##Harivamsha Mahapuranam - part 1 Harivamsha Parva
Chapter 40 : Varahotpatti varnanam
Itransed and proofread by K S Ramachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca September 20, 2007##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

atha chatvArimsho.adhyAyaH 
varAhotpattivarNanam

janamejaya uvAcha

prAdurbhAvAnpurANeShu viShNoramitatejasaH |
satAM kathayatAmeva varAha iti naH shrutam || 1-40-1
na jAne tasya charitaM na vidhiM naiva vistaram | 
na karmaguNasantAnaM na hetuM na manIShitam || 1-40-2
kimAtmako varAhaH sa kA mUrtiH kA cha devatA |
kimAchAraH prabhAvo vA kiM vA tena purA kR^itam || 1-40-3
yaj~nArthaM samavetAnAM miShatAM cha dvijanmanAm |
mahAvarAhacharitaM kR^iShNadvaipAyaneritam || 1-40-4
yathA nArAyaNo brahman vArAhaM rUpamAsthitaH |
daMShTrayA gAM samudrasthAmujjahArArisUdanaH || 1-40-5
vistareNaiva karmANi sarvANi ripughAtinaH |
shrotumichChAmyasheSheNa hareH kR^iShNasya dhImataH || 1-40-6
karmaNAmAnupUrvyAchcha prAdurbhAvAshcha ye vibhoH |
yA chAsya prakR^itirbrahmaMstAM me vyAkhyAtumarhasi || 1-40-7
kathaM cha bhagavAnviShNuH surashatruniShUdanaH |
vasudevakule dhImAnvAsudevatvamAgataH || 1-40-8
amarairAvR^itaM puNyaM puNyakR^idbhirniShevitam |
devalokaM samutsR^ijya martyalokamihAgataH || 1-40-9
devamAnuShayornetA yo bhuvaH prabhavo vibhuH |
kimarthaM divyamAtmAnaM mAnuShye saMnyayojayat || 1-40-10
yashchakraM vartayetyeko mAnuShANAmanAmayam |
mAnuShye sa kathaM buddhiM chakre chakrabhR^itAM varaH || 1-40-11
gopAyanaM yaH kurute jagataH sArvalaukikam |
sa kathaM gAM gato devo viShNurgopatvamAgataH || 1-40-12
mahAbhUtAni bhUtAtmA yo dadhAra chakAra cha |
shrIgarbhaH sa kathaM garbhe striyA bhUcharayA dhR^itaH || 1-40-13
yena lokAnkramairjitvA tribhistrIMstridashepsayA |
sthApitA jagato mArgAstrivargaprabhavAstrayaH || 1-40-14
yo.antakAle jagatpItvA kR^itvA toyamayaM vapuH |
lokamekArNavaM chakre dR^ishyAdR^ishyena vartmanA || 1-40-15
yaH purANe purANAtmA vArAhaM rUpamAsthitaH |
viShANAgreNa vasudhAmujjahArArisUdanaH || 1-40-16
yaH purA puruhUtArthe trailokyamidamavyayaH |
dadau jitvAsuragaNAnsurANAM surasattamaH || 1-40-17
yena saiMhaM vapuH kR^itvA  dvidhA kR^itvA cha tatpunaH |
pUrvaM daityo mahAvIryo hiraNyakashipurhataH || 1-40-18
yaH purA hyanalo bhUtvA aurvaH saMvartako vibhuH |
pAtAlastho.arNavagataM papau toyamayaM haviH || 1-40-19
sahasrashirasaM brahmansahasrAraM sahasradam |
sahasracharaNaM devaM yamAhurvai yuge yuge || 1-40-20
nAbhyAraNyAM samutpannaM yasya paitAmahaM gR^iham |
ekArNavajalasthasya naShTe sthAvaraja~Ngame || 1-40-21
yena te nihatA daityAH saMgrAme tArakAmaye |
sarvadevamayaM kR^itvA sarvAyudhadharaM vapuH || 1-40-22
garudastenachotsiktaH kAlanemirnipAtitaH |
nirjitashcha mayo daityaH tArakashcha mahAsuraH || 1-40-23
uttarAnte samudrasya kSIrodasyAmR^itodadheH |
taH shete shAshvataM yogamAsthAya timiram mahat || 1-40-24
surAraNirgarbhamadhatta divyaM tapaH prakarShAdaditiH purANaM |
shakraM cha yo daityagaNAvaruddhaM garbhAvasAne nibhR^itaM chakAra || 1-40-25
padAni yo lokamayAni kR^itvA chakAra daityAnsalileshayAMstAn |
kritvA cha devAMstridivasya devAMshchakre sureshaM tridashAdhipatye || 1-40-26
pAtrANi dakShiNA dIkShA  chamasolUkhalAni cha  |
gArhapatyena vidhinA anvAhAryeNa karmaNA || 1-4--27
agnimAhavanIyaM cha vedIM chaiva kushaM sruvam |
prokShaNIyaM dhruvAM chaiva AvabhR^ithyaM tathaiva cha || 1-40-28
sudhAtrINi cha yashchakre havyakavyapradAndvijAn |
havyAdAMshcha surAnyaj~ne kravyAdAMstu pitr^Inapi || 1-40-29
bhAgArthe mantravidhinA yashchakre yaj~nakarmaNi |
yUpAnsamitsruchaM somaM pavitrAnparidhInapi || 1-40-30
yaj~niyAni cha dravyANi yaj~nAMshcha sachayAnalAn |
sadasyAnyajamAnAMshcha medhyAdIMshcha kratUttamAn || 1-40-31
vibabhAja purA sarvaM pArameShThyena karmaNA |
yAgAnurUpAnyaH kR^itvA lokAnanuparAkramat || 1-40-32 
kShaNA lavAshcha kAShThAshcha kalAstraikAlyameva cha |
muhUrtAstithayo mAsAH pakShAH saMvatsarAstathA || 1-40-33
R^itavaH kAlayogAshcha pramANaM trividhaM triShu |
AyuH kShetrANyupachayo lakShaNaM rUpasauShThavam || 1-40-34
trayo varNAstrayo lokAstraividyaM pAvakAstrayaH |
traikAlyaM trINi karmANi trayo.apAyAstrayo guNAh || 1-40-35 
trayo lokAH purA sR^iShTA yenAnantyena karmaNA |
sarvabhUtagaNasraShTA sarvahUtaguNAtmakaH || 1-40-36
nR^iNAmindriyapUrveNa yogena ramate cha yaH |
gatAgatAbhyAM yo netA sarvatra jagadIshvaraH || 1-40-37
yo gatirdharmayuktAnAmagatiH pApakarmaNAm |
chAturvarNyasya prabhavaH chAturhotrasya rakShitA || 1-40-38
chAturvidyasya yo vettA chAturAshramyasaMshrayaH |
digantaro nabhobhUto vAyurApo vibhAvasuH  || 1-40-39
chandrasUryamayajyotiryogIshaH kShaNadAntakaH  |
yatparaM shrUyate jyotiryatparaM shrUyate tapaH || 1-40-40
yaM paraM prAhuraparaM yaH paraH paramAtmavAn |
nArAyaNaparA vedA nArAyaNaparAH kriyAH || 1-40-41
nArAyaNaparo dharmo nArAyaNaparA gatiH |
nArAyaNaparaM satyaM nArAyaNaparaM tapaH || 1-40-42
nArAyaNaparo mokSho nArAyaNaparAyaNam |
AdityAdistu yo divyo yashcha daityAntako vibhuH || 1-40-43
yugAnteShvantako  yashcha yashcha lokAntakAntakaH |
seturyo  lokasetUnAM medhyo yo medhyakarmaNAm || 1-40-44
vedyo yo vedaviduShAM prabhuryaH prabhavAtmanAm |
somabhUtastu saumyAnAmagnibhUto.agnivarcasAm || 1-40-45
manuShyANAM manobhUtastapobhUtastapasvinAm |
vinayo nayavR^ittInAM tejastejasvinAmapi |
sargANAM sargakArashcha lokaheturanuttamaH || 1-40-46
vigraho vigrahArhANAM gatirgatimatAmapi |
AkAshaprabhavo vAyurvAyuprANo hutAshanaH || 1-40-47
devA hutAshanaprANAH prANO.agnermadhusUdanaH |
rasAdvai shoNitaM jAtaM shoNitAnmAMsamuchyate || 1-40-48
mAMsAttu medaso janma medaso.asthIni chaiva hi |
asthno majjA samabhavanmajjAtaH shukrameva cha || 1-40-49
shukRAdgarbhaH samabhavadrasamUlena karmaNA |
tatrApAM prathamo bhAgaH sa saumyo rAshiruchyate || 1-40-50
garbhoShmasaMbhavo.agniryo dvitIyo rAshiruchyate |
shukraM somAtmakaM vidyAdArtavaM viddhi pAvakam |
bhAgau rasAtmakau hyeShAM vIryaM cha shashipAvakau || 1-40-51
kaphavarge bhavechChukraM pittavarge cha shoNitam |
kaphasya hR^idayaM sthAnaM  nAbhyAM pittaM pratiShThitam || 1-40-52
dehasya madhye hR^idayaM sthAnaM tanmanasaH smR^itam |
nAbhikoShThAntaraM yattu tatra devo hutAshanaH || 1-4-53
manaH prajApatirj~neyaH kaphaH somo vibhAvyate |
pittamagniH smR^itaM hyetadagnIShomAtmakam jagat || 1-40-54
evaM pravartate garbhe vardhite.ambudasannibhe |
vAyuH praveshaM saMchakre saMgataH paramAtmanA || 1-40-55
tato.a~NgAni visR^ijati bibharti parivardhayan |
sa pa~nchadhA sharIrastho bhidyate vardhate punaH || 1-40-56
prANo.apAnaH samAnashcha udAno vyAna eva cha |
prANaH sa prathamaM sthAnaM vardhayanparivartate || 1-40-57
apAnaH pashchimaM kAyamudAnordhvaM sharIriNaH |
vyAno vyAyachCHate yena samAnaH sannivartayet |
bhUtAvAptistatastasya jAyatendriyagocharAt || 1-40-58
pR^ithivI vAyurAkAshamApo jyotishcha pa~nchamam |
tasyendriyANi viShTAnisvaM svaM yogaM prachakrire || 1-40-59
pArthivaM dehamAhustaM prANAtmAnaM cha mArutam | 
ChidrANyAkAshayonIni jalAtsrAvaH pravartate || 1-40-60
jyotishchakShushcha tejAtmA teShAM yantA manaH smR^itaH |
grAmAshcha viShayAshchaiva yasya vIryAtpravartitAH || 1-40-61
ityevaM puruShaH sarvAnsR^ija.nLLokAn sanAtanAn |
kathaM loke naidhane.asminnaratvaM viShNurAgataH || 1-40-62
eSha me saMshayo brahmannevaM me vismayo mahAn |
kathaM gatirgatimatAmApanno mAnuShIM tanum || 1-40-63
shruto me svasvavaMshasya pUrveShAM chaiva saMbhavaH |
shrotumichChAmi viShNostu vR^iShNInAM cha yathAkramam || 1-40-64
AshcharyaM paramaM viShNurdevairdaityaishcha kathyate |
viShNorutpattimAshcharyaM mamAchakShva mahAmune || 1-40-65
etadAshcharyamAkhyAnaM kathayasva sukhAvaham |
prakhyAtabalavIryasya viShNoramitatejasaH |
karma chAshcharyabhUtasya viShNostattvamihochyatAm || 1-40-66

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
varAhotpattivarNane chatvAriMsho.adhyAyaH