##Harivamsha Mahapuranam - Part 1 -Harivamsha Parvam
Chapter 43 - daityasena Varnanam 
itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, October 26, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------

atha trichatvAriMsho.adhyAyaH 
daityasenavarNanam
   
vaishaMpAyana uvAcha
   
tato bhayaM viShNumayaM shrutvA daiteyadAnavAH |
udyogaM vipulaM chakruryuddhAya yudhi durjayAH ||1-43-1
mayastu kA~nchanamayaM trinalvAntaramavyayam |
chatushchakraM vikramantaM sukalpitamahAyudham ||1-43-2
kiMkinIjAlanirghoShaM dvIpicharmapariShkR^itam |
khachitaM ratnajAlaishcha hemajAlaishcha bhUShitam ||1-43-3
svakShaM rathavarodagraM sUpasthAnamagopamam |
IhAmR^igagaNAkIrNaM pakShibhishcha virAjitam |
divyAstratUNIradharaM payodharaninAditam ||1-43-4
gadAparighasaMpUrNaM mUrtimantamivArNavam |
hemakeyUravalayaM svarNamaNDalakUbaram ||1-43-5
sapatAkadhvajodagraM sAdityamiva mandaram |
gajendrAmbhodasadR^ishaM lambakesaravarchasam ||1-43-6
yuktamR^ikShasahasreNa sahasrAmbudanAditam |
dIptamAkAshagaM divyaM rathaM pararathArujam ||1-43-7
adhyatiShThadraNAkA~NkShI meruM dIptamivAMshumAn |
tArastu kroshavistAramAyasaM vAyasadhvajam ||1-43-8
shailotkarasamAkIrNaM nIlA~njanachayopamam |1-43-8
kAlalohAShTacharaNaM loheShAyugakUbaram |
timirA~NgArakiraNaM garjantamiva toyadam ||1-43-9
lohajAlena mahatA sagavAkSheNa daMshitam |
AyasaiH parighaiH kIrNaM kShepaNIyaistathAshmabhiH ||1-43-10
prAsaiH pAshaishcha vitatairavasaktaishcha mudgaraiH |
shobhitaM trAsanIyaishcha tomaraiH saparashvadhaiH ||1-43-11
udyantaM dviShatAM hetordvitIyamiva mandaram | 
yuktaM kharasahasreNa so.adhyArohadrathottamam ||1-43-12
virochanastu saMkruddho gadApANiravasthitaH |
pramukhe tasya sainyasya dIptashR^i~Nga ivAchalaH ||1-43-13
yuktaM hayasahasreNa hayagrIvastu dAnavaH |
syandanaM vAhayAmAsa sapatnAnIkamardanaH || 1-43-14
vyAyataM bahusAhasraM dhanurvisphArayanmahat |
varAhaH pramukhe tasthau sAvaroha ivAchalaH ||1-43-15
kharastu vikSharandarpAnnetrAbhyAM roShajaM jalam |
sphuraddantauShThavadanaH saMgrAamaM so.abhyakA~NkShata ||1-43-16
tvaShTA tvaShTAdashahayaM yAnamAsthAya dAnavaH |
vyUhito dAnavairvyUhaiH parichakrAma vIryavAn ||1-43-17
viprachittisutaH shvetaH shvetakuNDalabhUShaNaH |
shvetashailapratIkAsho yuddhAyAbhimukhaH sthitaH ||1-43-18
ariShTo baliputrastu variShTho.adrishilAyudhaiH |
yuddhAyAtiShThadAyasto dharAdhara ivAparaH ||1-43-19
kishorastvatisaMharShAtkishora iva choditaH |
abhavaddaityasainyasya madhye ravirivoditaH ||1-43-20
lambastu lambameghAbhaH pralambAmbarabUShaNaH |
daityavyUhagato bhAti sanIhAra ivAMshumAn ||1-43-21
svarbhAnurvakrayodhI cha dashanauShThekShaNAyudhaH |
hasaMstiShThati daityAnAM pramukhe sa mahAgrahaH ||1-43-22
anye hayagatA bhAnti nAgaskandhagatAH pare |
siMhavyAghragatAshchAnye varAharkShagatAH pare || 1-43-23
kechitkharoShTrayAtAraH kechittoyadavAhanAH |
nAnApakShigatAshchAnye kechitpavanavAhanAH ||1-43-24
pattayashchApare daityA bhIShaNA vikR^itAnanAH |
ekapAdA dvipAdAshcha nardanto yuddhakA~nkShiNaH ||1-43-25
prakShveDamAnA bahavaH sphoTayantashcha te bhujAn | 
dR^iptashArdUlanirghoShA nedurdAnavapu~NgavAH ||1-43-26
te gadAparighairugrairdhanurvyAyAmashAlinaH |
bAhubhiH parighAkAraistarjayanti sma devatAH ||1-43-27
prAsaiH pAshaishcha khadgaishcha tomarA~NkushapaTTishaiH |
chikrIDuste shataghnIbhiH shatadhAraishcha mudgaraiH ||1-43-28
gaNDashailaishcha shailaishcha parighaishchottamAyudhaiH |
chakraishcha daityapravarAshchakrurAnanditaM balaM ||1-43-29
evaM taddAnavaM sainyaM sarvaM yuddhabalotkaTam |
devatAbhimukhaM tasthau meghAnIkamivotthitam ||1-43-30
tadabhutaM daityasahasragADhaM 
vAyvagnitoyAmbudashailakalpam |
balaM raNaughAbhyudayAvakIrNaM 
yuyutsayonmattamivAbabhAse ||1-43-31 
          
iti shrImanmahAbhArate kileShu harivaMshe
harivaMshaparvaNi trichatvAriMsho.adhyAyaH