhaginI varastrI brahmachAriNI |
 yogasiddhA jagatkR^itsnamasaktA vichachAra ha ||1-3-45 
 prabhAsasya cha sA bhAryA vasUnAmaShTamasya cha |
 vishvakarmA mahAbhAgastasyAM jaj~ne prajApatiH ||1-3-46 
 kartA shilpasahasrANAM tridashAnAM cha vArdhakiH |
 bhUShaNAnAM cha sarveShAM kartA shilpavatAM varaH ||1-3-47 
 yaH sarvAsAM vimAnAni devatAnAM chakAra ha |
 mAnuShyAshchopajIvanti yasya shilpaM mahAtmanaH ||1-3-48 
 surabhI kashyapAdrudrAnekAdasha vinirmame |
 mahAdevaprasAdena tapasA bhAvitA satI ||1-3-49 
 ajaikapAdahirbudhnyastvaShTA rudrAshcha bhArata |
 tvaShTushchaivAtmajaH shrImAnvishvarUpo mahAyashAH ||1-3-50 
 harashcha bahurUpashcha tryambakashchAparAjitaH |
 vR^iShAkapishcha shambhushcha kapardI revatastathA ||1-3-51 
 mR^igavyAdhashcha sarpashcha kapAlI cha vishAMpate |
 ekAdashaite kathitA rudrAstribhuvaneshvarAH ||1-3-52 
 shataM tvevaM samAkhyAtaM rudrANAmamitaujasAm |
 purANe bharatashreShTha yairvyAptAH sacharAcharAH ||1-3-53 
 lokA bharatashArdUla kashyapasya nibodha me |
 aditirditirdanushchaiva ariShTA surasA khashA ||1-3-54 
 surabhirvinatA chaiva tAmrA krodhavashA irA |
 kadrurmunishcha rAjendra tAsvapatyAni me shR^iNu ||1-3-55 
 pUrvamanvantare shreShThA dvAdashAsansurottamAH |
 tuShitA nAma te.anyonyamUchurvaivasvate.antare ||1-3-56 
 upasthite.atiyashasi chAkShuShasyAntare manoH |
 hitArthaM sarvasattvAnAM samAgamya parasparam ||1-3-57 
 AgachChata drutaM devA aditiM saMpravishya vai |
 manvantare prasUyAmastannaH shreyo bhaviShyati ||1-3-58 
 
 vaishampAyana uvAcha 

 evamuktvA tu te sarvaM chAkShuShasyAntare manoH |
 mArIchAtkashyapAjjAtAste.adityA dakShakanyayA ||1-3-59 
 tatra viShNushcha shakrashcha jaj~nAte punareva hi |
 aryamA chaiva dhAtA cha tvaShTA pUShA cha bhArata ||1-3-60 
 vivasvAn savitA chaiva mitro varuNa eva cha |
 aMsho bhagashchAtitejA AdityA dvAdasha smR^itAH ||1-3-61 
 chAkShuSasyAntare pUrvamAsanye tuSitAH surAH |
 vaivasvate.antare te vai AdityA dvAdasha smR^itAH ||1-3-62  
 saptaviMshatiryAH proktAH somapatnyo.atha suvratAH |
 tAsAmapatyAnyabhavandIptAnyamitatejasAM ||1-3-63 
 ariShTanemipatnInAmapatyAnIha ShoDasha |
 bahuputrasya viduShashchatasro vidyutaH smR^itAH ||1-3-64 
 pratya~NgirasajAH shreShThA R^icho brahmarShisatkR^itAH |
 kR^ishAshvasya tu rAjarSherdevapraharaNAni cha ||1-3-65 
 ete yugasahasrAnte jAyante punareva ha |
 sarvadevagaNAstAta trayastriMshattu kAmajAH ||1-3-66 
 teShAmapi cha rAjendra nirodhotpattiruchyate ||1-3-67 
 yathA sUryasya gagane udayAstamane iha |
 evaM devanikAyAste sambhavanti yuge yuge ||1-3-68 
 dityAH putradvayaM jaj~ne kashyapAditi naH shrutam |
 hiraNyakashipushchaiva hiraNyAkShashcha vIryavAn ||1-3-69 
 siMhikA chAbhavatkanyA viprachitteH parigrahaH |
 saiMhikeyA iti khyAtAstasyAH putrA mahAbalAH |
 gaNaishcha saha rAjendra dashasAhasramuchyate ||1-3-70 
 teShAM putrAshcha pautrAshcha shatasho.atha sahasrashaH |
 asaMkhyAtA mahAbAho hiraNyakashipoH shR^iNu ||1-3-71 
 hiraNyakashipoH putrAshchatvAraH prathitaujasaH |
 anuhrAdashcha hrAdashcha prahrAdashchaiva vIryavAn ||1-3-72 
 saMhrAdashcha chaturtho.abhUddhrAdaputro hradastathA |
 saMhrAdaputraH sundashcha nisundastAvubhau smR^itau ||1-3-73 
 anuhrAdasutau hyAyuH shibikAlastathaiva ha |
 virochanashcha prAhrAdirbalirjaj~ne virochanAt ||1-3-74 
 baleH putrashataM tvAsIdbANajyeShThaM narAdhipa |
 dhR^itarAShTrashcha sUryashcha chandramAshchendratApanaH ||1-3-75 
 kumbhanAbho gardabhAkShaH kukShirityevamAdayaH |
 bANasteShAmatibalo jyeShThaH pashupateH priyaH ||1-3-76 
 purAkalpe tu bANena prasAdyomApatiM prabhum |
 pArshvato vihariShyAmi ityevaM yAchito varaH ||1-3-77 
 bANasya chendradamano lohityAmudapadyata |
 gaNAstathAsurA rAja~nsChatasAhasrasaMmitAH ||1-3-78 
 hiraNyAkShasutAH pa~ncha vidvAMsaH sumahAbalAH |
 jharjharaH shakunishchaiva bhUtasantApanastathA |
 mahAnAbhashcha vikrAntaH kAlanAbhastathaiva cha ||1-3-79 
 abhavandanuputrAshcha shataM tIvraparAkramAH  
 tapasvino mahAvIryAH prAdhAnyena nibodha tAn ||1-3-80 
 dvimUrdhA shakunishchaiva tathA sha~NkushirA vibhuH |
 sha~NkukarNo virAdhashcha gaveShThI dundhubhistathA  
 ayomukhaH shambarashcha kapilo vAmanastathA |1-3-81 
 marIchirmaghavAMshchaiva irA sha~NkushirA vR^ikaH |
 vikShobhaNashcha ketushcha ketuvIryashatahradau ||1-3-82 
 indrajitsatyajichchaiva vajranAbhastathaiva cha |
 mahAnAbhashcha vikrAntaH kAlanAbhastathaiva cha ||1-3-83 
 ekachakro mahAbAhustArakashcha mahAbalaH |
 vaishvAnaraH pulomA cha vidrAvaNamahAsurau ||1-3-84 
 svarbhAnurvR^iShaparvA cha tuhuNDashcha mahAsuraH |
 sUkShmashchaivAtichandrashcha UrNanAbho mahagiriH ||1-3-85 
 asilomA cha keshI cha shaThashcha balako madaH |
 tathA gaganamUrdhA cha kumbhanAbho mahAsuraH ||1-3-86 
 pramado mayashcha kupatho hayagrIvashcha vIryavAn |
 vaisR^ipaH savirUpAkShaH supatho.atha harAharau ||1-3-87 
 hiraNyakashipushchaiva shatamAyushcha shaMbaraH |
 sharabhaH shalabhashchaiva viprachittishcha vIryavAn ||1-3-88  
 ete sarve danoH putrAH kashyapAdabhijaj~nire |
 viprachittipradhAnAste dAnavAH sumahAbalAH ||1-3-89 
 eteShAM yadapatyaM tu tanna shakyaM narAdhipa |
 prasaMkhyAtuM mahIpAla putrapautrAdyanantakam ||1-3-90 
 svarbhAnostu prabhA kanyA pulomnashcha sutAtrayam |
 upadAnavI hayashirAH sharmiShThA vArShaparvaNI ||1-3-91 
 pulomA kAlikA chaiva vaishvAnarasute ubhe |
 bahvapatye mahAvIrye mArIchestu parigrahaH ||1-3-92 
 tayoH putrasahasrANi ShaShTiM dAnavanandanAn  
 chaturdashashatAnanyAnhiraNyapuravAsinaH ||1-3-93 
 mArIchirjanayAmAsa mahatA tapasAnvitaH |
 paulomAH kAlakeyAshcha dAnavAste mahAbalAH ||1-3-94 
 avadhyA devatAnAM cha hiraNyapuravAsinaH |
 kR^itAH pitAmahenAjau nihatAH savyasAchinA ||1-3-95 
 prabhAyA nahushaH putraH sR^i~njayashcha shachIsutaH |
 pUruM jaj~ne.atha sharmiSThA duSyantamupadAnavI ||1-3-96 
 tato.apare mahAvIryA dAnavAstvatidAruNAH |
 siMhikAyAmathotpannA viprachitteH sutAstadA ||1-3-97 
 daityadAnavasaMyogAjjAtAstIvraparAkramAH |
 saiMhikeyA iti khyAtAstrayodasha mahAbalAH ||1-3-98 
 vyaMshaH shalyashcha balinau nabhashchaiva mahAbalaH |
 vAtApirnamuchishchaiva ilvalaH khasR^imastathA ||1-3-99 
 a~njiko narakashchaiva kAlanAbhastathaiva cha |
 shukaH potaraNashchaiva vajranAbhashcha vIryavAn ||1-3-100 
 rAhurjyeShThastu teSAM vai sUryachandravimardanaH |
 mUkashchaiva tuhuNDashcha hrAdaputrau babhUvatuH ||1-3-101 
 mArIchaH sundaputrashcha tADakAyAM vyajAyata |
 shivamANastathA chaiva surakalpashcha vIryavAN || 1-3-102 
 ete vai dAnavAH shreShThA danuvaMshavivardhanAH |
 teShAM putrAshcha pautrAshcha shatasho.atha sahasrashaH ||1-3-103 
 saMhrAdasya tu daityasya nivAtakavachAH kule |
 samutpannAH sutapasA mahAnto bhAvitAtmanaH ||1-3-104 
 tisraH koTyaH sutAsteShAM maNimatyAM nivAsinAm 
 ashvAnuShTrAn aMhA bhAsI bhAsAn te.apyavadhyAstu devAnAmarjunena nipAtitAH ||1-3-105 
ShaTsutAH sumahAsattvAstAmrAyAH parikIrtitAH  
kAkI shyenI cha bhAsI cha sugrIvI shuchi gR^idhrikA ||1-3-106 
kAkI kAkAnajanayadulUKI pratyulUkakAn |
shyenI shyenAMstathA bhAsI bhAsAngR^idhrAMshcha gR^idhryapi ||1-3-107 
shuchiraudakAnpakShigaNAnsugrIvI tu paraMtapa |
ashvAnuShTrAngardabhAMshcha tAmrAvaMshaH prakIrtitaH ||1-3-108 
vinatAyAstu putrau dvAvaruNo garuDastathA |
suparNaH patatAM shreShTho dAruNaH svena karmaNA ||1-3-109 
surasAyAH sahasraM tu sarpANAmamitaujasAm |
anekashirasAM tAta khecharANAM mahAtmanAm ||1-3-110 
kAdraveyAshcha balinaH sahasramamitaujasaH |
suparNavashagA nAgA jaj~nire.anekamastakAH ||1-3-111 
teShAM pradhAnAH satataM sheShavAsukitakShakAH |
airAvato mahApadmaH kambalAshvatarAvubhau ||1-3-112 
elApatrastathA sha~NkhaH karkoTakadhanaMjayau |
mahAnIlamahAkarNau dhR^itarAShTrabalAhakau ||1-3-113 
kuharaH puShpadaMShTrashcha durmukhaH sumukhastathA |
sha~Nkhashcha sha~NkhapAlashcha kapilo vAmanastathA ||1-3-114  
nahuShaH sha~NkharomA cha maNirityevamAdayaH |
teShAM putrAshcha pautrAshcha garuDena nipAtitAH ||1-3-115 
chaturdashasahasrANi krUrANAmuragAshinAm |
gaNaM krodhavashaM viddhi tasya sarve cha daMShTriNaH |l1-3-116 
sthalajAH pakShiNo.abjAshcha dharAyAH prasavAH smR^itAH |
gAstu vai janayAmAsa surabhirmahiShAMstathA ||1-3-117 
irA vR^ikShalatA vallIstR^iNajAtIshcha sarvashaH |
khashA tu yakSharakShAMsi munInapsarasastathA ||1-3-118 
ariShTA tu mahAsattvAngandharvAnamitaujasaH |
ete kashyapadAyAdAH kIrtitAH sthANuja~NgamAH |1-3-119 
teShAM putrAshcha pautrAshcha shatasho.atha sahasrashaH |
eSha manvantare tAta sargaH svArochiShe smR^itaH ||1-3-120 
vaivasvate tu mahati vAruNe vitate kratau |
juhvAnasya brahmaNo vai prajAsarga ihochyate ||1-3-121 
pUrvaM yatra tu brahmarShInutpannAnsapta mAnasAn |
putratve kalpayAmAsa svayameva pitAmahaH ||1-3-122 
tato virodhe devAnAM dAnavAnAM cha bhArata |
ditirvinaShTaputrA vai toShayAmAsa kashyapam ||1-3-123 
tAM kashyapaH prasannAtmA samyagArAdhitastayA |
vareNa chChandayAmAsa sA cha vavre varaM tataH ||1-3-124 
putramindravadhArthAya samarthamamitaujasam |
sa cha tasyai varaM prAdAtprArthitaM sumahAtapAH ||1-3-125 
dattvA cha varamavyagro mArIchastAmabhAShata |
bhaviSyati sutaste.ayaM yadyevaM dhArayiSyasi ||1-3-126 
indraM suto nihantA te garbhaM vai sharadAM shatam |
yadi dhArayase shauchaM tatparA vratamAsthitA ||1-3-127 
tathetyabhihito bhartA tayA devyA mahAtapAH |
dhArayAmAsa garbhaM tu shuchiH sA vasudhAdhipa ||1-3-128 
tato.abhyupAgamaddityAM garbhamAdhAya kashyapaH |
rochayanvai gaNashreShThaM devAnAmamitaujasam ||1-3-129 
tejaH saMbhR^itya durdharShamavadhyamamarairapi |
jagAma parvatAyaiva tapase saMshitavrataH ||1-3-130
tasyAshchaivAntaraprepsurabhavatpAkashAsanaH |
Une varShashate chAsyA dadarshAntaramachyutaH ||1-3-131 
akR^itvA pAdayoH shauchaM ditiH shayanamAvishat |
nidrAM cha kArayAmAsa tasyAH kukShiM pravishya saH ||1-3-132 
vajrapANistato garbhaM saptadhA taM nyakR^intata |
sa pAThyamAno vajreNa garbhastu praruroda ha ||1-3-133 
mA rodIriti taM shakraH punaH punarathAbravIt |
so.abhavat saptadhA garbhastamindro ruShitaH punaH ||1-3-134 
ekaikaM saptadhA chakre vajreNaivArikarshanaH |
maruto nAma devAste babhUvurbharatarSabha ||1-3-135 
yathaivoktaM maghavatA tathaiva maruto.abhavan |
devA ekonapa~nchAshatsahAyA vajrapANinaH ||1-3-136 
teShAmevaM pravR^iddhAnAM bhUtAnAM janamejaya | 
rochayan vai gaNashreShThaM devAnAmamitaujasAm ||1-3-137 
nikAyeShu nikAyeShu hariH prAdAtprajApatIn |
kramashastAni rAjyAni pR^ithupUrvANi bhArata ||1-3-138 
sa hariH puruSho vIraH kR^iShNo jiShNuH prajApatiH |
parjanyastapano vyaktastasya sarvamidaM jagat ||1-3-139 
bhUtasargamimaM samyagjAnato bharatarSabha |
marutAM cha shubhe janma shR^invataH paThto.api vA
nAvR^ittibhayamastIha paralokabhayaM kutaH ||1-3-140 
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi marudutpattikathane
tR^itIyo.adhyAyaH